Mineralogical mozaics from the Carpathian–Pannonian region 2.

  • Sándor Szakáll
  • Béla Fehér
  • Ferenc Kristály
  • Norbert Zajzon

Absztrakt

Tanulmányunkban további mozaikszerű információkat közlünk a Kárpát–Pannon régió új ásványtani eredményeiből. Az adatokat országok és lelőhelyek szerint csoportosítottuk. Az egyes „mozaikdarabokban” az ásványok pontos — döntően
XRPD, SEM-EDX és EMPA általi — meghatározására, illetve a paragenezis tömör bemutatására koncentráltunk. A tanulmányunkban szereplő ásványok olykor első említések az egész régióból, vagy legalábbis az illető lelőhelyről.
Magyarországról a recski rézércesedés mélyszintjéről néhány Bi-szulfidot (bizmutin, galenobizmutit), a recens hidrotermás kiválásokból pedig réz-kloridokat (eriokalkit, atacamit) mutatunk be. A pátkai polimetallikus-fluoritos ércesedésből
wulfenitet, míg egy bátonyterenyei széntelepből a benyomuló bazalttelérek hatására képződött phillipsit-Na-t ismertetünk. 
Romániából másodlagos Bi-ásványokat (bizmutit, bizmutoferrit) dokumentáltunk műszeres vizsgálatokkal Vaskőről (Ocna de Fier). Brianyoungitot mutattunk ki a nagyági (Săcărâmb) bánya meddőhányójáról, illetve spertiniitet a rézbányai (Băiţa [Bihor]) szkarnos polimetallikus ércesedésből. Rögzítettük a konyait előfordulását a Nagysármás (Şarmaşu) melletti szikes kivirágzások között.
Szlovákiából amarantitot és butleritet azonosítottunk a szomolnoki (Smolník) ércesedésből, richelsdorfitot Iglóhutáról (Novoveská Huta). Végül egy sor járulékos szulfátásványt (hexahidrit, epsomit, thénardit, glauberit, konyait, eugsterit, blödit) mutattunk ki a gömörhorkai (Gemerská Hôrka) gipsz-anhidrit telepből.

Megjelent
2019-12-06
Rovat
Értekezés

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 > >>