Évf. 99 szám 6 (2024)

Kedves Olvasó!

Luther vitája Kopernikusszal Józs 10,12–15 értelmezéséről – Geocentrikus és heliocentrikus exegézis a teológia és a csillagászat reformátoránál című tanulmányában Szakács Tamás egy képzeletbeli vitán keresztül mutatja be a két újító közötti összhangot, tömören ismertetve a földközéppontú (ptolemaioszi) rendszert. Majd arra keres választ, miért állnak mégis szemben egymással, miközben ismerteti konkrét véleményüket. Végül Józs 10,12–15 magyarázati lehetőségeit mutatja be, kitérve ezek geocentrikus, illetve heliocentrikus szemlélettel való összefüggéseire.

Fabiny Márton A vallási identitás vizsgálata az egyháztól eltávolodó fiatal felnőtteknél című munkájának második részében bemutatott esettanulmány a szerző által készített narratív életútinterjú, ami a hermeneutikai esetrekonstrukció módszerével készült. Az interjú alanya, „Boldi” egy azon fiatalok közül, akik vallásos neveltetésben részesültek, és sokáig fontos szerepet is töltött be életükben az egyház – állapítja meg a szerző, majd így folytatja: vékony a határ a vallásos és a nem vallásos ember között. Az, hogy spiritualitását valaki éppen az egyházban vagy más keretek között gyakorolja, olykor apróságokon múlik.

A pszichológiának és a teológiának egyik központi fogalma a szégyen, amely félreérthetetlenül összeköt bennünket a bűneset (1Móz 3) történetével. A szerző különféle elméleteket mutat be és értelmez a szégyen természetével és mibenlételével kapcsolatban, amelyek mind arra irányulnak, hogy vizsgálat tárgyává tegyék a szégyen fogalmát, annak lelki kivetüléseit és az azokból eredeztethető személyiségtorzulásokat. Seffer Valentina Szégyenkezem, tehát vagyok? Szégyen a pszichológiában teológiai kitekintéssel című írását a következő gondolatokkal zárja: Jézus Krisztus azért jött, hogy a szégyenérzést elvegye az embertől, hogy ne szégyellje magát Isten előtt, hogy ne akarjon rejtőzködni az ember az Emberfi a és az őt elküldő Atya előtt.

Az igehirdetési előkészítők a Szentháromság ünnepe utáni ötödik vasárnaptól a nyolcadikig segítik az igehirdető készülését.

Örömteli olvasást kíván

a szerkesztő

Megjelent: 2024-06-13

Teljes szám