Társadalmi ellenálló képesség "Biztonság az, amivé tesszük!"

Kulcsszavak: biztonság, társadalmi ellenálló képesség, közbiztonság-védelem, katasztrófavédelem, reagáló képesség, nemzeti kockázatértékelés, kockázati kommunikáció, transznacionális együttműködés, tudatosítás, Európai Unió, Horizont Europe keretprogram, Interreg pályázatok

Absztrakt

A tanulmányban célom, hogy bemutassam a természeti,- ipari,- környezeti katasztrófák és válsághelyzetek hatásait a társadalmi együttműködés rendszerére. Tájékoztatás adjak, hogy a közbiztonság-védelem ágazaton belül a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, hogyan is kapcsolódik a társadalmi érzékenyítéshez, a tudatosításhoz, illetve általánosságban milyen olyan szakfeladatai, alaprendeltetésű feladatai vannak a katasztrófavédelemnek, amelyek az egész társadalomra hatással vannak és fontos, hogy a társadalomnak minden szereplője ebbe megfelelő ismerettel rendelkezzen.

Hivatkozások

DECISION No 1313/2013/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 17 December 2013 on a Union Civil Protection Mechanism (https://eurlex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013D1313&qid=1679138158587&from=HU; 17 March 2023.)

REGULATION (EU) 2021/836 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 May 2021 amending Decision No 1313/2013/EU on a Union Civil Protection Mechanism (https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0836&qid=1679137757195&from=HU; 17 March 2023.)

REGULATION (EU) 2021/695 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 28 April 2021 establishing Horizon Europe – the Framework Programme for Research and Innovation, laying down its rules for participation and dissemination, and repealing Regulations (EU) No 1290/2013 and (EU) No 1291/2013 (https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0695&from=HU; 17 March 2023.)

REGULATION (EU) 2018/1475 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 2 October 2018 laying down the legal framework of the European Solidarity Corps and amending Regulation (EU) No 1288/2013, Regulation (EU) No 1293/2013 and Decision No 1313/2013/EU (https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1475&qid=1679137975053&from=HU; 17 March

)

DECISION (EU) 2019/420 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 13 March 2019 amending Decision No 1313/2013/EU on a Union Civil Protection Mechanism (https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0420&qid=1679137863322&from=HU; 17 March

)

Correction for DECISION No 1313/2013/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 17 December 2013 on a Union Civil Protection Mechanism https://eurlex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013D1313R(02)&qid=1679138071985&from=HU; 17

March 2023.)

COMMISSION RECOMMENDATION of 8 February 2023 on Union disaster resilience goals (2023/C 56/01) (https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023H0215(01)&qid=1679137663658&from=HU; 17

March 2023.)

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS European Union Disaster Resilience Goals: Acting together to deal with future emergencies (https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52023DC0061&qid=1679137223105&from=HU; 17 March

)

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS The post 2015 Hyogo Framework for Action: Managing risks to achieve resilience (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014DC0216&qid=1679137471862&from=HU; 17 March

)

Overview of natural and man-made disaster risks the European Union may face (https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/89fcf0fc-edb9-11eb-a71c-01aa75ed71a1;

March 2023.)

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Draft Council conclusions on multinational modules under the Union Civil Protection Mechanism – Adoption(https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8216-2014-INIT/en/pdf; 17 March 2023.)

COUNCIL OFTHE EUROPEAN UNION PRESS RELEASE 3319th Council meeting Justice and Home Affairs

(https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/143119.pdf; 17 March

)

A 2021. évi XCIII. törvény a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról (https://njt.hu/jogszabaly/2021-93-00-00; 17 March 2023.)

A 2016. évi L. törvény az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben Részes Feleinek 21. Konferenciáján elfogadott Párizsi Megállapodás kihirdetéséről (https://njt.hu/jogszabaly/2016-50-00-00; 17 March 2023.)

A 2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről (https://njt.hu/jogszabaly/2012-166-00-00; 17 March 2023.)

A 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról (https://njt.hu/jogszabaly/2011-128-00-00; 17 March 2023.)

Az 1995. évi CXXV. törvény a nemzetbiztonsági szolgálatokról (https://njt.hu/jogszabaly/1995-125-00-00; 17 March 2023.)

A 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról (https://njt.hu/jogszabaly/2011-234-20-22; 17 March 2023.)

Az 512/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet a 2021–2027 programozási időszakban az európai területi együttműködési célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásáról (https://njt.hu/jogszabaly/2022-512-20-22; 17 March 2023.)

A 400/2022. (X. 21.) Korm. rendelet a védelmi és biztonsági célú tervezés szabályairól (https://njt.hu/jogszabaly/2022-400-20-22; 17 March 2023.)

A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről (https://njt.hu/jogszabaly/2021-256-20-22; 17 March 2023.)

A 271/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet az eseménykezelő központok feladat- és hatásköréről, valamint a biztonsági események kezelésének és műszaki vizsgálatának, továbbá a sérülékenységvizsgálat lefolytatásának szabályairól (https://njt.hu/jogszabaly/2018-271-20-22; 17 March 2023.)

A 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet a 2014–2020 programozási időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásáról (https://njt.hu/jogszabaly/2015-396-20-22; 17 March 2023.)

A 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról (https://njt.hu/jogszabaly/2013-65-20-22; 17 March 2023.)

A 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről (https://njt.hu/jogszabaly/2011-219-20-22; 17 March 2023.)

A 128/2001. (VII. 13.) Korm. rendelet az Egyesült Nemzetek Szervezetének Európai Gazdasági Bizottsága keretében létrejött, az Ipari Balesetek Országhatáron Túli Hatásairól szóló, Helsinkiben, 1992. március 17-én kelt Egyezmény kihirdetéséről (https://njt.hu/jogszabaly/2001-128-20-22; 17 March 2023.)

Az 1163/2020. (IV. 21.) Korm. határozat Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról (https://njt.hu/jogszabaly/2020-1163-30-22; 17 March 2023.)

Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról (https://njt.hu/jogszabaly/2016-1084-30-22; 17 March 2023.)

Az 1384/2014. (VII. 17.) Korm. határozat Magyarország nemzeti katasztrófakockázat-értékelési módszertanáról és annak eredményeiről szóló jelentésről (https://njt.hu/jogszabaly/2014-1384-30-22; 17 March 2023.)

A 7/2018. (XII. 17.) KKB határozat az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló Európai Parlament és Tanács 1313/2013/EU Határozat 6. cikk a) pontja alapján, a nemzeti katasztrófakockázat-értékelés felülvizsgálatáról, valamint az Európai Bizottság részére történő megküldéséről szóló jelentés elfogadásáról (https://njt.hu/jogszabaly/2018-7-30-91; 17 March 2023.)

A 6/2017. (XII. 20.) KKB határozat Az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló Európai Parlament és Tanács 1313/2013/EU Határozat 6. cikk a) és c) pontjai alapján, – az országos katasztrófakockázat-értékelés felülvizsgálatáról, valamint a katasztrófakockázat-kezelési képességek értékeléséről szóló előterjesztés elfogadásáról (https://njt.hu/jogszabaly/2017-6-30-91; 17 March 2023.)

A 12/2016. (XI. 30.) KKB határozat a katasztrófakockázat-értékelési rendszer kiépítéséről szóló KEHOP-1.1.0 projekt megvalósítási helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról (https://njt.hu/jogszabaly/2016-12-30-91; 17 March 2023.)

Az 1/2023. (III. 14.) BM OKF utasítás a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról (https://njt.hu/jogszabaly/2023-1-B0-4V; 17 March 2023.)

A 2/2022. (III. 17.) BM OKF utasítás a polgári védelmi szervezetek 2022. évi katasztrófavédelmi felkészítésének rendjéről (https://njt.hu/jogszabaly/2022-2-B0-4V; 17 March 2023.)

A 7/2015. (XI. 19.) BM OKF utasítás a tanuló ifjúság közösségi szolgálatteljesítésének katasztrófavédelmi megszervezéséről (https://njt.hu/jogszabaly/2015-7-B0-4V; 17 March 2023.)

A 10/2012. (X. 1.) BM OKF utasítás a tanuló ifjúság közösségi szolgálatteljesítésének katasztrófavédelmi megszervezéséről (https://njt.hu/jogszabaly/2012-10-B0-4V; 17 March 2023.)

Magyarország nemzeti katasztrófakockázat-értékeléséről szóló jelentése (https://www.katasztrofavedelem.hu/application/uploads/documents/2020-12/73162.pdf; 17 March 2023.)

A 60/2020. (XII. 16. ) BM OKF intézkedés a veszélyelhárítási terv készítési és felülvizsgálati feladatairól

A 23/2013. (IV. 29.) BM OKF intézkedés a veszélyelhárítási tervek kidolgozásáról

A 63/2012. (V. 9.). BM OKF intézkedés a kockázatbecslés, veszélyhelyzet-elemzés, a hazai és nemzetközi tapasztalathasznosítás, valamint a prognóziskészítés és nóvumkutatás szabályozására

Megjelent
2023-11-29
Hogyan kell idézni
BognárB. (2023). Társadalmi ellenálló képesség "Biztonság az, amivé tesszük!". Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 8(2), 49-64. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13514
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek