A katasztrófa-logisztika megvalósulása a különleges jogrend időszakában

Kulcsszavak: különleges jogrend, katasztrófa-logisztika, gazdaság mozgósítás, védelmi tartalék, logisztikai feladatok, logisztikai ellátás szintjei

Absztrakt

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem KÖFOP-2-1-2 „A jó kormányzást célzó tény-alapú közszolgálat fejlesztés hatásvizsgálati és kutatási magalapozása” alprojekt keretében a „Jól szervezett közszolgálati logisztika – állampolgári elégedettség (a  különleges jogrend logisztikai támogatásának integrációja)” címmel megkezdődött egy komplex kutatás, melynek részre a különleges jogrend, illetve a katasztrófaveszély időszakában megvalósuló katasztrófa-logisztika sajátos működési feltételeink és sajátosságainak vizsgálata. Cikkemben az Alaptörvényben, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben meghatározott különleges jogrendi,
illetve a katasztrófaveszély időszakának sajátosságait alapul véve bemutatom a katasztrófalogisztika felkészülési és műveleti időszaki feladatait, a működéssel kapcsolatban felmerülő problémákat.

Hivatkozások

Tóth Rudolf-Horváth Zoltán: A logisztikai támogatás helye, szerepe a hazai katasztrófavédelem rendszerében, Polgári Védelmi Szemle 2009. 1. szám; ISSN 1788-2168 156. oldal

Tóth Rudolf: A katasztrófa-elhárítási logisztikai értelmezése az árvizek elleni védekezés tapasztalatainak szemszögéből, Magyar Tudományos Akadémia IX. Gazdasági és Jogtudományi Alosztálya, Logisztikai Osztályközi Állandó Bizottság, Logisztika a felsőfokú képzésben és a PhD felkészítésben III. Kiadvány 2013, ISBN 978-963-08-5898-4, 112-138. oldal

Medveczky Mihály: A különleges jogrend egyes kérdései a gazdaságmozgósítás hazai történetéből, Budapest 2015, Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság ISSN: 2416-1365 http://www.hadijog.hu/wp-content/uploads/2015/06/2015-1-Medveczky.pdf, letöltés: 2017. október 17. Védelem Tudomány – II. évfolyam 4. szám, 2017. 12. hó

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_548_Alkotmanyjog/ch18s07.html#ftn.id579174 letöltés 2017. 10.18.

Báthy Sándor: A polgári és katonai logisztika kapcsolata Civil és katonai ellátási lánc (Azonosságok és különbözőségek), Katonai Logisztika 2007-4. ISSN 1588-4228, 191-203. oldal

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény

A 2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről

A 290/2011. (XII.22.) Korm. Rendelet 290/2011. (XII.22.) Korm. rendelet a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

A 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

A 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet a 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről végrehajtásáról

A Polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény

Az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Védelem Tudomány – II. évfolyam 4. szám, 2017. 12. hó

A 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

A 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról

A 178/2013. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácsról

A 49/2011. (XII.20.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományának, valamint a polgári védelmi szervezetek Szolgálati Szabályzatáról

A 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól

A 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról

A 3/2016. (II. 25.) BM utasítás Belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek készenlétbe helyezésének, különleges jogrendi feladatokra való felkészülésének és ellenőrzésének rendjéről

Az 1/2016. BM OKF főigazgatói intézkedés a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság katasztrófavédelmi logisztikai rendszerének működéséről, logisztikai támogatásának tervezéséről és végrehajtásáról

Az 1/2017. (II.21.) BM OKF utasítás a polgári védelmi szervezetek, a minősített önkéntes mentőszervezetek, valamint a közbiztonsági referensek 2017. évi katasztrófavédelmi felkészítésének rendjéről

Tóth Rudolf egyetemi docens Speciális logisztika 1. tantárgy előadás (ZNEBK416417-2008/2009. I félév)

Baranyai Virgil mk. őrnagy: A NATO műveleti támogatási lánc menedzsment koncepció megvalósítási napjainkban, Katonai Logisztika 2007/3. szám

Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan 1997. Aula kiadó

Tóth Rudolf - Horváth Zoltán: A logisztikai támogatás helye, szerepe a hazai katasztrófavédelem rendszerében, Polgári Védelmi Szemle, 2009/1. szám Védelem Tudomány – II. évfolyam 4. szám, 2017. 12. hó 189

Horváth Zoltán: A hazai katasztrófavédelmi logisztikai támogatás újszerű értelmezése, Polgári védelmi Szemle, 2009/2. szám

Horváth Zoltán: Az ellátási lánc értelmezése a katasztrófa elhárítás területén, Polgári Védelmi Szemle 2010.

Horváth Zoltán: A kárelhárítási és kárfelszámolási feladatok logisztikai támogatása, Műszaki Katonai Közlöny XX. évf. (2010)

Hornyacsek Júlia: Polgári védelmi alapismeretek 1., ZMNE Egyetemi jegyzet 2009. ISBN: 978-963-7060-66-3

Szabó Sándor - Dr. Tóth Rudolf – A kárelhárítási és kárfelszámolási feladatok értelmezése a katasztrófavédelem területén - VIth International Symposium on Defence Technology, 2010. május 5. konferencia kiadvány

Hornyacsek Júlia: Polgári védelem 1. ZMNE. Budapest. 2009. ISBN: 978-963-70-60 66-3

Hornyacsek Júlia – Dr. Csépainé Széll Pálma – Veres Viktória: Közigazgatási vezetők felkészítése a védelmi feladatokra. Kézikönyv polgármesterek részére a települési védelmi feladatok ellátásához. ZMNE. Vegyi- és Katasztrófavédelmi Intézet, Budapest. 2009. 53. oldal. ISBN: 978-963-7060-76-2

Pataky Iván: A polgári védelem a honvédelem rendszerének alkotóeleme, http://www.zmne.hu/kulso/mhtt/hadtudomany/1998/ht-1998-3-5.html

Tóth Rudolf: A Magyar Polgári Védelem fejlesztésének szükségessége, lehetséges iránya, a NATO tagság, a Magyar Honvédség korszerűsítése és a hazai katasztrófavédelmi rendszer helyzetének tükrében c. PhD értekezés ZMNE Budapest: 2000.

A polgári védelmi mentőerők tevékenységének anyagi-technikai biztosítása, 1987. Polgári Védelem Országos Parancsnoksága

Megjelent
2023-11-21
Hogyan kell idézni
HorváthZ. (2023). A katasztrófa-logisztika megvalósulása a különleges jogrend időszakában. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 2(4), 158-190. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13221
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek