A szén-dioxid geológiai tárolás környezetbiztonsági kockázatai

Kulcsszavak: klímaváltozás, szén-dioxid kibocsájtás, CCS technológia, környezetbiztonság

Absztrakt

A föld klímaváltozása vitathatatlan. Az ipari tevékenységből fakadó üvegház hatású gázok kibocsátásának mértéke az elmúlt évszázadban bizonyítottan megnőtt, a kutatások szerint ez nagymértékben hozzájárul a légkör hőmérséklet emelkedéséhez. A szerző ebben a cikkben a szén-dioxid kibocsátás csökkentésének lehetőségeit vizsgálja, különös tekintettel az úgynevezett szén-dioxid lánc (CO2 leválasztás és tárolás) magyarországi alkalmazhatóságának lehetőségeire. Korábban bekövetkezett nemzetközi és hazai káresemények segítségével világít rá a szén-dioxid gáz geológiai tárolásának környezetbiztonsági kockázataira.

Hivatkozások

HANKÓ Márta – FÖLDI László: “Divatos” Gondolatok a Klímaváltozásáról; Hadmérnök Online, III. évfolyam 1. szám – 2008 március pp. 20-26

PÁTZAY György, DOBOR József: Ipari Tevékenységekből Eredő Veszélyforrások és Elhárításuk; Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet, Budapest, 2016, ISBN 978-5527-91-3, pp. 118.

SZABÓ Márta (Szerk.), ANGYAL Zsuzsanna (Szerk.): A Környezetvédelem Alapjai; Eötvös Lóránt Tudományegyetem Természetvédelmi Kar; 2012, ISBN 978-963-279-547-8, pp. 202.

FÖLDI László: A klímaváltozás Következményeként Megváltozó Katasztrófa- Veszélyeztetettség; Repüléstudományi Közvélemények, XXIV évfolyam 2012. 2. szám pp. 242-252.

FARAGÓ Tibor: Környezettudomány és Szkepticizmus: környezeti kibocsátások káros hatásainak felismerése és elismerése; Magyar Tudomány 179. évfolyam 9. szám (2018) pp. 1289-1303.

UNITED NATIONS STATISTICS DIVISION: Environmental Indicators: CO2 emissions in 2007; forrás:https://unstats.un.org/unsd/environment/air_co2_emissions.htm (letöltés ideje: 2021.03.06.)

HALÁSZ László – FÖLDI László: Környezetbiztonság; Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Budapest, 2014, ISBN 978-615-5305-97-9, pp. 34.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008/1/EK IRÁNYELVE a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről (2008. január 15.); forrás: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0001&from=hu (letöltés ideje: 2021.03.05.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2010/75/EU IRÁNYELVE az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) (2010. november 24.); forrás: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/

HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0075&from=HU (letöltés ideje: 2021.03.05.)

EURÓPAI UNIÓ: Hatodik környezetvédelmi cselekvési program; forrás: https://eurlex. europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l28027&from=HU, (letöltés ideje: 2021.03.05.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2003/87/EK IRÁNYELVE az üvegház hatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96˛/61/EK tanácsi irányelv módosításáról (2003. október 23.); forrás: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0087&from=HU (letöltés ideje: 2021.03.06.)

EURÓPAI PARLEMENT HÍREK: Amit érdemes tudni az EU kibocsátás-kereskedelmi rendszeréről és reformjáról; forrás: https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20170213STO62208/amiterdemes-

tudni-az-eu-kibocsatas-kereskedelmi-rendszererol-es-reformjarol (letöltés ideje: 2021.03.06.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008/50/EK IRÁNYELVE a környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról (2008. május 21.); forrás: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/

HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0050&from=hu (letöltés ideje: 2021.03.05.)

A 2020. évi XLIV. törvény a Klímavédelemről

Az 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

TIHANYI László, CSETE Jenő: A CO2 lánc – CO2 leválasztása, szállítása és tárolása; Műszaki Földtudományi Közlemények, 83. kötet, 1. szám (2012), pp. 221–235.;

GÁCS István (szerk.): Szén-dioxid leválasztás és eltárolás, BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék, BME Kutatóegyetemi Kiadvány, pp. 1-134. (2013)

MIZSEY Péter, NAGY Tibor: A szén-dioxid megkötése ipari gázokból; Magyar Kémiai Folyóirat, 120. évfolyam, 1. szám (2014), pp. 17-22.;

FALUS György, VIDÓ Mária, JENCSEL Henrietta, SZAMOSFALVI Ágnes, TÖRÖK Kálmán: A Hazai Földtani szerkezetek felmérése a Szén-dioxid-visszasajtolás szempontjából, Magyar Tudomány, 2011. 4. szám pp. 50-58,

TÓTH János, BÓDI Tibor: Földgázok és Szén-dioxid fölalatti tárolása, Miskolci Egyetem, 2012; ISBN 978-963-358-008-0, pp. 1-138.

DEPARTMENT OF THE INTERIOR: Final Report of the United States Scientific Team to the Office of U.S. Foreign Disaster Assistance of the Agency for International Development 1987; Forrás: https://pubs.usgs.gov/of/1987/0097/report.pdf, (letöltés ideje: 2021.03.10.)

BENCSIK István, DERCSÉNYI László: Szén-dioxid gáz kitörésének és elhárításának tapasztalatai; Kőolaj és Földgáz 33. (133.) évfolyam 5-6. szám, 2000. május-június, pp. 49-54.

KUBUS Péter: A CCS-projekt realitása a hazai olajipar szempontjából, Magyar Tudomány, 2011. 4. szám pp. 459-464.

PÁPAY József: A szén-dioxid visszasajtolásának tapasztalatai az olajipar területén, Magyar Tudomány, 2011. 4. szám pp. 444-449.

KÁTAI-URBÁN Lajos; VASS Gyula: Kézikönyv: Veszélyes üzemek, tevékenységek és technológiák az iparban. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2014. 119 p. (ISBN 978-615-5491-74-0) URL.: http://m.ludita.uninke.

hu/repozitorium/bitstream/handle/11410/8473/kezikonyv_vesz_tech.pdf?sequence=1&is

Allowed=y

KÁTAI-URBÁN Lajos, VASS Gyula. Safety of Hungarian Dangerous Establishments - Review of the Industrial Safety’s Authority. (2014) HADMÉRNÖK 1788-1919 IX. 1 88-95.

Megjelent
2023-12-13
Hogyan kell idézni
SerfőzőK. (2023). A szén-dioxid geológiai tárolás környezetbiztonsági kockázatai. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 6(4), 91-109. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13706
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek