A veszélyes tevékenységek kockázatkezelése a Cseh Köztársaságban

Kulcsszavak: Csehország, veszélyes tevékenység, kockázatkezelő módszerek, kockázatkezelés

Absztrakt

Jelen tanulmány a Csehországban alkalmazott katasztrófavédelmi kockázatelemző módszerek és az eljárások alkalmazási tapasztalataival foglalkozik. A cikk első része a Cseh Köztársaságban 2016-ban elkészített veszély elemzés eredményeit mutatja be. A veszélyelemzés 22 kockázatot azonosított, melyből 10 technológiai jellegűnek mondható. Ezek a kockázatok az emberi veszélyes tevékenység következtében jelentek meg. Minden egyes elfogadhatatlan technológiai kockázat esetében megállapították a kockázat kialakulásának folyamatát, a kockázatelemzés módszereit, és a kockázatkezelés folyamatát. A tanulmány rámutat a kockázatkezelési eljárás során keletkezett hibákra is. A cikk megállapítja a veszélyes
tevékenységek kockázatkezelésének szükségességét.

Hivatkozások

UNISDR. Global assessment report on disaster risk reduction 2011. PreventionWeb. [Online] 2011. [cit. 16. 08. 2015]. ISBN 978-92-1-132030-5. Available at http://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2011/en/home/download.html

Conception of Population Protection till 2020 with the outlook to 2030. Prague: Ministry of the Interior - General Directorate of Fire Rescue Service of the Czech Republic, 2014. ISBN 978-80-86466-50-7.

ČSN ISO 31000 (010351) Risk management – Principles and guidelines. Prague: Czech Office for Standards, Metrology and Testing, 2010.

PAULUS, František, Antonín KRÖMER, Jan PETR a Jaroslav ČERNÝ. Analýza hrozeb pro Českou republiku: Závěrečná zpráva. Fire Rescue Service of the Czech

Republic [online]. Praha, 2015 [cit. 2018-11-29]. Available at www.hzscr.cz/soubor/analyzahrozeb-

zprava-pdf.aspx

Czech Republic. Decree no. 328/2001 Coll., o některých podrobnostech zabezpečeníintegrovaného záchranného systému. In: Collection of law of the Czech Republic. Available at https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-328

Securing the European Electricity Supply Against Malicious and accidental thrEats:Analysis of historic outages. Sesame Project [online]. 2011 [cit. 2018-11-27]. Available at https://www.sesame-project.eu/publications/deliverables/d1-1-report-on-the-analysis-ofhistoric-outages/at_download/file

OULEHLOVÁ, Alena. Identification of the Electricity Blackout Impacts on the Environmental Security. In: Risk, Reliability and Safety Innovating Theory and Practice.

London: Taylor & Francis Group, 2017, p. 2175-2182. ISBN 978-1-138-02997-2.

International Atomic Energy Agency. IAEA Safety Standard SSG-3: Development and Application of Level 1 Probabilistic Safety Assessment for Nuclear Power Plants [online].

Vienna: International Atomic Energy Agency, 2010 [cit. 2018-11-27]. ISBN 978–92–0–

–3. Available at https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1430_web.pdf

International Atomic Energy Agency. IAEA Safety Standard SSG-4: Development and Application of Level 2 Probabilistic Safety Assessment for Nuclear Power Plants [online].

Vienna: International Atomic Energy Agency, 2010 [cit. 2018-11-27]. ISBN 978–92–0–102210–3. Available at https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1443_web.pdf

MLADÝ, Ondřej. In: International Conference on Strengthening of Nuclear Safety in Eastern Europe [online]. 1999, June 1999, 235 - 259 [cit. 2018-11-27]. Available at https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/30/035/30035113.pdf

Czech Republic. National Report under the The Convention on Nuclear Safety. State Office for Nuclear Safety [online]. 2013 [cit. 2018-11-27]. Available at https://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/zpravy/narodni_zpravy/CZ_NR_2013_final.pdf

State Office for Nuclear Safety. Národní zpráva České republiky: Pro účely Úmluvy o jaderné bezpečnosti. State Office for Nuclear Safety [online]. Prague, 2016 [cit. 2018-11-27]. Available at https://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/zpravy/narodni_zpravy/CR_NZ_2016.pdf

HLAVÁČ, Jaroslav, František KOŽÍŠEK a Ladislav TUHOVČÁK. Identification, quantification and management of risks of public water-supply systems. WaterRisk [online]. 2008 [cit. 2018-11-27]. Available at https://waterrisk.fce.vutbr.cz/

BOŽEK, František; BUMBOVÁ-OULEHLOVÁ, Alena; BAKOŠ, Eduard; BOŽEK, Alexandr; DVOŘÁK, Jiří. Semi-quantitative risk assessment of groundwater resources for emergency water supply. In: Journal of Risk Research , 2015, vol. 18, no. 4, p. 505-520. ISSN 1366-9877.

TABAS, Marek; KOTEK, Luboš. Využití nového přístupu k selekci zdrojů rizika závažné havárie. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online]. [cit. 2018-11-27]. 2011, roč. 4, č. 1. ISSN 1803–3687. Available at http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-01-2011/selekce-zdroju-rizika.html

Ministry of the Environment of the Czech Republic. Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro postup při zpracování dokumentu „Analýza a hodnocení rizik závažné havárie" podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevencizávažných havárií [online]. [cit. 2018-11-27]. Available at

http://www.registrpovinnosti.com/df23h54/chemlatkyahavarie/registrlegislativy/mpanalyza.pdf

LÁSKOVÁ, Andrea. Písomné pojednávanie ku štátnej doktorské skúške, Príspevok kanalýze metód výberu zdrojov rizika závažnej havárie. Brno: VUT, FSI, 2006. 32 s.

Ministry of the Environment of the Czech Republic. The methodological guideline of the Ministry of the Environment of the Czech Republic on Major Accident Prevention. In: Věstník Ministerstva životního prostředí. Ročník 2016, částka 5. Available at https://www.mzp.cz/web/edice.nsf/123BB4840077E308C1257FEE002FBD41/$file/V%C4%9Bstn%C3%ADk_5_%C4%8Derven_2016_final.pdf

National Institute of Public Health and the Environment. Reference Manual Bevi Risk Assessments. InfoNorma [online]. 2009 [cit. 2018-11-27]. Available at http://infonorma.gencat.cat/pdf/AG_AQR_2_Bevi_V3_2_01-07-2009.pdf

Czech Republic. Decree no. 227/2015 Coll., on the Requirements of Safety Documentation and the Scope of Information Provided by the Author of the Assessment. In: Collection of law of the Czech Republic. Available at https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-

Czech Republic. Act no. 127/2005 Coll., on Electronic Communications and on Amendments to Certain Related Acts (Electronic Communications Act). In: Collection of law of the Czech Republic. Available at https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-127

Czech Telecommunication Office. Typový plán: Narušení funkčnosti významných systémů elektronických komunikací [online]. Praha: Czech Telecommunication Office, 2018 [cit. 2018-11-28]. Available at

https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/tp_ctu_27042018_odeslana_fin_verze_9_5_2018.pdf

Administration of State Material Reserves. Typový plán pro řešení krizové situace: Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu. [online]. Praha: Administration of State Material Reserves, 2017

Pipeline Integrity Management. Mero [online]. © 2008 [cit. 2018-11-28]. Available at https://www.mero.cz/provoz/pipeline-integrity-management/

Czech Republic. Act no. 254/2001 Coll. on Water and Amendments to Some Acts (The Water Act). In: Collection of law of the Czech Republic. Available at https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-254

Czech Republic. Decree no. 471/2001 Coll., on the Technical and Safety Supervision of Waterworks as subsequently amended. In: Collection of law of the Czech Republic. Available at https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-471

Ministry of the Environment of the Czech Republic. Předběžné vyhodnocení povodňových rizik v České republice. Povodňový informační systém [online]. Praha, 2001 [cit. 2018-11-28]. Available at http://www.povis.cz/mzp/smernice/2011/CZ_zprava_PFRA_APSFR.pdf

Údržba a diagnostika. NET4GAS [online]. Praha, ©2016 [cit. 2018-11-28]. Available at https://www.net4gas.cz/cz/prepravni-soustava/udrzba/

Czech Republic. Decree no. 82/2018 Coll., on Security Measures, Cyber Security Incidents, Reactive Measures and Establishing the Requirements for Filing in the Field of Cyber Security and Data Disposal (Decree on Cyber Security). In: Collection of law of the Czech Republic. Available at https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-82

Megjelent
2023-11-24
Hogyan kell idézni
OulehlováA. (2023). A veszélyes tevékenységek kockázatkezelése a Cseh Köztársaságban. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 4(1), 1-28. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13301
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek