A területi tőke identitás faktorának erősítése a sportolói identitás által

  • Beatrix FARAGÓ Széchenyi István Egyetem
  • Márta KONCZOSNÉ SZOMBATHELYI Széchenyi István Egyetem
Kulcsszavak: identitás, társadalmi tőke, sportoló, regionalitás

Absztrakt

Az identitás és a sport viszonyának egyik megnyilvánulása, amikor a sport a közösségi életet erősíti, a közösség pedig aktív tagja és támogatója a sportnak. A nemzeti, illetve területi identitás kulturális örökség. Ebben az aspektusban a sporttal kapcsolatos identitás értelmezhető a társadalmi kultúra részeként. A tanulmány bemutatja a sport és a lokális identitás összefüggéseit, valamint ezek hatását a társadalmi tőkére. Kutatásunk célja a sportolói identitás felmérése és annak hatásának vizsgálata egy terület társadalmi tőkéjére. Kérdésként jelenik meg, hogy a sportba való integráció identitássá válik-e; illetve, hogy milyen mértékben maradnának/maradtak a sportban, illetve az adott régióban a sportolói karrierjük után a megkérdezettek? Vizsgáljuk, hogy a sportolók identitása milyen hatással van az oktatási és a gazdasági környezetre, hiszen a képzés és a munkaerő-piac meghatározó szegmensét képezik. Az identitások sporthoz viszonyított attitűdjeiben megmutatkoznak azok a tőkeelemek, amelyek a régió fejlődésében, versenyképességében növeli a hatékonyságot. Az identitás mintázatok által bemutatásra kerül a sportolói, regionális, nemzeti identitás meghatározása, azok hatásai egymásra. Az empirikus kutatás megmutatja, hogy a sportolói identitás megjelenik a sportolóknál, annak hatása a területi tőkére a területi-, társadalmi-, humán tőke elemeként érvényesül. A kutatás eredménye a versenyképesség fejlesztő mechanizmusának elemeiben nyújt új irányt, amely a sportolói szegmens tőkeértékét mutatja be.

Szerző életrajzok

Beatrix FARAGÓ, Széchenyi István Egyetem

Egyetemi tanársegéd

Márta KONCZOSNÉ SZOMBATHELYI, Széchenyi István Egyetem

Egyetemi tanár

Hivatkozások

BÉKI P. - KERESZTESI K. (2017): A sportok királynője női szemmel. Agrártudományi Közlemények/Acta Agraria Debreceniensis(72) pp. 25-32.

BÉKI P. (2017): Sztereotípiák a sportban, avagy a női sport létjogosultsága napjaink magyar társadalmában. Acta Academiae Paedagogicae Agriensis Nova Series: SectioSport 44: pp. 171-189.

BÉKI P. - GÉCZI G. (2017): Women on ice -gender equalization. Apstract - Applied Studies In Agribusiness And Commerce11:(1-2) pp. 137-145. (2017)

BUGOVICS Z. (2010): Az elitidentiás háttere. Tér és Társadalom24. évf. 2010/2. 17-29. p., Tér és Társadalom, XXIV. évf. 2: 17-29

CAMAGNI R. (2008): Regional competitiveness. Towards a concept of territorial capital. In: Capello, R. -Camagni, R. -Chizzolini, B. -Fratesi, U. (szerk.): Modelling regional scenarios for the enlarged Europe. Springer, Heidelberg, pp. 33–46.

CAMAGNI R. (2009): Territorial capital and regional development. In: Capello, R. -Nijkamp, P. (szerk.): Handbook of regional growth and development theories. Edward Elgar, Cheltenham, Northampton, pp. 118–132.

CSEPELI Gy. (1987) Csoporttudat —Nemzettudat. Magvető Könyvkiadó, Budapest.143 p., 149.p.

DÓCZI T. (2008): Magyar sport és nemzeti identitás a globális sportszíntéren. Magyar Sporttudományi Szemle.9. évf., 36. 2008/4. 3-7.p.

EICHBERG H. (2003): Playing and Displaying Identity –About Bodily Movement, Political Ideologies and the Question of Olympic Humanism. In: Pawlucki, A. (szerk.): Postmodernity and Olympism. Academy of Physical Education and Sport, Gdansk, 57-78.

FARAGÓ B. - BÉKI P. - KONCZOSNÉ SZOMBATHELYI M. (2018): Correlation between athletic and workplace career in the competency matrix. In: Karlovitz János Tibor (szerk.): Some Recent Research from Economics and Business Studies. Komárno: International Research Institute,pp. 73–80.

FARAGÓ B. - KONCZOSNÉ SZOMBATHELYI M. (2017) Strength of region's talent retentions: strengths of athletes. In: Karlovitz J. T. (szerk.): Essays in Economics and Business Studies. Komárno: International Research Institute, pp. 113-120.

FARAGÓ B (2015): Élsportolók életpálya modelljei. Budapest: Campus Kiadó, 2015.

GIULIANOTTI R. (1999): Hooligans and Carnival Fans: Scottish Football Supporter Cultures. In: Armstrong, G. and Giulianotti, R. (szerk.): Football cultures and identities. Basingstoke; London: Macmillan & Co. 29-40

GŐSI ZS. - BUKTA ZS. (2019): Sportszövetségek a kiemelt sportágfejlesztés tükrében. Taylor: Gazdálkodás-és Szervezéstudományi folyóirat, A virtuális intézet közép-európa kutatására közleményei 36 pp. 46-55. Paper: 2019/2, 10 p. (2019) https://www.researchgate.net/publication/333702874_SPORTSZOVETSEGEK_A_KIEMELT_SPORTAGFEJLESZTES_TUKREBEN

GŐSI ZS. - SALLÓI I. (2017): Rögös út a sportkarrier: A fiatal magyar labdarúgók karrieresélyei. Magyar Sporttudományi Szemle 18:(4 (72)) pp. 11-19. (2017)

GŐSI ZS. (2017): Atipikus foglalkoztatási formák sportszervezeteknél. Köztes Európa: Társadalomtudományi Folyóirat: A Vikek Közleményei9:(1-2) pp. 137-145. (2017)

GŐSI ZS. (2018): Magyarországi iskolarendszer alapú sporttámogatások. Sport, tanulás, karrier. Neveléstudomány: Oktatás Kutatás Innováció(2) pp. 44-60. (2018)

GYÖMÖREI T. - TÓTH B. (2012): A sport piaci értéke. Győri vállalatok szponzorációs hajlandóságának vizsgálata. Magyar Sporttudományi Szemle, 13. évfolyam 51. szám, 2012/3

HORAK R. -SPITALER G. (2003): Sport Space and National Identity. Soccer and Skiing as Formative Forces: On the Austrian Example. American Behavioral Scientist, 46: 11. 1506-1518.

KONCZOSNÉ SZOMBATHELYI M. (2013): Tehetségmenedzsment, avagy a HR felelőssége. In: Róbert P.(szerk.): Gazdaság és morál: tiszta társadalom, tiszta gazdaság. Győr: Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, Paper 11.

KONCZOSNÉ SZOMBATHELYI M. (2014): Tehetség-és motivációs modell kidolgozásának kérdései a Tudományos és Művészeti Diákkör kapcsán. In: Mészáros A. (szerk.): A felsőoktatás tudományos, módszertani és munkaerőpiaci kihívásai a XXI. században.Győr: Széchenyi István Egyetem, pp. 68–81.

LUKOVICS M. (2004): A regionális identitás szerepe a regionális gazdaságfejlesztésben. In: Czagány L. -Garai L. (szerk.): A szociális identitás, az információ és a piac. JATEPress, Szeged, p. 214-228.

PALKÓ K. (2011): Az identitás területi dimenziói a politika tükrében. Doktori értekezés, Pécs

RECHNITZER J. (2007): A regionális fejlődés új hajtótényezője a tudás. In: Hervainé Szabó Gy. -Szirmai V. (szerk.): Versenyképesség és várostérségi egyenlőtlenségek: Tanulmánykötet: A várostérségi egyenlőtlenségek Európában, megújulási válság és leküzdése című konferencia anyagai alapján.274 p. Komárom, Magyarország, 2006.04.28 Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola; MTA Veszprémi Területi Bizottság; MTA Szociológiai Kutatóintézet, pp. 33-44.

RECHNITZER J. (2016): A területi tőke a városfejlődésben: A Győr-kód. Budapest; Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 270 p. (Studia regionum; Dialóg Campus szakkönyvek), 25 p.

RUSCIANO F. L. (2003): The Construction of National Identity: A 23-Nation Study, Political Research Quarterly, Vol. 56, No. 3 (Sep., 2003), pp. 361-366, Published by: Sage Publications, Inc. on behalf of the University of Utah, DOI: 10.2307/3219795

SZAKÁLY ZS. - LISZKAI ZS. - LENGVÁRI B. - JANKOV I. - BOGNÁR J. - FÜGEDI B. (2016): Physique, Body Composition and Aerobic Performance of Male Teacher Education Students. Studia Universitatis Babes-Bolyai Educatio Artis Gymnasticae61 : 2, June pp. 59-71. , 13 p.

VAJDA R. (2014): Munkaerőpiac, foglalkoztatás, vállalkozónők. A nők teljes értékű munkavállalásának akadályairól és esélyeiről. In: A nőtlen évek ára. Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség, Budapest, pp. 99-151. ISBN 978-963-08-8911-7

Megjelent
2020-05-15
Hogyan kell idézni
FARAGÓB., & KONCZOSNÉ SZOMBATHELYIM. (2020). A területi tőke identitás faktorának erősítése a sportolói identitás által. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok - Gazdálkodás- és Szervezéstudományi folyóirat , (2), 59-76. https://doi.org/10.33565/MKSV.2020.02.04