A zavartalan településű és az áthalmozott löszök mágneses szövetének jellemzése mágneses szuszceptibilitás anizotrópia (AMS) mérésekkel

  • Balázs Bradák

Absztrakt

Az áthalmozott, átkevert, illetve a zavartalan településű löszök mágneses szöveti jellegzetességeit 103 darab, a Gödöllői-dombságból, illetve a Duna mentén található löszfeltárásokból származó mintán vizsgáltam.
A mágneses szövetet alkotó (mágneses szuszceptibilitás) ásványok meghatározására telítettségi
mágnesezettség (IRM) vizsgálatokat végeztem az egyes feltárásokból származó mintákon. Az elemzések
alapján feltételezhető, hogy a minták mágneses szövetének tulajdonságait döntően a könnyen
telítődésbe menő ásványok, lösz esetén általában magnetit/maghemit határozzák meg.
A mágneses szövet jellemző főszuszceptibffitások (maximum = к тах , intermedier = к,„ minimum =
K MIN ) a foliáció (F), lineáció (L) és az anizotrópia fokának (P) meghatározása után az adatokat statisztikai
elemzésekkel és földrajzi koordinátarendszerben sztereografikus projekción ábrázolva (GeoOrient
szoftver) dolgoztam föl.
Az elsődleges (zavartalan településű), illetve másodlagos (áthalmozott, bolygatott) szövetű löszök
elkülönítésére három módszerrel tettem próbát. Bár egyik módszer sem volt egyértelműen alkalmazható
a mintákon, az áthalmozott, bolygatott és a típusos löszök a különböző módszerekből kiemelt részvizsgálatokkal — F- és L-értékek hisztogramon, a fenti két mutatószám pontdiagramon történő ábrázolásával, a P-értékcsoportok meghatározásával, illetve a főszuszceptibilitás-irányok sztereografikus projekción
történő megjelenítésével — elkülöníthetőek voltak.
A vizsgálatok során az áthalmozott löszminták közül egy eddig nem ismertetett AMS-jellegzetességekkel rendelkező csoport volt azonosítható. A finoman rétegzett, nagy P-értékű (1,024-1,074)
vácbottyáni és verőcei minták áthalmozottságát a statisztikai elemzések nem támasztották alá, azonban
a êmax és êint irányainak sztereografikus projekción történő megjelenítése egyértelműen laminált
üledékekre jellemző mágneses szövet jellegzetességeit mutatta.

Megjelent
2020-04-21
Rovat
Értekezés