A kényszerhelyzeti döntések sajátosságai a tűzoltás során

Kulcsszavak: tűzoltásvezető, időnyomás, felismerés alapú döntés, kényszerhelyzeti döntés

Absztrakt

A döntéshozókkal szemben támasztott követelmények növekedése társadalmi gazdasági fejlődésünk természetes velejárója. A közelmúlt kutatási eredményei a kényszerhelyzetben lévők döntési mechanizmusát a korábbiaktól eltérően magyarázzák, így a kérdéskört nem haszontalan a tűzoltás irányítását végzőkre vonatkozóan is megvizsgálni. A szerző kutatásához felhasználta a hazai és nemzetközi releváns szakirodalmat, korábbi saját kutatásait és gyakorló tűzoltásvezetőként szerzett tapasztalatait is. Az eredmények azt mutatják, hogy tűzoltásvezetőkéntszámos alkalommal ún. felismerés alapú döntéshozatali eljárást alkalmazunk, amelynél a probléma és a megoldás együttesen léteznek a memóriánkban. Ez a fajta döntéshozatal természetesen nem kizárólagos, egyéb eljárások egészítik ki, illetve mechanizmusok támogatják.

Hivatkozások

Kovács G. (2018) A rendészeti szervezetekben lejátszódó vezetési folyamatok; Budapest, Dialóg Campus Kiadó-Nordex Kft. (2018), 191 p. ISBN: 978-615-5889-35-6

Padányi J. (2017) Az a fontos, hogy szakmailag hiteles legyen az ember; In: Kovács, Gábor (szerk.) Vezetőktől a gyakorlati vezetéstudományról; Budapest, Magyarország : Dialóg Campus Kiadó, Nordex Kft., pp. 19-36.

Kóródi G. (2016) Elsősegélynyújtás katasztrófahelyzetben; Budapest, Magyarország : Devlart Kft., 24 p. ISBN: 9786158045056

Dudás Z. (2012) A pilóta nélküli légijárművek alkalmazásának humán aspektusból történő vizsgálata; Repüléstudományi Közlemények (1997-től) 15(2) pp. 589-594.

Hesz J. (2017) A műveletirányítás, mint a mentő tűzvédelem és a katasztrófavédelem alapeleme; Florián Press 26(5) pp. 6-14.

Schweickhardt G. (szerk) (2014) A katasztrófavédelem vezetési módszertani kézikönyve; NKE Szolgáltató Kft., Budapest, ISBN 978-615-5305-79-5

Ambrusz J., Muhoray Á. (2016) A 2001. évi beregi árvíz következményeinek felszámolása, a kistérség rehabilitációjának megszervezése; Védelem Tudomány, 1(1) 1 pp. 108-125.

Ambrusz J., Endrődi I., Muhoray Á. (2016) A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közös Közszolgálati Gyakorlatának a VIHAR 2016 összefoglalása, következtetései; Védelem Tudomány, 1(4) pp. 241-270.

Cséplő Z., Kátai-Urbán L., Vass Gy. (2018) A tűzvédelmi mérnöki képzéshez szükséges szakmai feltételek vizsgálata; Hadmérnök 13(1) pp. 153-167.

Érces G., Ambrusz J. (2019) A katasztrófák építésügyi vonatkozásai Magyarországon; Védelem Tudomány 4(2) pp. 45-83.

Pántya P. (2018) A katasztrófavédelem beavatkozó hatékonyságának fejlesztése a tűzoltósági területen; Hadmérnök, 13(KÖFOP) pp. 109-144.

Bodnár L., Bérczi L. (2018) Beavatkozói biztonság vizsgálata a nagy kiterjedésű erdőtüzek kapcsán; Műszaki Katonai Közlöny 28(4) pp. 102-110.

Az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

A 39/2011. (XI. 15.) BM rendelet a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének általános szabályairól

Restás Á. (2012) A tűzoltásvezetők kényszerhelyzeti döntéshozatala; PhD értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem

Nagy L., Rácz S. (2018) A tűzoltásvezető feladatainak vizsgálata káresetnél, azok hatása, komplexitása, és időfüggése szempontjából; Hadmérnök 13(3) pp. 250-265.

Ribárszki I. (1999) Döntéspszichológia, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Jegyzet, Budapest

Dobák M. et al. (1996). Szervezeti formák és vezetés. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest. ISBN 963 222 972 X

Zoltayné Paprika Z. et al. (2010) Döntési technikák; (Technikai szerk.: Esse B..) Budapesti Corvinus Egyetem, Döntéselmélet Tanszék, ISBN 978-963-503-422-2

Zoltayné Paprika Z. (2002) Döntéselmélet; Alinea Kiadó, Budapest ISBN 9638630612

Klein G.A. (1989): Strategies of decision making , Military Rewiev, No.5.

Miller G.A. (1956) The Magic Number 7 Plus or Minus 2; Some Limits on our Capacity for Processing Information, Psychology Review, Vol. 63

Cohen S.M., Freeman, J.T., Thompson, B.B. (1996) Integrated Critical Thinking Training and Decision Support for Tactical Anti-Air Warfare; Report, Cognitive Technologies, Inc., Naval Air Warfare Center Training Syst. Div., Contract No. N61339-96-R-0046.

Nagy L., Rácz S. (2018) Tűzoltói feladatok rendszerezése káresetek súlypontjainak kezelésekor; Hadmérnök 13(2) pp. 228-243

Megjelent
2023-11-24
Hogyan kell idézni
Restás Ágoston. (2023). A kényszerhelyzeti döntések sajátosságai a tűzoltás során. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 4(3), 27-39. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13350
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek