Létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmével kapcsolatos kockázatelemzési módszertan szakirodalmának bemutatása

Kulcsszavak: létfontosságú rendszerek és létesítmények, kockázat, szakirodalom, iparbiztonság

Absztrakt

A létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmének szakterülete az elmúlt években a szak-mai- és tudományos közélet fókuszába került. Az állami és gazdasági szereplők körében kiemelt jogalkalmazási kérdésként jelentkezik a létfontosságú rendszerelemeket érintő kockázatelemzési eljárás és módszertan alkalmazási lehetőségének vizsgálata. A szerző cikkében a témakörhöz kap-csolódó hazai és külföldi mértékadó szakirodalmat elemzi és értékeli.

Hivatkozások

Európai Közösségek Bizottsága: Zöld könyv a létfontosságú infrastruktúrák védelmére vonatkozó európai programról. Brüsszel, 2005. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:52005DC0576 (A letöltés ideje: 2015. november 11.)

Európai Unió Bizottsága: A Bizottság közleménye a létfontosságú infrastruktúrák védel-mére vonatkozó európai programról. European Union Committee, 2006. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:52006DC0786 (A letöltés ideje: 2015. 10. 24.)

A 2080/2008. (VI. 30.) Korm. határozat a Kritikus Infrastruktúra Védelem Nemzeti Programjáról.

A kritikus infrastruktúra védelem fogalmi rendszere, hazai és nemzetközi szabályozása. Katasztrófavédelmi

Tudományos Tanács, 2011. www.vedelem.hu/letoltes/tanulmany/tan382.pdf (A letöltés ideje: 2015. 10. 24.)

Az 1249/2010. (XI. 19.) kormányhatározat az európai kritikus infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása szükségességének értékeléséről szóló, 2008. dec-ember 8-i 2008/114/EK tanácsi irányelvnek való megfelelés érdekében végrehajtandó kor-mányzat feladatokról. [6] 2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kije-löléséről és védelméről.

A 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításá-ról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról.

A 360/2013. (X. 11.) Korm. rendelet az energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről. [9] 540/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a létfontosságú agrárgazdasági rendszerelemek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről.

Az 541/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a létfontosságú vízgazdálkodási rendszerelemek és vízi létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről. [11] 512/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes rendvédelmi szervek létfontosságú rendszerei és létesítményei azonosításáról, kijelöléséről és védelméről, valamint a Rendőrség szervei-ről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról.

Bognár B.: A létfontosságú rendszerek és létesítmények védelme. (Tanulmány) www.vedelem.hu/letoltes/tanulmany/tan452.pdf (A letöltés ideje: 2015. szeptember 10.)

Bognár B., Bonnyai T., Görög K., Kátai-Urbán L., Vass Gy.: Létfontosságú rendszerek és létesítmények védelme: kézikönyv a katasztrófavédelmi feladatok ellátására. Nemzeti Köz-szolgálati Egyetem, 2015. https://ludita.uni-nke.hu/repozitorium/bitstream/handle/11410/9939/LRL%20tanseg%C3%A9dlet.pdf?sequence=1&isAllowed=y (A letöltés ideje: 2015. szeptember 10.)

Európai Unió Közös Kutatási Központ (Joint Research Centre): Kockázatkezelési mód-szertan a kritikus infrastruktúrák védelmében. JRC, 2012. (Tanulmány)

Nagy R.: A kritikus infrastruktúra védelme elméleti és gyakorlati kérdéseinek kutatása. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2011. (Doktori értekezés) https://ludita.uni-nke.hu/repozitorium/bitstream/handle/11410/9618/Teljes%20sz%C3%B6veg%21?sequence=1&isAllowed=y (A letöltés ideje: 2015. szeptember 30.)

Gyarmati J.: Kritikus infrastruktúra kockázatának modellezési lehetőségei. Bolyai Szem-le, XXII 1 (2013), 51–62.

Haig Zs., Kovács L.: Kritikus Infrastruktúrák és kritikus információs infrastruktúrák. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2012. (Tanulmány) http://kovacsx.hu/download/doktorikepzes/KOVASZ_KII_Tanulmany_FINAL.pdf (A letöltés ideje: 2015. szeptember 25.)

Haig Zs., Hajna B., Kovács L., Muha L., Sik Z. N.: A kritikus információs infrastruktú-rák meghatározásának módszertana. ENO Avisory Kft., 2009. (Tanulmány) www.cert-hungary.hu/sites/default/files/news/a_kritikus_informacios_infrastrukturak_meghatarozasanak_modszertana.pdf (A letöltés ideje: 2015. szeptember 25.)

Halász P.: A védelmi infrastruktúra főbb alkotóelemeinek kölcsönhatása, továbbá közös fejlesztésük lehetőségei. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2006. (Doktori értekezés) http://193.224.76.2/downloads/konyvtar/digitgy/phd/2007/halasz_peter.pdf (A letöltés ideje: 2015. október 9.)

Bonnyai T.: A kritikus infrastruktúra védelem elemzése a lakosságfejlesztés tükrében. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2014. (Doktori értekezés) http://193.224.76.2/downloads/konyvtar/digitgy/phd/2014/bonnyai_tunde.pdf (A letöltés ideje: 2015. október 9.)

Vaszkun A.: A létfontosságú rendszerelemek védelmének szabályozása. h.n., 2013. (Elő-adás) www.kormanyhivatal.hu/download/a/af/d0000/iparbiztons%C3%A1g.pdf (A letöltés ideje: 2015. szeptember 25.)

Bognár B., Kátai-Urbán L., Vass Gy.: A létfontosságú rendszerek és létesítmények vé-delméről szóló szabályozás végrehajtása Magyarországon. Bolyai Szemle, XXIII 2 (2014), 105-112.

Dobor J., Szendi R.:Veszélyes üzemek azonosítása és a kapcsolódó hatósági tevékeny-ség(ek). Hadmérnök, VIII 3 (2013), 129-140.

Bognár B.: A létfontosságú rendszerelemek azonosításának, kijelölésének folyamata, az LRL IBEK működésének eddigi eredményei, a BM OKF elvárásai az NKE képzésével kapcso-latban. h.n., 2013. (Előadás) http://vtki.uni-nke.hu/downloads/tk/IBOT_PILOT/PLENARIS/Dr_Bognar_Balazs.pdf (A letöltés ideje: 2015. szeptember 10.)

Károlyi L.: A kritikus infrastruktúrák védelme és az operatív erők tevékenységirányítása a honi katasztrófavédelemben, különös tekintettel az EU konformitásra. Zrínyi Miklós Nem-zetvédelmi Egyetem, 2007. (Doktori értekezés) https://ludita.uni-nke.hu/repozitorium/bitstream/handle/11410/9784/Teljes%20sz%C3%B6veg%21?sequence=1&isAllowed=y (A letöltés ideje: 2015. szeptember 25.) [26] Horváth A. (szerk.): Fejezetek a kritikus infrastruktúra védelemből II. Magyar Hadtudományi Társaság, 2013. (Tanulmánykötet)

Horváth A. (szerk.): Fejezetek a kritikus infrastruktúra védelemből. Kiemelten a közleke-dési rendszer. Magyar Hadtudományi Társaság, 2013. (Tanulmánykötet)

G. Giannopoulos, R. Filippini, M. Schimmer: Risk assessment methodologies for Critical Infrastructure Protection. Part I: A state of the art. Joint Research Centre Institute for the Protection and Security of the Citizen, 2012. http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/terrorism/docs/RA-ver2.pdf (A letöltés ideje: 2015. szeptember 10.)

G. H. Baker.: A Vulnerability Assessment Methodology for Critical Infrastructure Facili-ties. James Madison University, 2007. www.jmu.edu/iiia/wm_library/Vulnerability_Facility_Assessment_05-07.pdf (A letöltés ideje: 2015. szeptember 10.)

S. Fuchs: Vulnerability of strategic infrastructure. Bearbeitung Wissensstand Vulnerabilitätsanalysen unter Einbezug strategischer Infrastruktur. Institute of Mountain

Risk Engineering. University of Natural Resources and Life Sciences, 2014. www.alpine-space.org/2007-2013/uploads/tx_txrunningprojects/Vulnerability_of_strategic_infrastructure.pdf (A letöltés ideje: 2015. szeptember 10.)

Leson: Assessing and Managing Terrorism Threat. Bureau of Justice Assistance, 2005. www.ncjrs.gov/pdffiles1/bja/210680.pdf (A letöltés ideje: 2015. szeptember 10.)

S. M. Rinaldi, J. P. Peerenboom, T. K. Kelly: Identifying, Understanding and Analyzing. Critical Infrastructure Interdependencies. IEEE Control Systems Magazine, 2001. http://user.it.uu.se/~bc/Art.pdf (A letöltés ideje: 2015. szeptember 10.)

Moteff: Risk Management and Critical Infrastructure Protection: Assessing, Integrat-ing, and Managing Threats, Vulnerabilities and Consequences. The Library of Congress, 2004. www.fas.org/sgp/crs/homesec/RL32561.pdf (A letöltés ideje: 2015. szeptember 10.)

S. Bouchon, C. Di Mauro, C. Logtmeijer, J. Nordvik, R. Pride, B. Schupp, M. Thornton: Non-Binding Guidelines for the application of the Council Directive on the identification and designation of European Critical Infrastructure and the assessment of the need to improve their protection. EC Joint Research Center¸ 2008. www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/CeMiSS/Pubblicazioni/OSN/Documents/40667_01_allegati.pdf (A letöltés ideje: 2015. szeptember 10.)

National Strategy for Critical Infrastructure. Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2009. www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/srtg-crtcl-nfrstrctr/srtg-crtcl-nfrstrctr-eng.pdf (A letöltés ideje: 2015. 10. 24.)

S. Thakur: A Critical Tool for Assessing Project Risk. Big Hub Project Management, 2015. www.brighthubpm.com/risk-management/88566-tool-for-assessing-project-risk/ (A letöltés ideje: 2015. október 3.)

C. Gallais, E. Filiol: Critical Infrastructure: Where we Stand Today? E.S.I.E.A, 2014. www.tevalis.fr/images/ArticleICCWS2014.pdf (A letöltés ideje: 2015. október 2.)

Hoffmann I., Kátai-Urbán Lajos., Lévai Z., Vass Gy.: Iparbiztonság Magyarországon. Védelem online, 2015. www.vedelem.hu/letoltes/anyagok/549-dr-hoffmann-imre-dr-levai-zoltan-dr-katai-urban-lajos-dr-vass-gyula.pdf (A letöltés ideje: 2015. november 27.)

Hoffmann I., Kátai-Urbán L., Lévai Z., Vass Gy.: Iparbiztonsági kockázatok Magyaror-szágon. Védelem Online, 2015. www.vedelem.hu/letoltes/anyagok/546-iparbiztonsagi-kockazatok-magyarorszagon.pdf (A letöltés ideje: 2015. november 27.)

Megjelent
2023-11-24
Hogyan kell idézni
RonyeczL. (2023). Létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmével kapcsolatos kockázatelemzési módszertan szakirodalmának bemutatása. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 3(3), 112-132. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13284
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek