Differenciált árvízvédelem fundamentális jogi aspektusai! Differenciálás vagy diszkrimináció?

Kulcsszavak: klímaváltozás, árvíz, árvízvédelmi fejlesztések, differenciált árvízvédelem

Absztrakt

Napjaink változó természeti, időjárási jelenségei és ennek következményeként, az ebből adódó egyre magasabb szinteken levonuló árvizek egyértelműen felhívják a figyelmet az árvízvédelem társadalomra kifejtett hatásaira, az árvízvédelmi fejlesztések jogpolitikai fontosságára, továbbá az árvíz elleni védekezés jogi szempontú kérdéskörére. Ugyanakkor – nagy hangsúlyt fektetve, különös kitekintéssel egy ekkora szabású feladat elvégzéséhez szükséges anyagi források mértékére és a társadalmi közérdekre – megállapítható, hogy az árvízvédelemhez szükséges árvízvédelmi fejlesztések csak egy bizonyos szintig teljesíthetőek a gyakorlatban, ezt meghaladóan differenciált árvízvédelmi megoldások alkalmazásával lehetne megoldást találni az árvízi kockázat optimalizált csökkentésére. Magyarországon a továbbfejlesztett differenciált árvízvédelemi fejlesztési koncepció még csak
kezdetleges formában van jelen, azonban már egyértelműen felmerült igényként a jogalkotónál, hogy az árvízvédelmi rendszer országos szinten a jogszabályoknak megfelelően teljesen kiépítésre kerüljön, melynek jogpolitikai céljában nagy szerepet kapna a költségtakarékosság, illetve az igényekhez igazodó vízkár elleni védelem.

Hivatkozások

A folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=173361.362793

Országos Vízügyi Főigazgatóság: Országos Vízgazdálkodási Keretterv (1965) https://library.hungaricana.hu/hu/view/VizgazdKeretterv_00/?pg=171&layout=s&query=m%

C3%A9rt%C3%A9kad%C3%B3%20%C3%A1rv%C3%ADzszint

Magyarország Alaptörvénye http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140968

Szerényi I.,(1997) Reformkori álmok sorsa századunkban (Az 1908. évi vízügyi beruházási

törvény előzményei és utóélete) 135-137. oldal

Varga G., Fábián Sz. Á.,Kovács I. P. és Schweitzer F. (2001): Gondolatok a Kárpátmedencei folyók árvizeiről, Földrajzi Közlemények 2018. 142. 4. pp. 291–308.

Megjelent
2023-11-25
Hogyan kell idézni
BalatonyiL. (2023). Differenciált árvízvédelem fundamentális jogi aspektusai! Differenciálás vagy diszkrimináció?. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 5(1), 167-180. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13383
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek