Információ Szerzőknek

A FOLYÓIRAT CÉLJA

A Fordítástudomány magyar nyelvű lektorált folyóirat, amelyet az ELTE BTK Fordító és Tolmácsképző Tanszéke alapított 1999-ben. A Fordítástudomány célja, hogy magyar nyelvű szakmai fórumot teremtsen egy dinamikusan fejlődő, új interdiszciplináris tudományos kutatási terület művelői számára. A folyóirat a nyelvi közvetítést a lehető legtágabban értelmezi. Helyet kap benne a fordítói és tolmácsolási gyakorlat különböző részterületeinek rendszerező és elméleti megközelítése. Az általános fordításelméleti tanulmányokon kívül nagy teret szentel a leíró fordításkutatásnak, a párhuzamos korpuszokon alapuló empirikus vizsgálatoknak, a tolmácsolás kutatásának, a terminológiai kutatásoknak és a fordítás és tolmácsolás oktatásának. Figyelemmel kíséri a fordítástudományi, valamint a fordítástudományhoz kapcsolódó konferenciákat és publikációkat, ezekről hosszabb elemző beszámolókat közöl.

 

SZERKESZTŐBIZOTTSÁG

A Fordítástudomány élén független szakértőkből álló Szerkesztőbizottság és Tanácsadó testület áll. A szerkesztők szakterületük elismert képviselői és a fordítástudomány különböző területeit, valamint a különböző fordítóképző intézményeket képviselik. A Szerkesztőbizottság és a Tanácsadó testület tagjainak névsora a folyóirat honlapján megtalálható.

 

KAPCSOLAT

A szerkesztőség címe:

Klaudy Kinga, DSc. professzor emeritus, főszerkesztő

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar

Nyelvi Közvetítés Intézete, Fordító és Tolmácsképző Tanszék

1088 Budapest Múzeum krt. 4. F épület I. emelet 9‒11.

Telefon: (+36 1) 411 6500/5894

Honlap: www.languages.elte.hu

 

 

A MEGJELENÉS IDEJE

A folyóirat évente kétszer júniusban és decemberben jelenik meg. A kéziratok leadási határideje a tavaszi számhoz február 15., az őszi számhoz október 15.   

 

A KÉZIRATOK BENYÚJTÁSA

Olyan kéziratok benyújtását várjuk, melyek eredeti kutatást tartalmaznak, a szerzőjük korábban nem publikálta őket, és elfogadás esetén nem is szándékozik máshol publikálni. A kéziratokat a főszerkesztő e-mail címére kérjük küldeni: klaudy.kinga@btk.elte.hu.

 

A KÉZIRATOK ELBÍRÁLÁSA

A beérkezett cikkeket először a Szerkesztőbizottság bírálja el abból a szempontból, hogy illeszkednek-e a folyóirat profiljába. Ezután következik a kettős anonim szakmai bírálati folyamat, amelyben két szakmai bíráló kapja meg a szerző neve nélkül a kéziratot, akik elfogadásra, átdolgozásra vagy elutasításra javasolhatják.

 

A KÉZIRATOK NYELVE ÉS TARTALMA

A Fordítástudomány magyar nyelvű cikkeket közöl angol nyelvű összefoglalóval. A Summaries in English rovat a folyóirat végén található. Tanulmányok: A tanulmányok esetében követelmény, hogy önálló kutatómunkára épüljenek, a szerző saját eredményei világosan különüljenek el a hivatkozott szerzőkétől. Recenziók: A recenziók a recenzens saját gondolatai mellett tartalmazzanak kritikai mozzanatot is, és tartsák szem előtt a könyv várható olvasótáborának szempontjait. A recenziók címében a könyv pontos adatai szerepeljenek: kiadás helye, kiadó, a kiadás éve, összoldalszám és ISBN szám. Konferencia-beszámolók: A konferencia-beszámolók címében is pontosan kérjük megadni a konferencia adatait: rendezőjét, helyét és idejét. A folyóiratnak ezen kívül van még két alkalmi rovata a Krónika és Levelezés.

 

A KÉZIRATOK TERJEDELME

A tanulmányok hossza ideálisan 5000-7000 szó, a recenzióké és konferencia-beszámolóké 1500-2000 szó.

 

ABSZTRAKT ÉS KULCSSZAVAK

Minden tanulmányhoz 150-200 szó hosszúságú absztraktot kérünk magyar és angol nyelven, valamint 5 kulcsszót szintén angol és magyar nyelven. A tanulmány címét kérjük angolul is megadni.

 

A NYELVI PÉLDÁK KEZELÉSE

A nyelvi példákat a szövegen belül kurziváljuk. Ha megadjuk a jelentésüket, azt szimpla macskakörömben tesszük. Az elkülönített nyelvi példákat számozzuk. Az eredeti (1), a fordítások (1b), (1c), és a szövegben így, azaz számokkal hivatkozzunk rájuk. Az elkülönített nyelvi példákat nem tesszük idézőjelbe. Az elkülönített nyelvi példákat nem kurziváljuk. Az elkülönített nyelvi példákon belüli kiemelt részeket kurziváljuk vagy kivastagítjuk, aláhúzást csak végső esetben alkalmazzunk. Az elkülönített nyelvi példákat indentáljuk, alatta és fölötte egy sort kihagyunk. Az elkülönített nyelvi példák végén jelöljük meg a szerzőt és az oldalszámot, a fordítót és az oldalszámot, vagy a korpusz nevét és a szöveg sorszámát.

 

IDÉZÉS

A szövegen belüli 40 szónál rövidebb idézet idézőjelbe kerüljön, a végén szerepeljen a szerző neve, az évszám és az oldalszám. Ha az idézet 40 szónál hosszabb, különítsük el a folyó szövegtől: előtte és utána egy sort hagyjunk ki, és balról indentáljuk. Az elkülönített idézetnél nincs szükség idézőjelre, de a végén legyen ott a szerző, az évszám és az oldalszám. Ha az idézetet fordításban közöljük szerepeljen a fordító neve is.

 

ÁBRÁK, TÁBLÁZATOK

Az ábrákat és táblázatokat folyamatosan számozzuk (1. ábra, 1. táblázat), és lássuk el önálló címmel. A címet és a számot az ábra vagy táblázat FÖLÖTT KÖZÉPEN helyezzük el.

 

LÁBJEGYZET

Általában kerüljük a lábjegyzeteket. A hivatkozott művek adatai az irodalomjegyzékbe kerüljenek, a gondolatokat pedig illesszük bele a tanulmány szövegébe. Az alábbi két esetben használható lábjegyzet: (1) Ha a tanulmány címéhez kívánunk megjegyzést fűzni (pl. hol hangzott el előadás formájában) (2) Ha a tanulmány szerzője saját fordításában ad meg valamely idézetet, az eredetit közölheti lábjegyzetben.

 

VÉGJEGYZET

A tanulmány tartalmi részéhez kapcsolódó megjegyzéseket ne lábjegyzetben, hanem szövegvégi jegyzetben közöljük. A szövegben felső indexszel folyamatosan számozzuk a megjegyzéseket kívánó helyeket, és a tanulmány végén Jegyzetek címszó alatt fejtsük ki megjegyzéseinket részletesen.

 

A NYELVI ADATOK FORRÁSÁNAK MEGJELÖLÉSE

A szépirodalmi művekből vett részletekre és fordításukra való hivatkozások az Irodalom alatt külön jegyzékben szerepeljenek Források címszó alatt.

 

INTERNETES HIVATKOZÁSOK

Az internetes hivatkozások a szövegen belül szintén névvel és évszámmal és lehetőség szerint oldalszámmal történjenek. Az irodalomjegyzékben lehet külön szerepeltetni az internetes hivatkozásokat, mivel megtörésük gondot okoz. Mivel a folyóirat nyomtatott formában nem jelenik meg, az internetes hivatkozásokban nem kell törölni a kék színt és az aláhúzást. A hivatkozások végére kérjük a tanulmány DOI azonosítóját is (ha van már).

 

IRODALOMJEGYZÉK

Alapszabály, hogy egyetlen név se szerepeljen a szövegben, amely nem szerepel az irodalomjegyzékben, és fordítva: egyetlen név se szerepeljen az irodalomjegyzékben, amely nem szerepel a szövegben. A Fordítástudomány a Name and Date hivatkozási rendszert követi, tehát nincs számozás, a hivatkozott szerzők ABC sorrendben követik egymást, ha azonos szerző több művére hivatkozunk, akkor a legkorábbival kezdjük.  Ha azonos évben két vagy több műve jelent meg a hivatkozott szerzőnek: 2021a, 2021b, 2021c jelölést alkalmazunk a szövegben és az irodalomjegyzékben is. Ha a műnek már van DOI azonosítója azt is fel kell tüntetni.

 

Hivatkozás monográfiára

Nord, Ch. 1997. Translating as a Purposeful Activity – Functionalist Approaches Explained. Manchester: St. Jerome. https://doi.org/10.4324/9781351189354

 

Hivatkozás folyóiratcikkre

(Ügyeljünk arra, hogy a folyóirat címét kell kurziválni)  

Olohan, M., Salama-Carr, M. 2011. Translating Science. The Translator Vol. 17. No. 2. 179–188.https://doi.org/10.1080/13556509.2011.10799485

Götz A. 2015. Magyar és angol absztraktok retorikai szerkezetének elemzése. Fordítástudomány 17. évf. 2. szám. 88–116.

 

Hivatkozás tanulmánykötetre

Dróth Júlia (szerk.) Fordítási és szaknyelvi gyakorlatok távoktatásban. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem.

 

Hivatkozás tanulmánykötetben megjelent tanulmányra:

(Ügyeljünk arra, hogy a tanulmánykötet címét kell kurziválni)  

Fischbach, H. 1993. Translation, the Great Pollinator of Science. A Brief Flashback on Medical Translation. In: Wright, S. E., Wright L. D. (eds) Scientific and Technical Translation. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins. 89–100. https://doi.org/10.1075/ata.vi.08fis

 

Hivatkozás konferenciakötetben megjelent tanulmányra

Ustaszewski, M., Stauder, A. 2017. TransBank: Metadata as the Missing Link between NLP and Traditional Translation Studies. In: Temnikova, I., Orasan, C., Corpas Pastor, G., Vogel, S. (eds) Proceedings of the Workshop Human-Informed Translation and Interpreting Technology. Shoumen: Association for Computational Linguistics. 29–35.

 

Hivatkozás elhangzott (nem megjelent) konferenciaelőadásra

Klaudy, K. 2001. The asymmetry hypothesis. Testing the asymmetric relationship between explicitations and implicitations. Paper presented at the Third International Congress of the European Society for Translation Studies, Claims, Changes and Challenges in Translation Studies, Copenhagen, Denmark. (2001, August 30–September 1).

 

Hivatkozás Interneten elérhető tanulmányra

ELTE BTK. 2019. Tudománymetriai szempontok az oktatói-kutatói előmeneteli stratégiához. https://www.btk.elte.hu/dstore/document/1338/BTK_el%C5%91meneteli_strat%C3%A9gia_20191028.pdf(letöltve: 2021. 09. 03).

 

 

ELÉRHETŐSÉG

A folyóirat az első számtól kezdve (1999.1) elérhető online formában. Az 1999 és 2005 közötti számok a MEK-ben (epa.oszk.hu), a továbbiak a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtári és Kommunikációs Intézetének (MTA KIK) folyóirat szerkesztő rendszerében https://ojs3.mtak.hu/index.php/fordtud/. A 2019. 2. számtól kezdve a folyóirat csak online formában jelenik meg. Korábbi nyomtatott számokból könyvtárak, intézmények, és magánszemélyek számára az esetleg hiányzó példányokat díjmentesen pótolni tudjuk. Tanszéki előadó: Bertalan Zoltánné ELTE BTK FTT Bp. 1088. Múzeum krt.4. F épület I. emelet 3-4. E-mail: bertalan.zoltanne@btk.elte.hu.

 

ETIKAI ZÁRADÉK

A Fordítástudomány mélyen elkötelezett az etikus tudományos publikálás mellett. A publikációs folyamat minden egyes szakaszában a legszigorúbb előírásokat alkalmazzuk, összhangban a Committee on Publication Ethics (COPE) kiadókra vonatkozó magatartási kódexével  https://publicationethics.org