200 éves iparbiztonsági emlékek

Kulcsszavak: iparbiztonság, veszélyesáru-szállítás, katasztrófavédelem

Absztrakt

Az iparbiztonsági megelőzési feladatokról azt gondolhatnánk, hogy a modern kori „huncutság” amit a jelen kor ipari és társadalmi kihívásai generáltak. Az iparbiztonsági feladatokról az az általános vélekedés, hogy előzmény nélküli, hiszen ezen feladatok korábban nem léteztek. A veszélyes anyagok, áruk szabályozástörténete régebbre nyúlik vissza, mint gondolánk, és ami pedig életre hívta nem más, mint a kémia, az ipar és a közlekedés XVIII., XIX. század robbanásszerű fejlődése és ezzel egyetemben a veszélyes anyagok sokasodása a környezetünkben. Az első írott, a veszélyes árukkal kapcsolatos szállítási szabályozás 1796-ban látott napvilágot. A Magyar jogrendben legelőször fellelhető, a veszélyes áruk fuvarozását szabályzó joganyag 1870-ben került kiadásra, és két évvel később az „ipartörvény” már az iparhatóságnak delegál, a veszélyes tevékenység ellenőrzésével, engedélyezésével kapcsolatos feladatokat. Jelen cikk célja áttekinteni a jogi szabályozás múltbéli emlékeit, mind a veszélyesáruszállítás, mind a veszélyes tevékenység felügyelet, mind a korabeli szankcionálás gyakorlatának témakörében. Cél továbbá bemutatni a múlt és a jelenkori szabályozás hasonlóságát, egyenesági rokonságát.

Hivatkozások

Forrás: https://mult-kor.hu/20130905_az_oskor_ota_hasznaljuk_a_vegyi_fegyvereket (Letöltés ideje: 2018. 10. 15.)

R. Partington: History of Greek Fire and Gunpowder Johns Hopkins University Press, 1998. ISBN-10: 0801859549

Neil Morris: Az ipari forradalom. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó. Bp., 2010. ISBN:9789631965377

A vasúti áruszállítás környezetbiztonsági aspektusainak értékelése 10.17047/HADTUD.2016.26.E.51 Horváth Hermina–Kátai Urbán Lajos

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/wp-content/files_mf/FD_5692_paris_1794_ang.pdf

Szabolcs vegyes tartalmú hetilap 1874 (3. évfolyam) (Letöltés ideje: 2018. 04. 15.) https://library.hungaricana.hu/hu/view/Szabolcs_1874/?query=F%C3%B6ldes&pg=9&layout=s

Szabolcs vegyes tartalmú hetilap 1876 (5. évfolyam) (Letöltés ideje: 2018. 04. 15.)

https://library.hungaricana.hu/hu/view/Szabolcs_1876/?query=robban%C3%A1s%20kocsi%2

l%C3%B3&pg=3&layout=s

Nemere, 1882 - Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászati lap (12. évfolyam, 1-104. szám)

https://library.hungaricana.hu/hu/view/Nemere_1882/?query=l%C5%91por%20robban%C3%

A1s%20vas%C3%BAt&pg=318&layout=s (Letöltés ideje: 2018. 04. 15.)

Veszprémi Független Hírlap,1882-02-18 / 7. szám (Letöltés ideje: 2018. 04. 15.) https://library.hungaricana.hu/hu/view/FuggetlenHirlap_1882/?query=l%C5%91por%20robba

n%C3%A1s%20vas%C3%BAt&pg=27&layout=s (Letöltés ideje: 2018. 04. 15.)

A veszélyes áruk szállításának szabályozástörténete Dr. Sárosi György, Cargo Közlekedési Kft. 2017. ISBN: 978-963-12-9545-0

Porosz birodalmi tallér (1750-1857)

A „m. kir. belügyministeriumnak” 1870. május hó 20-án 2970. sz. körrendelete

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR)

Az ADR 5.2.1.1 szerint „… minden küldeménydarabon jól látható módon és tartósan fel kell

tüntetni a benne levő veszélyes áru UN számát…”, vagy az 5.2.1.5 alapján „Az 1 osztály áruit

tartalmazó küldeménydarabokon kiegészítésképpen fel kell tüntetni a… helyes szállítási

megnevezést”

Az ADR-ben ez az alábbiak szerint került szabályozásra: 1.4.2.2.3: „Ha a szállító

(fuvarozó)… az ADR előírásainak megsértését tapasztalja, akkor a küldeményt mindaddig

nem továbbíthatja, amíg az előírások nem teljesülnek.”.

Forrás: Magyar rendeletek tára 1872. 585. oldal (Letöltés ideje: 2018. 04. 15.)

A m. kir. belügyminiszternek 40.302. számú körrendelete, a robbanó anyagok gyártása,

raktározása, forgalomba hozatala és szállítása tárgyában. (Letöltés ideje: 2018. 07. 15.)

A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 1929. évi 150.677. számú rendelete (Letöltés ideje:

04. 15.)

Veszélyes szállítmányok felügyeletének fejlődése Magyarországon DR. Kátai-Urbán Lajos, Kozma Sándor, DR. Vass Gyula

Forrás: http://vedelem.hu/letoltes/anyagok/-veszelyes-szallitmanyok-felugyeletenekfejlodese-

magyarorszagon.pdf (Letöltés ideje: 2018. 11. 15.)

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet (Letöltés ideje: 2018. 11. 15.)

Forrás: „A m. kir. bclügyministeriumnak” 1870. május hó 20-án 2970. sz. a. kelt körrendelete (Letöltés ideje: 2018. 07. 15.).

Forrás: http://artortenet.hu/index.php/item/191-penzertek-index-1754-ig (Letöltés ideje: 2018. 04. 15.).

A „m. kir. belügyministeriumnak” 1870. május hó 20-án 2970. sz. a. kelt körrendelete (Letöltés ideje: 2018. 08. 15.).

A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet.

A robbanó anyagok gyártása, raktározása, forgalomba hozatala és szállítása tárgyában a „m. kir. belügyministernek” 40.302. számú 1890-ben kiadott körrendelete.

Megjelent
2023-11-24
Hogyan kell idézni
Cséplő Z., & SzkotniczkyG. (2023). 200 éves iparbiztonsági emlékek. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 4(1), 29-44. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13302
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek