Fogyasztóvédelmi oktatás a Budapesti Gazdasági Egyetemen

  • Antal Hámori Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, Vendéglátás Tanszék
Kulcsszavak: fogyasztóvédelem, oktatás, Budapesti Gazdasági Egyetem

Absztrakt

A tanulmány – célkitűzését tekintve – fejlődéstörténeti megközelítésben, mintegy negyedévszázados áttekintéssel bemutatja a Budapesti Gazdasági Egyetem fogyasztóvédelmi jogi oktatásának, kutatásának főbb mozgatórugóit, állomásait, eredményeit, tantárgyait, tudományos publikációit, konferenciáit, következtetéseket, javaslatokat megfogalmazva lehetséges perspektíváit, különös tekintettel a 2022. évben létrejött Fogyasztóvédelmi Kutatócsoportra. Ezen időutazás keretében – a fogyasztóvédelem, a fogyasztóvédelmi oktatás, kutatás komplexitása, jelentősége, szerepe és aktualitása mellett – az intézményközi kapcsolódási pontok és a vonatkozó jogszabályváltozások is megjelennek. A kutatási kérdések, illetve hipotézisek, miszerint feltérképezhető(-e) (hellyel-közzel) teljeskörűen közel 25 év szóban forgó forrásanyaga, szakirodalma, van(-e) potenciál e tevékenységben és matériában, a kutatási módszerek alkalmazásának szemlélésén keresztül is megválaszolhatók. Eszerint, a reflexiók, a tantárgyfelelősi „interjú”, emlékezet, továbbá a meglévő releváns tantervek, tantárgyi programok, tematikák, leírások, iratok, jogszabályok, kormányhatározatok és egyéb aktusok, valamint szakirodalom utáni vizsgálódás, nyomozás és az elemzés, értékelés eredményeként igenlőnek mondhatók. Az eredmények között szerepel például a Fogyasztóvédelem, a Fogyasztóvédelmi jog, a Fogyasztóvédelem a vendéglátásban, az Etika és fogyasztóvédelem, a Fogyasztóvédelem és fogyasztáspszichológia nevű tantárgyak bevezetése, két karon, több szakon és valamennyi tagozaton, számos mű, köztük egyetemi tankönyvek megjelenése, konferenciák rendezése, illetőleg a Fogyasztóvédelmi Kutatócsoport létrejötte.

Információk a szerzőről

Antal Hámori, Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, Vendéglátás Tanszék

Egyetemi docens

Hivatkozások

Agg, G., 2001. Általános helyzetkép a fogyasztóvédelmi oktatásról. In: Konferencia a fogyasztóvédelmi ismeretek oktatásáról (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest, 2001. május 18.). Budapest: Oktatási Minisztérium & Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség. pp. 6-9. (és melléklet).

Balla, L., 2019. Néhány fogyasztóvédelmi és versenyjogi kérdés büntetőjogi megközelítésben. Miskolci Jogi Szemle, 14(2ksz,1), 32–42.

Baranovszky, Gy. & Kóródy, D., 2020. A fogyasztóvédelmi békéltetés fejlődése Magyarországon. Budapest: magánkiadás.

Barta, J., 2020. Az EU által meghirdetett digitális forradalom hatása a kereskedelmi jog egyes területein: szerződések, fogyasztóvédelem, gazdasági verseny, gazdasági társaságok. Miskolci Jogi Szemle, 15(3ksz), 14–26.

Bencsik, A., 2013. A fogyasztók védelmének alkotmányi fundamentumairól. Közjogi Szemle, 6(1), 21–31.

Bencsik, A., 2016. A fogyasztóvédelem közjogi keretei. In: Hamar, F. & Hámori, A., ed., 2016. A fogyasztók etikai és jogi védelme. Budapest: Budapesti Gazdasági Egyetem. pp. 134-151.

BGE, 2022a. https://uni-bge.hu/hu/vizio-es-misszio

BGE, 2022b. Tudományos hírlevél, 2022. október: Tudományos életünkből - 2022. október (uni-bge.hu)

BGE, 2022c. https://uni-bge.hu/hu/kvik/hirek/nagyszabasu-fogyasztovedelmi-jogi-konferencia-volt-a-kvik-en

BGE KVIK, 2022. KVIK Hírek, 2022. október, pp. 6–7. (pp. 30) https://uni-bge.hu/hu/kvik/hirek/kvik-a-fogyasztovedelmi-kutatocsoport-konferenciaja

Bisztriczki, L. & Kántás, P., 2012. Az új szabálysértési törvény magyarázata. Gyakorlati kérdések és válaszok a szabálysértési jog köréből. Budapest: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft.

Bisztriczki, L. & Kántás, P., 2014. A szabálysértési törvény magyarázata. 2. kiadás. Budapest: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft.

Bodzási, B., 2018. A deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződésekhez kapcsolódó egyes polgári jogi kérdésekről. Miskolci Jogi Szemle, 13(2, 2), 61–75.

Bodzási, B., 2019. Az Európai Bíróságnak a magyar devizahiteles szerződésekkel kapcsolatos gyakorlata, különös tekintettel az ún. Dunai-ügyben hozott ítéletre. Miskolci Jogi Szemle, 14(2019/2), 15–28.

Buzás, G. & Hámori, A., 2005. Fogyasztóvédelmi oktatás és nevelés. Fogyasztóvédelmi Szemle, 2(2), 41–45.

Czuczai, J., 1997. Korreferátum a fogyasztóvédelem témájában Gyarmati András előadásához (A Ptk. újabb módosítása az európai jogharmonizáció tükrében). In: Magyar Jogászegylet Tizedik Jogász Vándorgyűlés (Sopron). Budapest. pp. 71–86.

Farkas, A. & Wellmann, Gy., 2012. A hibás teljesítés bírói gyakorlata I-II. Gazdaság és Jog, 20(3), 8–11., 20(5), 16–20.

Fazekas, J., 2007. Fogyasztóvédelmi jog. Budapest: CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft.

Fazekas, J., 2016a. A magyar fogyasztóvédelmi szabályozás fejlődése a rendszerváltástól napjainkig. In: Hamar, F. & Hámori, A., ed., 2016. A fogyasztók etikai és jogi védelme. Budapest: Budapesti Gazdasági Egyetem. pp. 28–59.

Fazekas, J., 2016b. Gondolatok a devizaalapú hitelszerződések jogi hátteréről és a tisztességtelen általános szerződési feltételek érvénytelenségi kontrolljáról. Jog-Állam-Politika, 8(4), 73–96.

Fazekas, J., 2017. The consumer credit crisis and unfair contract terms regulation – Before and after Kásler. Journal of European Consumer and Market Law, 6(3), 99–106.

Fazekas, R., 2020. A választottbírósági kikötés a fogyasztóvédelem nézőpontjából. Gazdaság és Jog, 28(9), 13–19.

Filó, M., 2016. A fogyasztók megtévesztése – gondolatok a büntetőjogi jogtárgy-védelem határairól. In: Hamar, F. & Hámori, A., ed., 2016. A fogyasztók etikai és jogi védelme. Budapest: Budapesti Gazdasági Egyetem. pp. 164–171.

Frivaldszky, J., 2016. A pénzügyi világválságból a klasszikus természetjogi elvek újbóli érvényesülése felé. In: Hamar, F. & Hámori, A., ed., 2016. A fogyasztók etikai és jogi védelme. Budapest: Budapesti Gazdasági Egyetem. pp. 73–120.

Frivaldszky, J., 2015. A vasárnapi kötelező pihenőnap természetjogi alapjai és közpolitikai lehetőségei. Iustum Aequum Salutare, 15(1), 59–99.

Fuglinszky, Á., 2016. Fogyasztói adásvétel, kellék- és termékszavatosság. Elemzések az uniós jog és az új Ptk. kapcsolatához. Budapest: Wolters Kluwer Kft.

Gárdos, P. & Rácz, A., 2012. Néhány gondolat a Pénzügyi Békéltető Testületről. Gazdaság és Jog, 20(4), 17–21.

Gellén, K., 2019. Fogyasztók és vállalkozások az új üzleti modellek és a digitális technológiai környezet promóciós tendenciái tükrében. Gazdaság és Jog, 27(7-8), 7–12.

Gombos, K. & Lehóczky, B., 2019. A tisztességtelen szerződési feltételek eltávolítása a magyarországi devizaalapú hitelszerződésekből. Jogtudományi Közlöny, 74(11), 434–444.

Hajnal, Zs., 2013. A fogyasztói jogok egységes európai szabályozásának lehetséges irányai. [egyetemi doktori disszertáció]. Debrecen: Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, Debreceni Egyetem, Elérhető: https://dea.lib.unideb.hu/server/api/core/bitstreams/60fd7509-28a0-441e-8650-83193b118676/content (2023.03.14.).

Hajnal, Zs., 2015. A fogyasztói szerződések sajátos jelensége: a timesharing szerződés. Gazdaság és Jog, 23(5), 14–17.

Hajnal, Zs., 2020a. A békéltető testületi döntések bírói felülvizsgálatának gyakorlata. Gazdaság és Jog, 28(10), 9–14.

Hajnal, Zs., 2020b. A fogyasztási cikkek adásvételének szabályozási kísérlete és legújabb módosításai az Európai Unióban és a magyar jogban. Gazdaság és Jog, 28(7-8), 6–11.

Hamar, F. & Hámori, A., ed., 2016. A fogyasztók etikai és jogi védelme. Budapest: Budapesti Gazdasági Egyetem.

Hámori, A., 2001a. Fogyasztóvédelmi jogi oktatás a Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Karán. In: 2001. Konferencia a fogyasztóvédelmi ismeretek oktatásáról (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest, 2001. május 18.). Budapest: Oktatási Minisztérium & Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, pp. 23–26.

Hámori, A., 2001b. Fogyasztóvédelmi jogi oktatás a Budapesti Gazdasági Főiskolán. Fogyasztóvédelem, 3(8-9), 17.

Hámori, A., 2001c. Fogyasztóvédelmi oktatás a Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Karán. Az Oktatási Minisztérium által, a fogyasztóvédelmi ismeretek felsőoktatásban történő oktatásáról, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen rendezett tudományos konferencia előadása. Budapest, 2001. május 18.

Hámori, A., 2003. A vendéglátás fogyasztóvédelmi jogi szabályozása. Budapest: Label Kereskedelmi, Szolgáltató és Kiadói Kft.

Hámori, A., 2004. Az egyes vendéglátó-ipari munkakörök betöltéséhez szükséges alkalmassági-képesítési feltételek jogi szabályozása (fogyasztóvédelmi jogi aspektusok). In: Majoros, P., ed., 2004. Magyarország a gazdasági fejlődés keresztútján. Budapesti Gazdasági Főiskola Tudományos Évkönyv 2003. Budapest: Budapesti Gazdasági Főiskola. pp. 190–194.

Hámori, A., 2005. A csomagküldő kereskedés és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatás jogi szabályozásának kapcsolata. In: Majoros, P., ed., 2005. Tudástranszfer és információs társadalom. Budapesti Gazdasági Főiskola Tudományos Évkönyv 2004. Budapest: Budapesti Gazdasági Főiskola. pp. 171–178.

Hámori, A., 2006. Az üzlet üzemeltetője kategóriába, illetve osztályba sorolása bejelentésének jogi természetéről és a hatóságnak e bejelentéssel kapcsolatos magatartásáról. Szakmai Füzetek, (16), 125–127.

Hámori, A., 2007a. Bevezetés a fogyasztóvédelmi jogba I. A fogyasztóvédelmi jog alapjai. Budapest: Axol Print Nyomdaipari és Kiadói Kft.

Hámori, A., 2007b. Felszolgálási díj a magyar jogban. In: Majoros, P., ed., 2007. Stratégiák 2007 és 2013 között. Budapesti Gazdasági Főiskola Tudományos Évkönyv 2006. Budapest: Budapesti Gazdasági Főiskola. pp. 304–316.

Hámori, A., 2008a. A szálláshely osztályba, a vendéglátó üzlet kategóriába sorolása bejelentésének jogi természetéről. Magyar Jog, 55(6), 423–428.

Hámori, A., 2008b. A közösségi fogyasztóvédelmi politika és jog fejlődése. Agora, 39–54.

Hámori, A., 2008c. A gazdaság etikai aspektusa – „reformok útján”. In: Majoros, P., ed., 2008. Reformok útján. Budapesti Gazdasági Főiskola Tudományos Évkönyv 2007. Budapest: Budapesti Gazdasági Főiskola. pp. 428-433.

Hámori, A., 2009a. A „fogyasztó”-fogalom „dilemmái” különös tekintettel az Fgytv. módosításában és az új Ptk.-javaslatban foglaltakra. Magyar Jog, 56(2), 88–97.

Hámori, A., 2009b. A fogyasztóvédelem közigazgatási „útvesztői” (a „fogyasztó” fogalom „dilemmái”). In: Majoros, P., ed., 2009. Kultúraközi párbeszéd az üzleti világban. Budapesti Gazdasági Főiskola Tudományos Évkönyv 2008. Budapest: Budapesti Gazdasági Főiskola. pp. 150–166.

Hámori, A., 2009c. Az erkölcsi nevelés és a gazdaság etikai aspektusa. Agora, (4), 7–17.

Hámori, A., 2010a. A vendéglátó üzletek kategóriába sorolásának jogi szabályozása. Magyar Jog, 57(3), 164–171.

Hámori, A., 2010b. A vendéglátás etikája. Budapest: Bodnár Bt.

Hámori, A., 2010c. A hivatás-választás etikai jelentősége. Agora, (6), 87–92.

Hámori, A., 2011a. Fogyasztóvédelmi ismeretek oktatása a Budapesti Gazdasági Főiskolán. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem által rendezett – „A fogyasztóvédelem helye a hazai felsőoktatásban” című – tudományos konferencia előadása. Budapest, 2011. május 31.

Hámori, A., 2011b. Kötelező jótállás – fogyasztóvédelem. Gazdaság és Jog, 19(6), 21–24.

Hámori, A., 2012a. A fogyasztó fogalom aktuális jogalkotási és jogalkalmazási dilemmái. Agora, (9), 45–64.

Hámori, A., 2012b. A vállalkozások fogyasztói minősége. Gazdaság és Jog, 20(9), 8–11.

Hámori, A., 2012c. Vendéglátás-etika. Agora, (8), 25–32.

Hámori, A., 2012d. Útkeresések és növekedési lehetőségek a gazdaságban (etikai és jogi aspektusok). In: Beszteri, B. & Majoros, P., ed., 2012. Változó világ: társadalmi és gazdasági útkeresés. Veszprém: MTA VEAB. pp. 287–292.

Hámori, A., 2013a. A nem természetes személy laikusok fogyasztói védelmének változásai. (A „fogyasztó” fogalom változásai a magyar jogban – különös tekintettel az Fgytv.-re és az új Ptk.-ra). Multidiszciplináris Kihívások, Sokszínű Válaszok, 2(2), 35–41.

Hámori, A., 2013b. A hibás teljesítés az új Ptk.-ban. Multidiszciplináris Kihívások, Sokszínű Válaszok, 2(1), 60–76.

Hámori, A., 2014. Bevezetés a fogyasztóvédelmi jogba. A fogyasztók magán- és közjogi védelme. Budapest: Budapesti Gazdasági Főiskola.

Hámori, A., 2015a. Az új Ptk. fogyasztói védelme. Multidiszciplináris Kihívások, Sokszínű Válaszok, 5(1), 35–51.

Hámori, A., 2015b. A „vasárnapi munkavégzés tilalma” fogyasztóvédelmi nézőpontból. Iustum Aequum Salutare, 15(2), 127–135.

Hámori, A., 2015c. A fogyasztók védelme és az új Ptk. Magyar Jog, 62(5), 257–273.

Hámori, A., 2016a. A fogyasztóvédelem jelentősége és oktatása. Javaslatok Magyarország V. középtávú fogyasztóvédelmi politikájához. Jogtudományi Közlöny, 71(3), 175–183.

Hámori, A., 2016b. Vélemény az üzletek vasárnapi nyitva tartásának tilalmáról munkavállaló-, család- és fogyasztóvédelmi szempontból. Magyar Bioetikai Szemle, 22(1), 13–34.

Hámori, A., 2016c. A felszolgálási díj és a fogyasztók védelme. Közjogi Szemle, 9(3), 49–58.

Hámori, A., 2016d. A fogyasztók védelme a polgári jogban – különös tekintettel az új Ptk. rendelkezéseire. Minőség és Megbízhatóság, 50(50), 308–321.

Hámori, A., 2016e. Bevezetés a fogyasztók etikai és jogi védelmébe. In: Hamar, F. & Hámori, A., ed., A fogyasztók etikai és jogi védelme. Budapest: Budapesti Gazdasági Egyetem. pp. 6–16.

Hámori, A., 2016f. Etika. Erkölcstani alapfogalmak gazdaságetikai kitekintéssel. Budapest: Budapesti Gazdasági Egyetem.

Hámori, A., 2017a. Fogyasztóvédelem a jogágak tükrében I. Budapest: Budapesti Gazdasági Egyetem.

Hámori, A., 2017b. A felszolgálási díj szabályozásáról az alapvető jogok biztosának eljárása kapcsán. Debreceni Jogi Műhely, 14(1-2), 19–40.

Hámori, A., 2017c. A homeopátiás „gyógyszer” elnevezésről (a homeopátia, a „homeopátiás szerek” jogi szabályozása). Jura, 23(2), 315–326.

Hámori, A., 2017d. A „termékbemutatók” fogyasztóvédelmi jogi szabályozása. (Aktuális problémák és válaszok). Jogtudományi Közlöny, 72(4), 183–191.

Hámori, A., 2017e. A „vásárlói” (fogyasztói) panaszfórumokról szóló tájékoztató jogi szabályozása történeti áttekintéssel. Gazdaság és Jog, 25(7-8), 42–46.

Hámori, A., 2017f. Javaslat a ’rossz minőségű termék forgalomba hozatala’ büntetőjogi törvényi tényállás alapesete büntetési tételének és egyes szabálysértési rendelkezések módosítására. Jog-Állam-Politika, 9(4), 253–270.

Hámori, A., 2017g. A fogyasztó szavatossági és jótállási igénye. Gazdaság és Jog, 25(12), 21–23.

Hámori, A., 2018a. A fogyasztói szavatossági és jótállási igények intézésének szabályozása és gyakorlata. A Magyar Jogász Egylet Fővárosi Szervezete Fogyasztóvédelmi Jogi Szakosztálya tudományos ülésének előadása. Budapest, 2018. november 15.

Hámori, A., 2018b. Javaslatok a ’fogyasztók’ fokozottabb védelme érdekében. A ’vásárlók könyve’ és a ’vásárlói’ (fogyasztói) panaszfórumokról szóló tájékoztató jogi szabályozása történeti áttekintéssel. Iustum Aequum Salutare, 14(1), 63–98.

Hámori, A., 2018c. A „szálloda” és a vendéglátó üzlet üzemeltetőjének letéti felelőssége az új Ptk.-ban és a bírói gyakorlatban. In: Verebes, P. & Fekete-Frojimovics, Zs., ed., 2018. Üzleti szintű szervezés és gazdálkodás a vendéglátásban. Budapest: Budapesti Gazdasági Egyetem. pp. 219–236.

Hámori, A., 2018d. A felszolgálási díj és a fogyasztók védelme az alapvető jogok biztosának eljárása kapcsán. In: „Sport – Gazdaság – Turizmus” Kautz Gyula Emlékkonferencia 2017. június 8. tanulmánykötet. Győr: Széchenyi István Egyetem. pp. 1–11.

Hámori, A., 2018-2019. Fogyasztói jogok érvényesülése hatósági eljárásban 1-2. Jura, 24(2), 378–393., 25(1), 271–292.

Hámori, A., 2019a. A fogyasztóvédelem jelentősége és oktatása. A Magyar Jogász Egylet Fővárosi Szervezete Fogyasztóvédelmi Jogi Szakosztálya tudományos ülésének előadása. Budapest, 2019. november 29.

Hámori, A., 2019b. Fogyasztóvédelmi szabálysértési és büntetőjogi tényállások egyes kérdései. A Magyar Jogász Egylet Fővárosi Szervezete Fogyasztóvédelmi Jogi Szakosztálya tudományos ülésének előadása. Budapest, 2019. április 25.

Hámori, A., 2019c. A fogyasztóvédelemről szóló törvény 2019. évi módosításának kritikája (a fogyasztóvédelem le-, illetve felértékelődése). Magyar Jogász Egylet Fővárosi Szervezete Fogyasztóvédelmi Jogi Szakosztálya tudományos ülésének előadása. Budapest, 2019. szeptember 25.

Hámori, A., 2019d. A fogyasztói szavatossági és jótállási igények intézésének szabályozása és gyakorlata. Magyar Jog, 66(4), 212–219.

Hámori, A., 2019e. Az Fgytv. békéltető testületet és fogyasztóvédelmi politikát is érintő 2019. évi módosításának kritikája. A fogyasztóvédelem fel-, illetve leértékelődése. Jog-Állam-Politika, 11(3), 37–68.

Hámori, A., 2020a. A fogyasztóvédelem jelentősége és békéltető testületi aktualitása. Gazdaság és Jog, 28(6), 1–6.

Hámori, A., 2020b. Békéltetés – másként? A kánonjog és a világi jog gyűrűjében. Prof. dr. habil., dr. jur. Hársfai Katalin PhD, lic. iur. can., theol., egyetemi tanár tiszteletére, születésének 70. évfordulója alkalmából. In: Kuminetz, G., Szabó, P. & Ujházi, L., ed., Ratio intellegendi et ordo vivendi. Ünnepi kötet Hársfai Katalin 70. születésnapja alkalmából. Budapest: Pázmány Press. pp. 133–156.

Hámori, A., 2021. Fogyasztóvédelmi aktualitások. Javaslatok jogszabályok módosítására. Iustum Aequum Salutare, 21(1), 63–112.

Hámori, A., 2022a. A fogyasztóvédelmi jog jelentősége. In: Bánhegyi, M., Fekete-Frojimovics, Zs. & Hámori, A., ed., 2022. Gazdaság és gasztronómia. Ünnepi kötet Lugasi Andrea tiszteletére. Budapest: Budapesti Gazdasági Egyetem. pp. 118–137.

Hámori, A., 2022b. A felszolgálási díj-kutatás I. In: Szegedi, K., ed., 2022. Szemelvények a BGE kutatásaiból 2022. Budapest: Budapesti Gazdasági Egyetem. pp. 98–105.

Hámori, A., 2022c. Kérelmező és/vagy bejelentő – ügyfél, harmadik személy, egyéb érdekelt? Újabb „csemege” a fogyasztóvédelmi hatóság legújabb gyakorlatából, békéltető testületi fűszerezéssel, avagy egy hibás teljesítés margójára. Iustum Aquum Salutare, 18(2), 27–77.

Hámori, A., 2022d. Egy utazási szerződés hibás teljesítése. A Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar Vendéglátás Tanszéke 2022/2023. tanév első Tudományos Szimpóziumának előadása. Budapest, 2022. október 27.

Hámori, A., 2022e. Fogyasztóvédelem a Vendéglátás Tanszék keretében – különös tekintettel a 2022. évi őszi konferenciák témáira. A Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar Vendéglátás Tanszéke 2022/2023. tanév második Tudományos Szimpóziumának előadása. Budapest, 2023. január 13.

Hámori, A., 2022f. Köszöntő beszéd. Budapesti Gazdasági Egyetem Vendéglátás Tanszék Fogyasztóvédelmi Kutatócsoportjának I. Fogyasztóvédelmi aktualitások című konferenciával egybekötött tudományos ülése. Budapest, 2022. október 26.

Hámori, A., 2022g. A fogyasztó kérelmezői és ügyféli minőségét illetően a fogyasztóvédelmi hatósági gyakorlatban felmerült egyes jogértelmezési kérdések, különös tekintettel az Fgytv. 46/A. §-ára, az Ákr. 10. § (1) bekezdésére, 35. § (2) bekezdésére és 37. § (2) bekezdésére. A Magyar Jogász Egylet Fővárosi Szervezete Fogyasztóvédelmi Jogi Szakosztálya és a Budapesti Gazdasági Egyetem Kérelmező-e, illetve ügyfél-e a fogyasztó a fogyasztóvédelmi hatósági eljárásban? Három éve a világjárvány kereszttűzében című tudományos konferenciájának előadása. Budapest, 2022. november 30.

Jagusztin, T., 2021. A fogyasztói jogsértések megszüntetésére irányuló eljárások reformja – az új irányelv küszöbén. Gazdaság és Jog, 29(6), 19–24.

Jeney, P., 2005. Fogyasztóvédelmi politika. In: Kende, T. & Szűcs, T., ed., Bevezetés az Európai Unió politikáiba. Budapest: KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft. pp. 655–698.

Józon, M., 2019a. ’New Deal for Consumers’ (?) (az európai uniós fogyasztóvédelmi jog korszerűsítését, a szabályok egységesítését és a végrehajtás erősítését célzó irányelvtervezetek margójára). Európai Jog, 19(6), 14–24.

Józon, M., 2019b. Az áruk szabad mozgása az Európai Unióban, és a tagállami fogyasztóvédelem érvényesülése a negatív és a pozitív integráció közötti összefüggések tükrében. Jogtudományi Közlöny, 74(6), 251–265.

Józon, M., 2018a. Kettős termékmérce alkalmazása az Európai Unió belső piacán: a jogi megoldáskeresés útvesztői Brüsszelben és Közép-Kelet-Európában. Gazdaság és Jog, 26(10), 3–9.

Józon, M., 2018b. „Kié a fogyasztó?”: a gyengébb fél (a fogyasztó) védelme a tagállamok és az Európai Unió között megosztott fogyasztóvédelmi hatáskör útvesztőiben. Európai Jog, 18(6), 32–43.

Józon, M., 2018c. A tisztességtelen szerződési feltételek uniós jogi szabályozásának jogdogmatikai és jogpolitikai kérdései. Magyar Jog, 65(2), 74–85.

Juhász, K., 2018. Fogyasztói jogok és a végrehajtási záradék. Iustum Aequum Salutare, 14(4), 183–190.

Karsai, K., 2011. Fogyasztóvédelem és büntetőjog. Budapest: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft.

Kertész, G., 2016. Devizahitelek – jog és/vagy erkölcs. In: Hamar, F. & Hámori, A., ed., 2016. A fogyasztók etikai és jogi védelme. Budapest: Budapesti Gazdasági Egyetem. pp. 121–133.

Király, P. B., 2020. A kriptovaluták pénzügyi fogyasztóvédelmi aspektusai. Iustum Aequum Salutare, 16(4), 45–58.

Lattmann, T., 2011. Fogyasztóvédelmi politika. In: Kende, T. & Szűcs, T., ed., Bevezetés az Európai Unió politikáiba. Budapest: CompLex Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. pp. 535–585.

Lábady, T., 1976. A fogyasztóvédelmi rendszerről és a fogyasztók érdekeinek polgári jogi védelméről. Magyar Jog, 23(4), 875–886.

Loos, M., 2019. The modernization of European consumer law: A pig in a poke? European Review of Private Law, (1), 113–134.

Mészáros, P. E., 2019. Az Európai Unió Bíróságának ítélkezése a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat, illetve tisztességtelen szerződési feltétel fogyasztókkal szembeni irányelveivel kapcsolatosan. Európai Jog, 19(3), 36–40.

Miskolczi-Bodnár, P., 2018. Fogyasztóvédelmi szabályok a Ptk.-ban. Magyar Jog, 65(11), 593–604.

Miskolczi-Bodnár, P. & Sándor, I., 2012. A fogyasztóvédelmi jog európai gyökerű magyar szabályozása I-II. Budapest: Patrocinium Kft.

Molnár, G. M., 2013. A fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő bűncselekmények. In: Belovics, E., Molnár, G. M. & Sinku, P., 2013. Büntetőjog II. Különös Rész. A 2012. évi C. törvény alapján. 2. kiadás. Budapest: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. 836–878.

Nagy, G. B., 2016. Gondolatok a büntetőjog fogyasztóvédelemben betöltött lehetséges szerepéről. Magyar Jog, 63(10), 597–603.

Németh, Cs., 2014. A devizahiteles perek joggyakorlati tapasztalatairól. Gazdaság és Jog, 22(4), 3–9.

Németh, Cs., 2015. A pénzügyi fogyasztóvédelmi jog fejlődése Magyarországon 2008–2014 között (I-II. rész). Gazdaság és Jog, 23(1), 3–11., 23(3), 3–11.

Németh, Cs., 2020. A pénzügyi szektorban a fogyasztókkal szemben alkalmazott tisztességtelen szerződési feltételek jogi megítélése az európai uniós Bíróság joggyakorlatában. Európai Jog, 20(1), 21–32.

Papp, T., 2011. Fogyasztó-e az utas? Magyar Jog, 58(10), 616–619.

Pázmándi, K., 2020. A jogi értelemben vett fogyasztókép átformálódásáról, azaz mit üzen a viselkedési közgazdaságtan a jogi beavatkozás paradigmájáról. Gazdaság és Jog, 28(11-12), 73–77.

Pázmándi, K., 2016. Kereskedelmi kommunikáció és fogyasztóvédelem – a fogyasztó verseny- és reklámjogi védelme. In: Hamar, F. & Hámori, A., ed., 2016. A fogyasztók etikai és jogi védelme. Budapest: Budapesti Gazdasági Egyetem. pp. 152–163.

Pfeiffer, J. J., 2016. A devizaperek másként, avagy a végrehajtás megszüntetése iránti perek, és ami mögöttük van. Gazdaság és Jog, 24(9), 14–20.

Pusztahelyi, R., 2020. A felelősségkizáró és -korlátozó kikötések általános szerződési feltételekben, illetve a fogyasztóval szemben. Gazdaság és Jog, 28(9), 1–6.

Rácz, L., 2020. Múltba tekintő gondolatok: szerződési szabadság és fogyasztóvédelem, avagy a magánjog alkalmazkodóképességének korlátairól. Magyar Jog, 67(12), 677–684.

Sepsi-Keyha, E., 2019. Adatvédelem, fogyasztóvédelem és versenyjog határán – hatásköri kérdések, eljárási következmények. Versenytükör, 15(1), 40–51.

Simon, R., 2016. A fogyasztói viták alternatív vitarendezése Európában – ötlet-verseny és fórum shopping a nemzeti szabályozás és implementációs kötelezettség tükrében? Iustum Aequum Salutare, 12(2), 63–89.

Szabó, P., 2017. A fogyasztó fogalma és a fogyasztói szerződés értékelésének egyes kérdései az Európai Unió Bíróságának néhány újabb döntése tükrében. Európai Jog, 17(1), 1–6.

Szeghő, K., 2015. „Devizaperek” egy bíró szemével. Gazdaság és Jog, 23(12), 3–10.

Szendrő, É. M., 2020. A fogyasztóvédelem kialakulása és fejlődéstörténete. Jogtörténeti Szemle, 18(2), 34–40.

Szépvölgyi, E., 2019. A fogyasztói jogviták hatékony rendezésének jelene és jövője. Jog-Állam-Politika, 11(3), 103–118.

Szikora, V. & Hajnal, Zs., ed., 2020. A fogyasztói adásvétel és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tagállami szabályozásának összehasonlító elemzése – Csehország, Magyarország, Lengyelország, Románia és Szlovákia. Debrecen: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Debreceni Jogi Műhely, 17(2020/1-2), 1–265.

Szilágyi, G., 2021. Fogyasztóvédelmi szempontok a szellemi alkotások területén. Miskolci Jogi Szemle, 16(1,1), 149–166.

Szolnoki-Nagy, R., 2014. Fogyasztóvédelem az Európai Unióban. Európai Tükör, 19(2), 143–160.

Tattay, L., 2005. Közvetlen fogyasztóvédelmi előírások a szellemi alkotások jogában. Jogtudományi Közlöny, 60(6), 295–299.

Traub, F., 1995. A fogyasztó fogalma a versenyjogban. Jogösszehasonlító áttekintés. Versenyismeret, 43(10-11), 70–103. (ford. Pappné Ritter, J.)

Varga, N., 2013. A fogyasztói pénzügyi lízing. Budapest: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft.

Verebics, J., 2012. Szerződések az elektronikus kereskedelem körében és a fogyasztóvédelem. Gazdaság és Jog, 20(12), 3–10.

Veres, Z., 2016. A pénzügyi fogyasztóvédelem alkotmányos megalapozása felé. Közjogi Szemle, 9(1), 41–50.

Veres, Z., 2018. A pénzügyi fogyasztóvédelem egyes alapkérdései. Jogdogmatikai, történeti, rendszertani alapok jogalkalmazási és metajurisztikus kitekintéssel. [egyetemi doktori disszertáció]. Budapest: Jog- és Államtudományi Doktori Iskola, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Elérhető: https://jak.ppke.hu/uploads/articles/12332/file/Veres_Z_dolgozatv(1).pdf (2023.03.14.)

Veres, Z., 2022. A fogyasztói hiteljog főbb szabályozási fejleményei másfél évtized távlatából, különös tekintettel a közösségi jogra. Pázmány Law Working Papers, 13(10), 1–9.

Veres, Z., 2023. Fogyasztóvédelmi aktualitások – interdiszciplináris megközelítésben. Konferenciabeszámoló. Iustum Aequum Salutare, 19(1).

Vékás, L., 2001. Európai közösségi fogyasztóvédelmi magánjog. In: Vékás, L., ed., 2001. Európai közösségi jogi elemek a magyar magán- és kereskedelmi jogban. Budapest: KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft. pp. 25–96.

Vékás, L., 2002. Az európai közösségi magánjog sajátos alanyáról: a „fogyasztó” fogalmáról. Európai Jog, 2(5), 3–13.

Vékás, L., 2021. Az uniós fogyasztói szerződési jog megújítása és az új irányelvek átültetése. Magyar Jog, 68(2), 65–75.

Vida, S., 1999. A fogyasztó fogalma az Európai Bíróság gyakorlatában. Versenyfelügyeleti Értesítő, 9(1), 40–44.

Vida, S., 2000. A fogyasztó versenyjogi védelme a megtévesztéssel szemben. Magyar Jog, 47(11), 661–666.

Vörös, I., ed., 2007. Tisztességtelen verseny – fogyasztóvédelem. Budapest: MTA Jogtudományi Intézet.

Wallacher, L., 2014. A választottbírósági kikötés tisztességtelensége fogyasztói szerződésekben. Európai Jog, 14(3), 10–16.

Weatherill, S., 1997. EC Consumer Law and Policy. London: Longman.

Weiss, E., 1971. A gyártó vállalat felelőssége a fogyasztó irányában. Döntőbíráskodás, 12(3), 81–94.

Zavodnyik, J., 2010. Értelem és érzelem. A kereskedelmi gyakorlatokkal megcélzott fogyasztó. Gazdaság és Jog, 18(7-8), 10–20.

Zavodnyik, J., 2013. Az általános szerződési feltételek és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok. Versenytükör, 9(2) 34–53.

Megjelent
2023-06-30
Hogyan kell idézni
HámoriA. (2023). Fogyasztóvédelmi oktatás a Budapesti Gazdasági Egyetemen. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok - Gazdálkodás- és Szervezéstudományi folyóirat , 39-65. https://doi.org/10.33565/MKSV.2023.KSZ.01.02