VÁLLALKOZÓI KOMPETENCIÁK KOMPARATÍV VIZSGÁLATA ALBÁN ÉS MAGYAR KÖZGAZDÁSZ HALLGATÓK KÖZÖTT

Kulcsszavak: kompetencia, vállalkozói kompetencia, egyetemi hallgató, munkaerőpiac

Absztrakt

Kutatásunk fókuszában a vállalkozói kompetenciák vizsgálata áll – nemzetközi kontextusban. Akár vállalkozóként, akár munkavállalóként szeretne valaki eredményesen részt venni a munkaerőpiacon, a vállalkozói kompetenciák mindenki számára fontosak, azonban hipotézisünk szerint vannak különbségek az Európai Unión belül és kívül.

Jelen tanulmányban azt kívánjuk bemutatni, milyen különbségek érhetők tetten az albán és a magyar közgazdász hallgatók vállalkozói attitűdjeit illetően. Azzal a feltételezéssel éltünk, hogy a két ország gazdász hallgatóinak vállalkozói kompetenciái eltérést mutatnak. Ennek lehetséges okát az országok közötti kulturális háttérre alapoztuk. A kutatás 2017 őszén kezdődött az Óbudai Egyetemen a magyar hallgatók körében, majd 2018 novemberében három albán egyetemen gyűjtöttünk – a kontroll-csoporttal együtt – közel hatszáz kérdőívet.

Jelen tanulmányunkban 122 magyar és 397 albán hallgatói kérdőív került feldolgozásra, BSc-s hallgatóktól. A kérdőívünk személyes háttérről, viselkedésről és életmódról szól, és összesen 49 hétfokozatú Likert típusú egyetértési skálás kérdést tartalmaz.

Elemzésünkben az egyváltozós (medián, módusz, gyakoriságok) statisztikai elemzések mellett többváltozós (varianciaanalízis, klaszteranalízis) elemzések segítségével kívánjuk bemutatni a két ország hallgatóinak vállalkozói kompetenciáit és a közöttük lévő különbségeket.

Eredményeink. Megállapítottuk, hogy az albán hallgatók több vállalkozói háttérrel rendelkeznek. Ugyanakkor a magyar hallgatók személyes tulajdonságaikban gyakrabban a vállalkozókra jellemző válaszokat adtak. A kapott válaszok alapján bemutatjuk (bizonyítjuk), hogy az Európai Unióhoz tartozó Magyarországon a vállalkozói kompetenciák fontosabbak az oktatásban, mint az EU-n kívüli Albániában. Utóbbiak pl. az embert előbbre valónak tartják, mint a célokat vagy eszközöket.

Szerző életrajzok

Judit Kárpáti-Daróczi, Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar

Adjunktus

János Tibor Karlovitz, Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar

Egyetemi docens

Megjelent
2020-01-31
Hogyan kell idézni
Kárpáti-DarócziJ., & KarlovitzJ. T. (2020). VÁLLALKOZÓI KOMPETENCIÁK KOMPARATÍV VIZSGÁLATA ALBÁN ÉS MAGYAR KÖZGAZDÁSZ HALLGATÓK KÖZÖTT. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok - Gazdálkodás- és Szervezéstudományi folyóirat , (1), 45-60. https://doi.org/10.33565/MKSV.2020.01.04