Doktori szemináriumtól kutatócsoportig: a csoportos tudományos kutatás és publikálás deskriptív modellezése

Absztrakt

Tanulmányomban egy doktori szeminárium példáján keresztül mu- tatom be azokat a tapasztalatokat, lehetőségeket és kutatásmódszertani tényezőket, amelyek hatékonyan járulhatnak hozzá a csoportosan végzett kutatómunka ered- ményességéhez, majd a kutatási eredmények sikeres publikálásához. Dolgozatom az ELTE Fordítástudományi doktori programján oktatott egyik kurzusra épül, hogy azt mint esetet felhasználva tegyen javaslatot ebben a speciális kontextusban vég- zett csoportos tudományos kutatás és publikálás folyamatának leíró jellegű model- lezésére. E deskriptív folyamatmodellek az analóg modellek csoportjába tartoznak és folyamatábrában szemléltetik a tudományos kutatás és publikálás résztvevőit, összetevőit, ezek időbeli eloszlását és egymáshoz való relációját. Bár a modellek egy fordítástudományi PhD szemináriumból indulnak ki, nem csupán a fordítástu-dományra és a doktori szemináriumra alkalmazhatók, hanem ennél tágabb érte- lemben: más tudományterületeken és kontextusokban, kisebb vagy nagyobb cso- portokban végzett kutatás és publikálás esetében is. A modellezési kísérlet mellett a tanulmány bemutatja a csoportos kutatómunka nehézségeit, feltételeit, valamint azokat a személyes kvalitásokat, amelyekre a csoporttagoknak és vezetőjüknek szüksége lehet az eredményes és sikeres munka érdekében. Dolgozatom azoknak a minőségi standardoknak az összefoglalásával zárul, amelyek általában kihíváso- kat jelentenek az empirikus kutatások módszertani tervezése során, de megfelelő- en irányított és elvégzett csoportmunkával hatékonyan biztosíthatók nem csak a kutatás, hanem az eredmények alapján készülő publikáció vonatkozásában is.

Megjelent
2024-05-31
Hogyan kell idézni
KárolyK. (2024). Doktori szemináriumtól kutatócsoportig: a csoportos tudományos kutatás és publikálás deskriptív modellezése. Fordítástudomány, 26(1), 5-19. https://doi.org/10.35924/fordtud.26.1.1
Rovat
Kutatásmódszertan