A Darnó-öv hatása a borsodi széntelepes összletre

  • László Ádám

Absztrakt

Jelen dolgozatban szelvény mentén gyűjtött mélyfúrási geofizikai görbék szekvencia-sztratigráfiai
kiértékelésével kerül bemutatásra a Darnó-öv hatása a borsodi miocén széntelepes összletre.
A Darnó-öv mentén végbement egykori szinszediment tektonikai és posztektonikai mozgások hatásai
elválaszthatók. A lerakódással egyidejű mozgások létére az összleten belüli paraszekvenciák vastagságainak fokozatos változása utal, amelyek kiértékelése alapján megállapítható, hogy az összlet lerakódása során a Borsodi-medence nyugati részén (a Darnó-övben) a medencesüllyedés nagyobb arányú
volt, mint a medence keleti részén. E fokozatos változásokat igazolja a kelet-borsodi legalsó, V széntelep
szétseprűződése és összefogazódása a nyugat-borsodi három teleppel, az V teleptől a IV széntelepig
terjedő rétegszakasz megvastagodása nyugati irányban, továbbá a kelet-borsodi IV telep elvékonyodása
ugyancsak nyugati irányban. Az utólagos tektonikai hatások elsősorban normál vetőkben nyilvánulnak
meg a Borsodi-medencében. Az utólagos normál vetők okozzák a paraszekvenciák szelvényen belüli
hirtelen vastagságingadozását. Az eltérő kifejlődésű nyugati és keleti medence rész éles határvonala a
Sajó jobb partján oldalirányú mozgásokra utal.

Megjelent
2020-05-11
Rovat
Értekezés