A SEVESO III. Irányelv ismertetése és az irányelv okozta változások vizsgálata

Kulcsszavak: SEVESO III irányelv, CLP, GHS, Európai Unió, súlyos balesetek

Absztrakt

Az Európai Unióban és Magyarországon a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek száma az utóbbi évtizedekben nagymértékben megnőtt. Ezeknek az üzemeknek és ott található anyagoknak a szabályozása a biztonságos üzemeltetés, a lakosság és a környezet védelme érdekében meghatározó. A cikksorozat első része a Seveso III. irányelv kutatásával foglalkozik, mely kutatás során bemutatásra kerülnek az irányelv legfontosabb változásai.

Hivatkozások

Bognár B.; Kátai-Urbán L.; Kossa Gy.; Kozma S.; Szakál B.; Vass Gy.: Iparbiztonságtan I. https://ludita.uni-nke.hu/repozitorium/handle/11410/10416 Letöltés ideje: 2019.04.03.

Vass Gy.: A SEVESO III. Irányelv bevezetésével kapcsolatos hazai tapasztalatok https://docplayer.hu/30272650-A-Seveso-iii-iranyelv-bevezetesevel-kapcsolatos-hazaitapasztalatok.html Letöltés ideje: 2019.03.20.

Seveso Irányelvek (I -III.) bevezetésének előzményei https://docplayer.hu/16109250-Seveso-iranyelvek-i-iii-bevezetesenek-elozmenyei.html Letöltés ideje: 2019.04.03.

Cimer Zs., Kátai-Urbán L., Vass Gy.: Veszélyes üzemekkel kapcsolatos üzemazonosítási szabályozás értékelése – Európai szabályozás http://hadmernok.hu/153_07_cimerzs_kul_vgy.pdf Letöltés ideje: 2019.04.03.

About the GHS - Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html Letöltés ideje: 2019.04.03.

CLP — Az anyagok és keverékek osztályozása, címkézése és csomagolása https://osha.europa.eu/hu/themes/dangerous-substances/clp-classification-labelling-andpackaging-of-substances-and-mixtures Letöltés ideje: 2019.03.25.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/18/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről, valamint a 96/82/EK tanácsi irányelv módosításáról és későbbi hatályon kívül helyezéséről. https://eurlex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32012L0018 Letöltés ideje: 2019.03.20.

A 2001. évi LXXXI. törvény a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott Egyezmény kihirdetéséről – Forrás: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0100081.TV Letöltés ideje: 2019.03.15.

A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló egyezménynek az Európai Közösség nevében való megkötéséről. https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005D0370:HU:HTML Letöltés ideje: 2019.03.22.

Kiss Cs.: Az Aarhusi Egyezmény kiterjesztésének jelentősége – A felelős részvétel elve. http://www.nosza.hu/kiss.dbk.pdf Letöltés ideje: 2019.03.25.

Vass Gy., Bali P., Mesics Z., Kátai-Urbán L.: A veszélyes üzemek üzemazonosításának módszertana http://www.vedelemtudomany.hu/articles/07-vass-mesics-bali.pdf Letöltés ideje: 2019.03.28.

Vass Gy., Bali P.: Itt a SEVESO III. Irányelv http://www.vedelem.hu/letoltes/anyagok/726-itt-a-seveso-iii-iranyelv.pdf Letöltés ideje: 2019.03.20.

A 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

Ambrusz J.: An overview of disaster preparedness training in Hyungary, with special regard to public administration leaders. ECOTERRA: JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PROTECTION 14 : 1 pp. 33-39., 7 p. (2017)

Érces G; Ambrusz, J.: A katasztrófák építésügyi vonatkozásai Magyarországon VÉDELEM TUDOMÁNY : KATASZTRÓFAVÉDELMI ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT IV : 2 pp. 45-83. , 39 p. (2019)

Ambrusz, J.: A természeti csapásokat követő helyreállítás magyarországi rendszere. TÁRSADALOM ÉS HONVÉDELEM XIX : 2 pp. 73-82. , 10 p. (2015)

Megjelent
2023-11-24
Hogyan kell idézni
JeruskaJ., & SzakálB. (2023). A SEVESO III. Irányelv ismertetése és az irányelv okozta változások vizsgálata. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 4(3), 62-82. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13352
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek