https://ojs.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/issue/feed Földtani Közlöny 2024-02-27T13:07:19+00:00 Sztanó Orsolya orsolya.sztano@ttk.elte.hu Open Journal Systems <p>A <strong>Földtani Közlöny</strong> — a <strong>Magyarhoni Földtani Társulat</strong> (MFT) hivatalos tudományos szakfolyóirata &nbsp;— 1871 óta jelenik meg, jelenleg évente négy füzetben, magyar és angol nyelven. Célja a Kárpát-Pannon térség földtani felépítésével foglalkozó, eredeti, új tudományos eredmények megjelentetése.&nbsp; A tanulmányokat független szakértők bírálják el. A folyóirat ezenkívül &nbsp;a Társulattal és szakmai életünkkel kapcsolatos információkat is közöl. A folyóirat 2017-től <strong>nyílt hozzáférésű (OA)</strong>. A kiadványt az MTMT, a CrossRef, Scopus indexeli, az MTA REAL és az OSZK EPA archiválja.</p> https://ojs.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/15175 Bevezető 2024-02-20T09:40:33+00:00 Zoltán Wéber weber.zoltan@epss.hun-ren.hu <p>A földrengések a Föld szeizmikusan aktív és sűrűn lakott területein óriási katasztrófák előidézői lehetnek. A Pannon-medence és benne Magyarország szeizmikus aktivitása közepes szintű, de nem elhanyagolható mértékű. A közepes aktivitás azonban nem jelenti azt, hogy minden földrengés mérsékelt erősségű lenne, csak azt, hogy a nagy rengések ritkán következnek be. Az ismert földrengések statisztikai vizsgálata alapján 5-ösnél nagyobb magnitúdójú földrengések hazánkban átlagosan 40-50 évente fordulnak elő. A múltban több komoly pusztítást okozó földrengés sújtotta az országot. Napjainkban pedig a modern társadalom és gazdaságkritikus infrastruktúráinak sérülékenysége miatt egy-egy nagyobb földrengés beláthatatlan következményekkel járhat hazánkban is. (<em>folytatás a PDF-ben</em>)</p> 2024-02-20T09:40:33+00:00 Copyright (c) 2024 Földtani Közlöny https://ojs.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/12373 A Kárpát-Pannon régió szeizmicitása: aktualizált és átdolgozott földrengés-adatbázis 2024-02-27T12:10:08+00:00 Barbara Czecze czecze.barbara@epss.hu Erzsébet Győri gyori.erzsebet@epss.hu Máté Timkó timko.mate@epss.hu Márta Kiszely kiszely.marta@epss.hu Bálint Süle sule.balint@epss.hu Zoltán Wéber weber.zoltan@epss.hu <p>A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által támogatott, 2018-2.2.1-NKP-2018-00007 kutatási projekt végső célját Magyarország szeizmotektonikai modelljének megalkotása jelentette. Ehhez elengedhetetlenül fontos egy megbízható adatbázis a régió földrengéseiről. Emellett a földrengés-veszélyeztetettségi számítások elvégzéséhez is szükséges, hogy rendelkezésre álljon egy pontos, homogén földrengés-katalógus. A projekt keretében ezért sor került a korábbi katalógusok felülvizsgálatára.<br>Első lépésben a Magyarországon és szűkebb környezetében, azaz a Magyar Nemzeti Szeizmológiai Bulletin (HNSB) által lehatárolt területen (45,5°–49°É; 16°–23°K) kipattant, 1996 és 2021 között digitálisan regisztrált összes szeizmikus esemény ismételt és egységes helymeghatározására került sor. Az arra alkalmas eseményklaszterek többeseményes helymeghatározását is elvégeztük. A katalógus szennyezettségének csökkentése érdekében több száz mesterséges, antropogén eseményt távolítottunk el, így a pontosított hipocentrumú, földrengésként nyilvántartott események alkalmassá váltak a szeizmotektonikai értelmezésre. A Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumban (KRSZO) bevezettük a jelen projektben alkalmazott eljárást, így a hazai digitális katalógusunk évente egységesen bővíthető az újabb eseményekkel.<br>Mivel az ország területét nemcsak a határokon belül kipattanó, hanem az országhatáron kívül keletkező nagyobb földrengések is veszélyeztetik, szükség van a tágabb környezet, a Kárpát-Pannon térség földrengéseinek ismeretére is. A KRSZO a korábbi években is rendelkezett – történelmi földrengéseket és műszeres adatokat egyaránt tartalmazó – katalógusokkal. A legutolsó 456-tól 2010-ig tartalmazott földrengéseket a teljes Kárpát-medence területére. A projekt keretében ezt a kombinált katalógust 2020-ig bezárólag kiegészítettük újabb eseményekkel és különböző magnitúdótípusokkal. A korábbi hipocentrumokat módosítottuk az újraszámított helykoordinátákkal és mélységadatokkal, a különböző típusú magnitúdók között korrelációs összefüggéseket határoztunk meg, és áttértünk a momentummagnitúdók használatára. Elkészítettük a Kárpát-Pannon régió új szeizmicitástérképét, ami a felülvizsgált katalógusokkal együtt alapul szolgál a későbbi elemzéseknek, és megbízhatóbb földrengés-veszélyeztetettség számítást tesz lehetővé.</p> 2024-01-07T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 Földtani Közlöny https://ojs.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/12660 Regionális feszültségmező és deformációs sebesség a Pannon-medence térségében: új adatrendszerek és térképek bemutatása 2024-02-27T12:10:08+00:00 Kristóf Porkoláb porkolab.kristof@epss.hu Eszter Békési bekesi.eszter@epss.hu Taco Broerse D.B.T.Broerse@uu.nl Ambrus Kenyeres ambrus.kenyeres@sgo-penc.hu Zoltán Wéber weber@seismology.hu <p>A Pannon-térségben továbbra is kihívást jelent az aktív deformációs folyamatok értelmezése. Ennek pontosítása és mennyiségi leírása kulcsfontosságú a szeizmotektonikai veszélyeztetettség és a geodinamikai értelmezés tekintetében. Ez a tanulmány összefoglalja a legújabb (kéreg) feszültség és GNSS-alapú alakváltozási sebesség eredményeit, valamint ezek vonatkozásait az aktív deformációs folyamatokra. A szövegben található ábrákon kívül az eredményeket két önálló digitális azonosítóval rendelkező térképmellékletben is bemutatjuk 1:1500.000 méretarányban. A feszültség és deformációs ráta eredményei azt mutatják, hogy a Pannon-térségben a transzpressziós feszültségmező és ehhez kapcsolódóan a rövidüléses és a transzpressziós deformáció határozzák meg az aktív tektonikát. A főfeszültség tengelyek iránya és aránya a terület nagy részén jó egyezést mutat a deformációs ráta főtengelyek irányával és arányával, ami arra utal, hogy a felsőkéreg feszültségek és a felszíndeformáció szoros kapcsolatban állnak. Az Adria-mikrolemez észak felé irányuló mozgása mellett a Keleti- és Déli-Kárpátok területének lassabb, de konzisztens délnyugati irányú mozgását a Pannon-térség feszültségmezőjének és deformációjának fontos peremfeltételeként azonosítjuk. Az eredmények általában jó egyezést mutatnak és nagyban kiegészítik, pontosítják az előző feszültség- és felszíndeformációs adatbázisokat, valamint bemenő paraméterként vagy referenciaként szolgálhatnak geodinamikai és szerkezeti modellekhez és elemzésekhez, szeizmotektonikai modellekhez, földrengés-veszélyeztetettségi becslésekhez és geo-energetikai projektekhez is.</p> 2024-01-07T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 Földtani Közlöny https://ojs.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/12091 A neotektonikus fázis deformációi Magyarországon 2024-02-27T12:10:08+00:00 Balázs Koroknai koroknai@geomega.hu Géza Wórum demoszerzo@web2studio.info Tamás Tóth demoszerzo@web2studio.info Zsuzsa Koroknai demoszerzo@web2studio.info Viktória Németh demoszerzo@web2studio.info Gábor Kovács demoszerzo@web2studio.info <p>A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által támogatott, 2018-2.2.1-NKP-2018-00007 kutatási projekt végső célját Magyarország szeizmotektonikai modelljének megalkotása jelentette. A új modell egyik kulcsfontoságú elemét képezte a projekt keretében elkészült, a neotektonikus fázis (&lt;6–8 Mév) tektonikus és atektonikus eredetű deformációit bemutató új, 1:500 000 léptékű országos térkép. Jelen munka fő célja az új térkép és a kapcsolódó legfontosabb eredmények áttekintése.</p> <p>A megszerkesztett új térkép alapját 70 db 3D szeizmikus adattömb és közel 2900 db 2D szeizmikus szelvény szerkezeti értelmezése, továbbá a neotektonikai szakirodalom releváns eredményeinek kritikai értékelése és integrációja képezi. Az elvégzett országos térképezés legfőbb eredményei a megelőző neotektonikai térképekkel összevetve az alábbiakban összegezhetők:</p> <p>i) A fiatal, felszínközeli szerkezetek (vetők és redők) a korábbiaknál részletesebb és pontosabb ábrázolása.</p> <p>ii) A vetők és redők különböző típusainak elkülönítése, jellemzése és ábrázolása.</p> <p>iii) Fontos újdonság a jelentősebb prepannóniai vetős mélyszerkezetek (ún. „gyökérzónák”) pontos kijelölése és országos ábrázolása a térképezett neotektonikus deformációk kontextusában a rendelkezésre álló szeizmikus adatrendszer és irodalmi adatok integrált felhasználásával. A „gyökérzónák” és a felszínközeli neotektonikus szerkezetek együttes ábrázolása számottevően segíti elő a vetőkép lokális és regionális szerkezeti kontextusának jobb áttekintését.</p> <p>iv) A mély- és felszínközeli szerkezetek kapcsolata alapján a neotektonikus vetők kialakulása egyértelműen a megelőző – uralkodóan az oligo-miocén extrúzióhoz vagy a miocén riftesedéshez kapcsolódó – vetők reaktivációjához köthető a Pannon-medencében, összhangban a korábbi tektonikai elemzések eredményeivel.</p> <p>v) Neotektonikai szerkezeti domének a korábbiaknál pontosabb és országos szintű elkülönítése és jellemzése deformációs stílus és mintázat alapján.</p> <p>vi) A késő pannon/pliocén kinematika és feszültségmező interpretációja az országos vetőkép és az értelmezett elmozdulások alapján.</p> 2024-01-07T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 Földtani Közlöny https://ojs.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/12008 Magyarország szeizmotektonikai viszonyai és veszélyeztetettsége 2024-02-27T12:10:08+00:00 Balázs Koroknai koroknai@geomega.hu Gábor Kovács demoszerzo@web2studio.info Géza Wórum demoszerzo@web2studio.info Eszter Békési bekesi.eszter@epss.hu Erzsébet Győri gyori.erzsebet@epss.hu Barbara Czecze czecze.barbara@epss.hu Zoltán Wéber weber.zoltan@epss.hu Kristóf Porkoláb porkolab.kristof@epss.hu István Bozsó bozso.istvan@epss.hu Csilla Szárnya szarnya.csilla@epss.hu Eszter Szűcs szucs.eszter@epss.hu Viktor Németh demoszerzo@web2studio.info László Balázs balazs.laszlo@wigner.hu Gergely Szabó demoszerzo@web2studio.info Tamás Tóth demoszerzo@web2studio.info <p>A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által támogatott 2018-2.2.1-NKP-2018-00007 kutatási projekt végső célját Magyarország szeizmotektonikai modelljének megalkotása jelentette. A megszületett új, országos szeizmotektonikai modell „kézzelfogható”, a szakmai gyakorlatban közvetlenül is felhasználható megjelenítését két új, 1:500.000 léptékű országos térkép – Magyarország szeizmotektonikai és szeizmotektonikai veszélyeztetettségi térképe – testesíti meg. Ezek az első ilyen típusú térképek az országról. Hatékony segítséget nyújtanak különböző alapkutatási feladatokhoz, helyi és országos léptékű földrengés-veszélyeztetettségi számításokhoz, kockázatelemzésekhez, országos léptékű stratégiai jellegű elemzésekhez, és energetikai/infrastrukturális előkészítési/tervezési feladatok megoldásához. Jelen munka fő célja a kutatási projekt keretében megszerkesztett térképek bemutatása.</p> <p>Az új szeizmotektonikai térkép szintetizálja a jelenleg elérhető szeizmológiai, tektonikai és geodinamikai ismeretanyagot, és egyben fontos bemeneti adatrendszert (szeizmológia, tektonika) is jelent a szeizmotektonikai veszélyeztetettségi térképhez. Az utóbbi közvetlen áttekintő információkat nyújt a szakemberek és a társadalom számára egy adott terület földrengés-érintettségéről, illetve a potenciális felszínközeli vetős elmozdulásokról. Ezen információkat egészítik ki az Eurocode 8 talajosztályok térképezett elemei, amelyek megmutatják, hogy földrengés bekövetkezése esetén hol és milyen mértékű rengéserősítő hatással kell számolni. Az új országos szeizmotektonikai veszélyeztetettségi térkép azonban nem váltja ki egy-egy konkrét, kritikus infrastrukturális vagy energetikai beruházás előtt az alaposan átgondolt és gondosan kivitelezett, helyi geofizikai mérések és csatlakozó mérnökgeológiai vizsgálatok elvégzését, amelyek a helyi veszélyeztetettség pontos megállapításához és földrengésbiztos épületek tervezéséhez elengedhetetlenek. A jövő szeizmológiai, tektonikai és mérnökgeológiai kutatási eredményei a veszélyeztetettségre vonatkozó jelen ismereteinket bizonyosan pontosítani, adott esetben módosítani is, fogják.</p> 2024-01-07T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 Földtani Közlöny https://ojs.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/12662 Visegrád pusztulása a török hódoltság előtt – az 1541-es földrengés történeti és archeoszeizmológiai nézőpontból 2024-02-27T12:10:05+00:00 Miklós Kázmér mkazmer@gmail.com Mohammad Al-Tawalbeh moh_tawalbeh89@yahoo.com Erzsébet Győri gyori@seismology.hu József Laszlovszky Laszlovj@ceu.edu Krzysztof Gaidzik krzysztof.gaidzik@us.edu.pl <p>A Duna-kanyar lett volna a helyszíne a tervezett nagymarosi duzzasztógátnak, a Bős-nagymarosi vízerőműrendszer legalsó tagjának. A gátat az 1970-es években tervezték, olyan stabilra, hogy ellenálljon VI-os intenzitású földrengéseknek. Magyarországon eddig még nem alkalmazott eljárással történeti följegyzéseket, fényképeket és rajzokat, valamint régészeti ásatások adatait sorakoztatjuk fel annak igazolására, hogy 1541. augusztus 21-én egy IX-es intenzitású rengés pusztította el Visegrádot. Bizonyítékaink között van a Salamon-tornyot kettévágó hasadék és a királyi palota szomszédságában egykor állt ferences kolostor maradványain felismerhető deformációs jelenségek. A Salamon-toronyról a 19. század végén készült rajzok és fényképek hűen dokumentálják a 16. századi földrengéskárokat. A pontos datáláshoz a rengés során tönkrement ferences kolostor – régészeti ásatásokkal megtámogatott – története szolgáltat adalékokat. A királyi palotára és a kolostorra vonatkozó történeti dokumentáció elemzésével megállapítottuk, hogy Visegrád katasztrófájáért az a rengés lehetett felelős, amelyet 1541. augusztus 21-én , Pesten élt át Bornemisza Péter, későbbi &nbsp;lutheránus püspök. Visegrádot 1544-ben elfoglalta a török, ezáltal megszűnt stratégiai jelentősége; az elromlott épületeket és a várost nem építették újjá. Kritikus létesítmények tervezésénél elengedhetetlen feltétel a környezet történeti szeizmológiai és archeoszeizmológiai vizsgálata.</p> 2024-01-07T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 Földtani Közlöny https://ojs.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/14398 A Cirkum-Pannon-régió szeizmicitása (456–2020) (M>2) 2024-02-27T13:07:15+00:00 Erzsébet Győri gyori.erzsebet@epss.hu Barbara Czecze czecze.barbara@epss.hun-ren.hu Máté Timkó timko.mate@epss.hu István Bondár ibondar2014@gmail.com Csenge Czanik czanik.csenge@epss.hun-ren.hu Tibor Czifra demoszerzo@web2studio.info Csilla Fodor fodor.csilla@epss.hun-ren.hu Zoltán Gráczer demoszerzo@web2studio.info Katalin Gribovszki gribovszki.katalin@epss.hun-ren.hu Anett Gyarmati gyarmati.anett@epss.hun-ren.hu Dániel Kalmár demoszerzo@web2studio.info Márta Kiszely demoszerzo@web2studio.info István János Kovács kovacs.istvan.janos@epss.hu Péter Mónus demoszerzo@web2studio.info Bálint Süle sule.balint@epss.hun-ren.hu Gyöngyvér Szanyi demoszerzo@web2studio.info László Tóth demoszerzo@web2studio.info Péter Varga varga.peter@epss.hun-ren.hu Tibor Zsíros demoszerzo@web2studio.info Zoltán Wéber weber.zoltan@epss.hu <p>A Cirkum-Pannon régió szeizmicitásának térképe (456-2020) (M&amp;gt;2) a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által támogatott, a 2018-2.2.1-NKP-2018-00007 kutatási projekt keretében készült el 1:500000 léptékben. Az új szeizmicitás-térkép összefoglalja a 2-es magnitúdónál nagyobb historikus és modern műszeresen regisztrált földrengések hipocentrumait Magyarországon és tágabb környezetében. Az új térkép kombinálja az elérhető történelmi katalógusokat 456-tól, az átdolgozott hazai hipocentrumokat, valamint a nemzetközi adatbázisok modern műszeres eredményeit, ezzel teljesebb képet adva a Cirkum-Pannon régió szeizmicitásáról.</p> 2024-01-07T18:15:45+00:00 Copyright (c) 2024 Földtani Közlöny https://ojs.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/14297 Feszültségmező a Pannon-térségben 2024-02-27T13:07:19+00:00 Eszter Békési bekesi.eszter@epss.hu Kristóf Porkoláb porkolab.kristof@epss.hu Zoltán Wéber weber@seismology.hu <p>A Pannon-térség (kéreg)feszültség-térképe a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által támogatott, a 2018-2.2.1-NKP-2018-00007 kutatási projekt keretében készült el 1:1 500 000 léptékben. A térkép összesíti és ábrázolja a régióban jelenleg elérhető maximális horizontális főfeszültség (SHmax) adatokat, valamint az adatok interpolációjából szár mazó irányokat. A térkép lehetővé teszi a jelenkori SHmax becslését az egész régióban, ezáltal segítve például szerkezeti, szeizmotektonikai vagy geoenergetikai kutatásokat.</p> 2024-01-05T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 Földtani Közlöny https://ojs.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/14307 GNSS-alapú alakváltozási sebesség a Pannon-térségben 2024-02-27T13:07:19+00:00 Krostóf Porkoláb porkolab.kristof@epss.hu Taco Broerse D.B.T.Broerse@uu.nl Ambrus Kenyeres ambrus.kenyeres@sgo-penc.hu Eszter Békési bekesi.eszter@epss.hu Sándor Tóth sandor.toth@sgo-penc.hu Bálint Magyar balint.magyar@sgo-penc.hu Viktor Wesztergom wesztergom.viktor@epss.hu <p>A Pannon-térség deformációs sebesség (strain rate) térképe a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által támogatott, a 2018-2.2.1-NKP-2018-00007 kutatási projekt keretében készült el 1:1 500 000 léptékben. A térkép GNSS adatok interpolációja alapján számolt deformációs sebességek irányát (rövidülés és megnyúlás tengelyek orientációja) és nagyságát (tengelyek nagysága és kontúrvonalak) ábrázolja. A deformációs sebességek kritikus bemenő paraméterek geodinamikai és szeizmotektonikai modellekhez, és nagyban elősegíthetik a Pannon-térség aktív deformációs mechanizmusainak megértését.</p> 2024-01-05T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 Földtani Közlöny https://ojs.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/14308 Magyarország szeizmotektonikai térképe 2024-02-27T13:07:19+00:00 Balázs Koroknai koroknai@geomega.hu Eszter Békési bekesi.eszter@epss.hu István Bondár bondar.istvan@csfk.org Barbara Czecze czecze.barbara@epss.hu Erzsébet Győri gyori.erzsebet@epss.hu Gábor Kovács demoszerzo@web2studio.info Kristóf Porkoláb porkolab.kristof@epss.hu Tamás Tóth demoszerzo@web2studio.info Viktor Wesztergom wesztergom.viktor@epss.hu Zoltán Wéber weber.zoltan@epss.hu Géza Wórum demoszerzo@web2studio.info <p>Magyarország új szeizmotektonikai térképe a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által támogatott, a 2018-2.2.1-NKP-2018-00007 kutatási projekt keretében készült el 1:500 000 léptékben. Az új szeizmotektonikai térkép szintetizálja az országra jelenleg elérhető szeizmológiai, tektonikai és geodinamikai ismeretanyagot, áttekintést nyújtva a historikus és modern műszeresen regisztrált szeizmicitásról, a jelenkori feszültségrezsimről és kéregdeformációról, továbbá a jelentősebb pre-pannóniai és aktív vetőkről. A szeizmotektonikai térkép és az ugyancsak megszerkesztett szeizmotektonikai veszélyeztetettségi térkép a projekt keretében elkészült térképsorozat záró tagjai, amelyek a projekt legfőbb eredményeit összesítve mutatják be.</p> 2024-01-07T15:47:21+00:00 Copyright (c) 2024 Földtani Közlöny https://ojs.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/14389 Magyarország szeizmotektonikai veszélyeztetettségi térképe 2024-02-27T13:07:18+00:00 Gábor Kovács demoszerzo@web2studio.info Balázs Koroknai koroknai@geomega.hu Erzsébet Győri gyori.erzsebet@epss.hu Viktória Németh demoszerzo@web2studio.info László Balázs demoszerzo@web2studio.info István Bodnár bondar.istvan@csfk.org Géza Wórum demoszerzo@web2studio.info Gergely Szabó demoszerzo@web2studio.info Orsolya Kegyes-Brassai demoszerzo@web2studio.info Tamás Tóth demoszerzo@web2studio.info <p>Magyarország új szeizmotektonikai veszélyeztetettségi térképe a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által támogatott, a 2018-2.2.1-NKP-2018-00007 kutatási projekt keretében készült el 1:500 000 léptékben. Az új szeizmotektonikai veszélyeztetettségi térkép közvetlen áttekintő információkat nyújt a szakemberek és a társadalom számára adott terület földrengés-érintettségéről, illetve a potenciális felszínközeli vetős elmozdulásokról. Ezen információkat egészítik ki az Eurocode 8 talajosztályok térképezett elemei, amelyek megmutatják, hogy földrengés bekövetkezése esetén hol és milyen mértékű rengéserősítő hatással kell számolni. A szeizmotektonikai veszélyeztetettségi térkép és az ugyancsak megszerkesztett szeizmotektonikai térkép a projekt keretében elkészült térképsorozat záró tagjai, amelyek a projekt legfőbb eredményeit összesítve mutatják be.</p> 2024-01-07T17:08:10+00:00 Copyright (c) 2024 Földtani Közlöny https://ojs.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/15176 In memoriam Dr. Parák Tibor 2024-02-20T13:20:51+00:00 Tibor Kecskeméti demoszerzo@web2studio.info <p>Parák Tibor Esztergomban született. Felsőfokú tanulmányait, mely későbbi hírnevét is megalapozta, az Eötvös Loránd Tudományegyetem geológus szakán végezte, 1954-ben szerzett diplomát. Geológuspályáját a Nógrádi Szénbányáknál kezdte. Az 1956-os forradalom eseményei éppen Romániában érték, és mivel korábban volt már összeütközése az államvédelmi szervekkel, nem tért vissza Magyarországra. Jugoszlávián át Ausztriába távozott, ahol a menekülteket elosztó intézmény a semleges Svédországot jelölte meg úti célként. (f<em>olytatás a PDF-ben)</em></p> 2024-02-20T00:00:00+00:00 Copyright (c) https://ojs.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/15178 Események, rendezvények, személyi hírek, könyvismertetések 2024-02-20T13:16:02+00:00 Olga Piros demoszerzo@web2studio.info <p>Események, rendezvények</p> <ul> <li>Tisztelgés SZABÓ Csaba munkássága előtt a Goldschmidt Konferencián</li> <li>Ünnep a geológusoknak, ünnepség a községnek Emlékezés PAPP Károly professzorra Tápióságon</li> <li>19. Téli Ásványtudományi Iskola, Veszprém, 2024. január 18–19.</li> </ul> <p>Személyi hírek</p> <p><em>(részketej a PDF-ben)</em></p> 2024-02-20T00:00:00+00:00 Copyright (c)