Peszticidek veszélyei a szerves foszforsav-észter alapú rovarirtó szerek tükrében

Kulcsszavak: veszély, szerves foszforsavészter, kockázat, mérgezés, biztonság

Absztrakt

A növényvédő szerek kiemelt veszélyessége a katasztrófaavédelmi szakmemberek ismereteinek integrált bemutatására a veszélyes anyagok biztonságos kezelésének szempontjából. A jelen cikk áttekintést kíván nyújtani a szerves foszforsav-észterek speciális kockázatait illetően, amelyek alapvetően meghatározzák növényvédelmi felhasználásuk biztonságát.
Az ennek kapcsán jelentkező veszélyek hatványozottan jelentkezhetnek olyan haváriaesetében, amelyek ismeretében a beavatkozók megfelelő kockázatcsökkentő intézkedéseket meghozatalát segítő információkat nyerhetnek.

Hivatkozások

Bellovicz Gy.: Munkavédelem, Széchenyi István Egyetem, Egyetemi jegyzet, 2014, ISBN 978-963-9819-50-4, 65. o.;

Химическая Энциклопедия, в пяти томах, Издательства «Большая Российская Энциклопедия» Москва, 1995, ISBN 5-85270-039-8 (т. 3) 994. o.;

Tompa A, Strohmayer Á. et al: Kémiai biztonság és toxikológia, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2005., ISBN 963-242-926-5, 154. o.;

Walz G. at all: Munkavédelem a mezőgazdaságban, az erdőgazdaságban, a faiparban és az élelmiszeriparban, Mezőgazdasági Kiadó, Debrecen 1979., 395. o.;

Г. Цвијановић – С. Савић: Заштита екосистема и биоремедијација, Институт за Економику Пољопривреде, Београд 2016, ISBN 978-86-6269-047-0, 45 o., http://testsite.infomanagement.co.rs/images/stories/izdanja/ Monografije/220742924-0.pdf, (letöltve: 2018. 08. 02.);

Kovács L.: Permetezés és szórástechnika – Növényvédőgép-kezelők és műtrágyaszórógép-kezelők könyve, Mezőgazdasági Kiadó, Budapest 1978., ISBN 963-230-025-4, 9. o.;

Fölkl R. et al.: Munkaegészségügyi és Munkavédelmi Enciklopédia, Budapest 1987., 2. kötet, ISBN 963-592-432-1, 2022. o.;

Halász L. - Nagy K.: Mérgező anyagok kémiája, Zrínyi Miklos Nemzetvédelmi Egyetem, egyetemi jegyzet, Budapest, 2000., 51. o.;

Richard D. O'Brien: Toxic Phosphorus Esters - Chemistry, Metabolism, and Biological Effects, Academic Press, New York, 1960., 30. o.;

Химическая Энциклопедия, в пяти томах, Издательства «Большая Российская Энциклопедия» Москва, 1988, т. 1, 1212. o.;

Sulacsik L. – Szőcsné Bokor K.: Veszélyes vegyi anyagok a mezőgazdaságban, Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár, Budapest, 1984., ISBN: 963-592-317-1, 12. o.;

Ungváry Gy. et al: Munkaegészségtan, Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest, 2010., ISBN: 978 963 226 250 5, 505. o.;

Keith E. et al: A világ legnagyobb katasztrófái, Kossuth Kiadó, 2003., ISBN 963 09 4454 5, 286. o.;

French Ministry of Environment, General Directorate for Risk Prevention: Analysis, Research and Information on Accidents (ARIA): The Rhine polluted by pesticides, November 1st, 1986, Schweizerhalle, 5187_ang_JFM (developpement-durable.gouv.fr)

Fidrich R.: Nemzetek feletti vállalatok a globalizáció korában, Magyar Természetvédők Szövetsége, https://mek.oszk.hu/01400/01450/01450.htm;

J. Miranda: Neurotoxicity after poisonings with organophosphate pesticides in Nicaragua, Department of Public Health Sciences, Stockholm, 2003., ISBN 91-7045-668-2, https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/4307/1/ah2003_03.pdf, (letöltve: 2018. 08. 07.);

G. Forget: Balancing the need for pesticides with the risk to human health, in: Impact Of Pesticide Use On Health In Developing Countries, International Development Research Centre, Ottawa, 1990, ISBN: 0-88936-560-1,

http://collections.infocollections.org/ukedu/uk/d/Jid22ie/3.4.html, 6. o., (letöltve: 2018. 08.02.);

Stuart A. – Keith T. Maddy: Organophosphate Pesticide Poisoning, California, Sacramento, 1978., The Western Journal of Medicine, 273-277. o., https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1238349/, (letöltve: 2018. 08. 06.);

В. Н. Александров – В. И. Емельянов: Отравляющие вещества, Военное издательство, Москва, 1990.;

Lee YY, et al: The cost-effectiveness of banning highly hazardous pesticides to prevent suicides due to pesticide self-ingestion across 14 countries: an economic modelling study, Lancet Glob Health. 2021,

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2214109X20304939?token=9DA91BE38CBAAE65

BF9FE49158FC17E31AA959997F3C8EBE40EE3467AB362362DA7774BBD05F240E08D

CA751099DA942&originRegion=eu-west-1&originCreation=20220204133732, (letöltve:

02. 04.);

Knipe DW, Gunnell D, Eddleston M. Preventing deaths from pesticide self-poisoning - learning from Sri Lanka’s success, Lancet Glob Health 2017; 5: e651–52.

Lee Davis: Environmental Disasters, 1998 ISBN 0-8160-3265-3, p. 97-99

A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről;

New New Zealand Standard: NZS 8409:2004 Management of Agrochemicals, https://archive.org/stream/nzs.8409.2004/nzs.8409.2004_djvu.txt, (letöltve: 2019. 04. 01.);

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság: Növényvédő szerek engedélyezése Magyarországon és az európai unióban, Budapest, 2011., https://portal.nebih.gov.hu/documents/.../29de8dfd-5184-43be-996d2e1ec19bfae1, (letöltve: 2019. 03. 26.)

Both Gyula: Aktuális növényvédelemi kérdések, Bükk 2018. előadás, file:///C:/Users/user/Downloads/adoc.pub_aktualis-nvenyvedelemi-kerdesek.pdf, (letöltve: 2019. 04. 11.);

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 2017. évi CLXXVIII. Törvény, Magyar Közlöny, 2017. évi 108. szám, http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17108.pdf, (letöltve: 2019. márc.

);

Purple Wave online auction service, K4293 Pesticide tank, https://www.purplewave.com/auction/160406/item/K4293/Tanks-Tanks-Kansas, (letöltve: 2019. április 01.);

A 7/2011. (III. 8.) NFM rendelet, a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállításáról;

Wayne Buhler: The Pesticide Environmental Stewardship Website, Preventing Resistance, https://pesticidestewardship.org/resistance/preventing-resistance/, (letöltve: 2019. 04. 14.);

Balázs K., Széchely I.: Lehet helyesen dönteni szöcskeügyben?, Székelyhon, 2018., https://szekelyhon.ro/aktualis/lehet-helyesen-donteni-szocskeugyben, (letöltve: 2019. 04. 14.);

NÉBIH: Segédlet a Gazdálkodási Napló kitöltéséhez, https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj3NrLlc7hAhVKKewKHfdXA1IQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fdocplayer.hu%2F 12941623-Segedlet-a-gazdalkodasi-naplo-kitoltesehez.html&psig=AOvVaw16Jto5GKkYv2ii2ld3i0vo&ust=1555282526071600, 38. o., (letöltve: 2019. 04. 12.);

NÉBIH: Több mint 3 millió forint értékű növényvédő- és talajfertőtlenítő szer megsemmisítését rendelte el a NÉBIH, https://portal.nebih.gov.hu/rasff_riasztasok?p_p_id=101_INSTANCE_eNZGSMrZhVpd&p_

p_lifecycle=0&p_p_state=pop_up&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_tag=n%C3%B6v%

C3%A9nyv%C3%A9d%C5%91szer, (letöltve: 2019. 04. 12.);

Pilisvörösvár.hu: Növényvédőszer-raktárat épít a Liegl-Dachser Kft., 2005. július, http://pilisvorosvar.hu/vorosvariujsag-regi/2005/julius/5.htm, (letöltve: 2019. 04. 14.);

Koch M.: Munkahelyi egészség és biztonság alapjai, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, Budapest, 2016., NGM/9827-3/2014, 59. o.;

A 219/2011. (X.20.) Kormány rendelet A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről;

Sütő Norbert: A Chemark Zrt. tűzvédelmi helyzete, aktuális fejlesztések a hatályos jogszabályok tükrében, Óbudai Egyetem, Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, Tűzvédelmi szakmérnöki képzés, 2020.;

Gordon L. Nelson: Fire and Pesticides, A Review and Analysis of Recent Work, Fire Technology, Vol. 36, No. 3, 2000, https://link.springer.com/content/pdf/10.1023/A:1015462710856.pdf;

Az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet. a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről

László P.: Felelős növényvédő szer használat és a fogyasztói tudatosság erősítése https://www.vmnk.hu/index.php/527-felelos-novenyvedo-szer-hasznalat, (Letöltve: 2018. 11.02.)

Váró Gy.: Kockázatértékelés, Óbudai Egyetem, jegyzet, Budapest, 2012., 88. o.;

A munkavédelem nemzeti politikája 2016-2022, www.ommf.gov.hu/letoltes.php?d_id=7021, (letöltve: 2016. 10. 26.);

Nagy I. et al: A megbetegedések foglalkozási eredetének azonosítása, Óbudai Egyetem, Budapest, Budapest, 2014., ISBN 978-615-5460-11-1, 118. o., http://semmelweis.hu/nepegeszsegtan/files/2014/09/Kezikonyv-teljes-változat.pdf, (letöltve: 2018. 03. 20);

Michael F. Santillo, Yitong Liu A fluorescence assay for measuring acetylcholinesterase activity in rat blood and a human neuroblastoma cell line (SH-SY5Y), Journal of Pharmacological and Toxicological Methods, ISSN 1056-8719, Vol. 76, November–December 2015, p 15-22, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1056871915000842, (letöltve: 2019. 05.15);

Nagy I.: Munkaegészségtan-jegyzet, Óbudai Egyetem, Budapest, 2011., 243. o.;

Sári Lászlóné: Munkahelyi egészség és biztonság, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2016., ISBN: 978-963-16-6561-1, 57. o.;

Az Európai Parlament és a Tanács 2016/425 számú rendelete az egyéni védőeszközökről és a 89/686/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről.

Termékleírás ULTITEC 3000T: OSE Directory of health, safety and environmental monitoring products, https://ose.directory/products/ultitec-3000t-type-4-b-5-b-6-b/, (letöltve: 2019. 04. 01.);

Termékleírás Dräger Full Face Mask X-PLORE 6300: Sir Safety System S.p.A, http://www.sirsafety.com/system/schede/45970_EN.pdf, (letöltve: 2019. 04. 01.);

World Health Orgnization: International Programme on Chemical Safetye, Environmental health criteria for organophosphorus insecticides, Geneva, 1986., ISBN 92-4-154263-2, http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc63.htm, (Letöltve: 2018.09.03.)

Simon Á. – Török L.: Alkalmazott kémia, Óbudai Egyetem, Egyetemi jegyzet, 2008., 168. o.;

Kósa Cs.: Munkavédelem, egészségvédelem II., Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Mérnök Továbbképző Intézet, Budapest, 2005., ISBN 963 431 797 9800 2, 329. o.;

Megjelent
2023-12-08
Hogyan kell idézni
NagyR., & SütőN. (2023). Peszticidek veszélyei a szerves foszforsav-észter alapú rovarirtó szerek tükrében. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 7(2), 109-149. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13618
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek