Információk

Küldetésnyilatkozat 

 1. A Lelkipásztor evangélikus teológiai szakfolyóirat a Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) szakfolyóirata. Magyarország egyik legrégebbi, folyamatosan működő, közel egy évszázados múltra visszatekintő evangélikus lelkészi-teológiai folyóirataként a hazai protestáns hittudomány, az evangélikus lelkésztovábbképzés és a tudományos szinten művelt teológiai stúdiumok meghatározó orgánuma, és a jövőben is ezt a szerepet kívánja betölteni.
 2. Célja a hazai és nemzetközi teológiatudomány legfrissebb kutatási eredményeinek eljuttatása az itthoni és határon túli magyar nyelvű tudományos olvasóközönséghez. A Lelkipásztor elsősorban szaktudományos teológiai folyóirat, amely teológusok, valláspedagógusok, hittantanárok, lelkészek és diakóniai munkatársak szakmai és módszertani továbbképzését hivatott biztosítani, de jelentős szerepet tölt be a tudományos ismeretterjesztés és a hazai teológiai közéletiség területén is.
 3. A folyóirat tartalmáért a független szerkesztőség vállal felelősséget. A szerkesztőség felett elvi kérdésekben a szerkesztőbizottság lát el szakmai felügyeletet. A lap szerkesztésének szakmai hátterét az Evangélikus Hittudományi Egyetem (EHE) tudományos apparátusa, valamint a szerkesztőbizottság és a szaklektorok biztosítják.
 4. A Lelkipásztor működését Szervezeti és működési szabályzat határozza
 5. A Lelkipásztorban kéziratot publikálni csak a Magyar Tudományos Akadémia Tudományetikai kódexében (https://bit.ly/2GPeYWC) rögzített elvek alapján lehetséges.
 6. A Lelkipásztor a beküldött kéziratok megjelentetésével kapcsolatos kritériumokat szerkesztőségi alapelvekben rögzíti. A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy bármilyen beküldött kézirat közlését visszautasítsa.
 7. A szerkesztőség a befogadott, a tudományosság kritériumainak minden szempontból megfelelő és publikálásra kijelölt tanulmányokat anonim módon lektoráltatja, amelynek eredményét a szerzővel anonim módon közli.
 8. A Lelkipásztor a szerkesztőség által – valamint tudományos szakcikkek esetén a lektor által – támogatott munkákat megszerkesztve publikálja. A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a megjelenés alatt lévő cikkeket a szakfolyóirat szerkesztési útmutatójában rögzített és a tudományos közlemények általános elveivel összhangban lévő szabályok és kritériumok alapján átszerkessze, valamint a cikkek nyelvi, stilisztikai és fogalomhasználati megoldásaival kapcsolatos módosítási javaslatokat tegyen.
 9. A lap nem törekszik tudományos részterületekre fókuszáló tematikus számok kiadására, ugyanakkor adott esetekben vállalja egy-egy meghatározó téma tematikus blokkokban vagy indokolt esetben tematikus lapszámokban történő feldolgozását, és időnként maga is felhívásokkal ösztönzi ilyen témák specifikus tanulmányokban és szakcikkekben történő bemutatását. A felhívások alapján felkért szerzők által leadott kéziratok publikálásáról vagy annak visszautasításáról a tanulmány már elkészült szövegének ismeretében a szerkesztőség dönt.
 10. A szerkesztőség célja, hogy a hazai és nemzetközi protestáns teológia alapvető kérdéseit tárgyaló, önálló kutatásokon alapuló, a tudományos elvárásoknak megfelelő, egy-egy szakterület művelői számára meghatározó jelentőségű tanulmányokat tegyen közzé, valamint a kortárs hittudomány releváns folyamatait, tényezőit, elméleteit bemutassa, és a protestáns teológia módszertani újdonságait megismertesse.
 11. A Lelkipásztor vállalkozik arra, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház lelkészi karának munkáját közvetlenül is segíti igehirdetési előkészítők, lelkészi munkaközösségi előkészítők, tematikus igehirdetések és áhítatok, valamint a lelkészi szolgálat szakterületeit tudományos igénnyel kutató és bemutató tanulmányok és szakcikkek publikálásával. A folyóirat fontosnak tartja az egyházi szolgálattevők, a mentálhigiénés, gyülekezeti pasztorációs szolgálatot végzők tudományos ismeretszerzésének támogatását.
 12. A Lelkipásztor vállalkozik arra, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház tudományos teológiai szempontból is releváns egyházi közéleti eseményein elhangzó előadások szerkesztett változatát publikálja.
 13. A Lelkipásztor törekszik arra, hogy a protestáns hittudomány különböző területein folyamatban lévő releváns kutatásokról, műhelymunkákról, projektekről, tudományos szempontból meghatározó jelentőségű szakmai tanácskozásokról, szimpóziumokról, konferenciákról ismertetéseket közöljön.
 14. A Lelkipásztor vállalkozik arra, hogy a hazai és nemzetközi protestáns teológia eredményeit (monográfiák, tanulmánykötetek, forrásközlések, adattárak, egy-egy meghatározó folyóirat tematikus számai, teológiatudományi szempontból fontos adatbázisok) recenziók formájában megismerteti. Fontosnak tartja ugyanakkor, hogy a megjelenő recenziók valódi kritikai elemeket tartalmazzanak. Csupán a művek tartalmát ismertető összefoglalók közlését a szerkesztőség nem támogatja.
 15. A Lelkipásztor külön rovatban emlékezik meg a Magyarországi Evangélikus Egyház elhunyt lelkészeinek életútjáról és szolgálatáról nekrológok és temetési igehirdetések formájában.
 16. A Lelkipásztor csak az egyházi közélet hittudománnyal érintkező témáit feldolgozó, a tudományos teológiai közéletiséggel összefüggő, tartalmát tekintve a teológiai reflexió módszerét alkalmazó esszéket és publicisztikai jellegű írásokat közöl. A szakfolyóirat profiljától jelentősen eltérő, a zsurnalizmus általánosabb értelemben vett véleményműfajaiba tartozó publicisztikai írásokat nem jelentet meg.
 17. A lap alkalmanként az egyházi közoktatással és felsőoktatással, valamint a lelkésztovábbképzéssel, az egyházi tisztségviselők, a gyülekezeti munkatársak és a diakóniai területen szolgálatot végzők képzésével kapcsolatos felhívásokat, programismertetéseket és hirdetéseket is közöl.
 18. A folyóirat a Magyarországi Evangélikus Egyház hitéletét érintő, az aktuális egyházi eseményekre reflektáló, valamint a hazai keresztény felekezetek, ökumenikus szervezetek és a nemzetközi egyházi szervezetek nagyobb jelentőséggel bíró nyilatkozatait, állásfoglalásait és közleményeit is publikálja.
 19. A Lelkipásztor szekuláris jellegű és tematikájú aktuálpolitikai kérdésekkel nem foglalkozik.
 20. A Lelkipásztor nem közöl korábban nyomtatásban vagy on-line már megjelent magyar nyelvű tanulmányokat, valamint olyan munkákat sem, amelynek meghatározó része már más formában, magyar nyelven megjelent (például publikált könyvfejezet, tanulmányrész, ismeretterjesztő írás tudományos apparátussal ellátott verziója stb.).

A megjelent tanulmányokért a Luther Kiadó honoráriumot fizet.

 

A Lelkipásztor evangélikus teológiai szakfolyóiratot a következő MTA bizottságok jegyzik:

Irodalomtudományi Bizottság I.NYIO Irod Biz [1901-] 

Néprajztudományi Bizottság I.NYIO [1901-]

Történettudományi Bizottság II. FTO TTB [1901-] 

Ókortörténeti Tudományos Bizottság II. FTO ÓTB [1901-]