A belvíz elleni védelem új lehetőségei a korszerű polgári védelem rendszerével

Kulcsszavak: belvízvédekezés, polgári védelem, katasztrófavédelem

Absztrakt

Hazánk vízkároknak kitettsége jelentős. A belvízek elleni védekezés az alföldi területek jellemző vízkárelhárítási eseménye, amely csaknem az ország területének 50 %-át érinti. A klímaváltozás hatására a jelenség gyakoribbá és szélsőségesebbé válhat. A vízügyi igazgatóságok feladatellátása nemcsak az állami műveken történő ár- és belvízvédekezési feladat ellátása, hanem az önkormányzatok számára műszaki segítségnyújtás is. A védekező
szervezetek erőforrásai egyidejű ár- és belvízvédekezési tevékenység esetén korlátozottak. Ezért szükséges megvizsgálni, hogy a 2012-ben a katasztrófavédelmi törvénnyel megújult, korszerű polgári védelem rendszere hogyan segítheti a belvízvédekezési tevékenységet. Továbbá hogyan növelheti annak eredményességét, különös tekintettel a települési önkormányzati védelmi feladatok ellátásában.

Hivatkozások

BARTHOLY J.: Global and regional climate change, our model estimations for the Carpathian basin. Elhangzott: Effects of Global climate change and improvement os adaptation especially int he public service area Conference PADOP-2.1.2-CCHOP-15-2016-00001,Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2018. november 8.

MEZŐSI G., BATA T., BLANKA V., LADÁNYI Zs.: A klímaváltozás hatása a környezetei veszélyekre az Alföldön. Földrajzi Közlemények, 141 1 (2017), 60‒70.

Magyarország Alaptörvénye, 2011. április 25.

GERENCSÉR B. Sz.: A vízügyi igazgatás. In LAPSÁNSZKY A. (szerk.) Közigazgatási jog. Fejezetek szakigazgatásaink köréből II. kötet, Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Állam és Jogtudományi Kar, Budapest: Complex, 2013.

Az 1995. évi LVII. törvény A vízgazdálkodásról

A 232/1996. (XII. 26.) kormányrendelet A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól

A 10/1997. (VII.17.) KHVM rendelet az ár és belvízvédekezésről

A 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

MUHORAY Á.:Katasztrófa-megelőzés I. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2016.

Megvalósult Magyarország belvízi veszélytérképezése http://www.ovf.hu/hu/hirekovf/belvizi-veszelyterkepezes (Letöltés időpontja: 2018. október 01.)

Az ATIVIZIG vízgazdálkodási adatára, térképi adatbázisa, a belvíz védekezések zárójelentései 1966-2018.

ENDRŐDI I: Polgári védelmi szakismeret. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2015.

A 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról

A 2003. évi LVIII. törvény a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alapról

A 18/2003. (XII. 9.) számú KvVM-BM együttes rendelet a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról

Magyar Mérnöki Kamara: Módszertani segédlet a települési vízkárelhárítási tervek készítéséhez. Budapest, 2015.

http://vpf.vizugy.hu/reg/ovf/doc/MMK%20telepulesi%20vizkarelharitasi%20tervek%20modszertani%20segedlete%202015%20aprilis.pdf (A letöltés időpontja: 2017. október 11.)

Állami Számvevőszék: 0708. sz. Jelentés a települési önkormányzatok vízrendezési és csapadékvíz-elvezetési feladatai ellátásának ellenőrzéséről. 2007. https://asz.hu/storage/files/files/%C3%96sszes%20jelent%C3%A9s/2007/0708j000.pdf?ctid=750 (A letöltés dátuma: 2018.március 28.)

Állami Számvevőszék: 1107 sz. Jelentés a természeti katasztrófák megelőzésére, elhárítására, következményeinek felszámolására kialakított rendszerek ellenőrzéséről. 2011. https://www.asz.hu/storage/files/files/%C3%96sszes%20jelent%C3%A9s/2011/1107j000.pdf?ctid=730 (A letöltés dátuma: 2018.március 28.)

BÁRDOS Z.: Az ár- és belvizek elleni önkormányzati védekezés korszerűsítése. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Katonai Műszaki Doktori Iskola, 2016. (Doktori értekezés) http://archiv.uni-nke.hu/feltoltes/uninke.hu/konyvtar/digitgy/phd/2016/bardos_zoltan.pdf (A letöltés időpontja: 2018. október 12.)

MUHORAY Á.: Katasztrófamegelőzés I.; Budapest: NKE Szolgáltató Nonprofit Kft., 2016

Megjelent
2023-11-24
Hogyan kell idézni
Priváczkiné HajduZ., EndrődiI., & Muhoray Árpád. (2023). A belvíz elleni védelem új lehetőségei a korszerű polgári védelem rendszerével. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 4(2), 183-210. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13346
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek