A vallási identitás vizsgálata az egyháztól eltávolodó fiatal felnőtteknél

Módszertani kísérlet – 2. rész

  • Fabiny Márton Evangélikus Hittudományi Egyetem
Kulcsszavak: narratív identitás, „a maga módján vallásos”, életútinterjú, hermeneutikai esetrekonstrukció, fiatal felnőttek

Absztrakt

A tanulmány az egyháztól eltávolodó fiatal felnőttek vallási és személyes identitásának összefüggéseit vizsgálja a narratív életútinterjú és a hermeneutikai esetrekonstrukció módszertanának segítségével. Ezek megértéséhez részletesen bemutatja a narratív identitás fogalmát, valamint megvilágítja a módszertani és lelkigondozói szempontok párhuzamát. A kérdésfelvetést egy illusztratív eseten vizsgálva a feltáró jellegű esettanulmány módszertani kísérletként értelmezhető. 

Információk a szerzőről

Fabiny Márton, Evangélikus Hittudományi Egyetem

teológushallgató – Budapest

Hivatkozások

Andorka Rudolf 2006. Bevezetés a szociológiába. Osiris, Budapest.

Baumgartner, Isidor 2003. Pasztorálpszichológia. Ford. Zelenka Judit – Major Judit – Fekete László – Mohi Zsolt. Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Budapest.

Bögre Zsuzsanna 2017. „Átmeneti” kategóriák erősödése az ifjúság vallásos önjellemzésekor. Metszetek, 6. évf. 3. sz. 31–46. o. https://doi.org/10.18392/metsz/2017/4/3

Kovács Éva 2007c. Interjús módszerek és technikák. In: Feischmidt–Kovács 2007. https://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/index72c4.html. (Megtekintés: 2024. január 25.)

Kovács Éva – Vajda Júlia 2002. Mutatkozás. Zsidó identitástörténetek. Múlt és Jövő Kiadó, Budapest.

Máté-Tóth András – Rosta Gergely 2022. Vallási riport, 1991–2022. Magyarországi trendek nemzetközi összehasonlításban. In: Kolosi Tamás – Szelényi Iván – Tóth István György (szerk.): Társadalmi Riport 2022. Budapest, TÁRKI. 457–472. o. https://doi.org/10.61501/TRIP.2022.23

Somfalvi Edit 2015. A „kikonfirmálás” mint a szervezett egyház elleni lázadás egy formája. In: Veress Károly (szerk.): Intézmény, lázadás, ethosz. Közelítések a bürokratikus hatalomhoz. Egyetemi Műhely, Kolozsvár. 227–242. o.

Valuch Tibor 2005. Magyarország társadalomtörténete a XX. század második felében. Osiris, Budapest.

Megjelent
2024-06-13
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmányok