A vízvédelem a víz ügyeinek intézményi rendjében

Kulcsszavak: vízgazdálkodás, vízvédelem, vízügyek, stratégia, integráció, vízvédelmi hatóság

Absztrakt

Ez év tavaszán megjelent a Nemzeti Vízstratégia és a végrehajtását biztosító intézkedési terv elfogadásáról szóló Kormányhatározat. A Kormány a Nemzeti Vízstratégiát, mint vízügyi szakpolitikai stratégiát tette közzé, amely jelentős megállapításokat tesz a vízvédelmi igazgatási feladatellátás jelenével és jövőjével kapcsolatban. A jövőbeli részcélkitűzések és az azokhoz kötődő feladat meghatározások kellő megalapozásához szakmai és tudományos alapokon vizsgálni szükséges a környezetvédelem jogintézményi rendszeréhez tartozó, de ma már nem a környezetvédelmi szervezetrendszer részét képező vízvédelmi igazgatás viszonyát a vízügyekhez. A fentiekhez és első megközelítésben elvi alapok tisztázásához történő rendszerszemléletű és építő jellegű hozzájárulásként a cikkben bemutatásra kerültek: a vízvédelmi igazgatás jelenlegi jogi alapjai és feladatai, azok csoportosítása, a vízvédelmi igazgatás és vízgazdálkodási igazgatás kapcsolatai, a vízvédelmi hatóság konkrét tevékenységei, a vízvédelmi szempontok és vízvédelmi igazgatás jövőbeni lehetséges integrációi. A Nemzeti Vízstratégia jelen tartalmában, illetve szakmai, tudományos célkitűzéseiben, valamint azok elérést szolgáló feladatok meghatározásaiban a víz ügyeinek a közös stratégiája kell, hogy legyen. A cikk ennek érdekében fogalmaz meg javaslatokat. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen megalakult a Víztudományi Kar, amely közreműködhet
a Nemzeti Vízstratégia részletes kimunkálásában, illetve hozzájárulhat annak jövőbeli megvalósításához.

Hivatkozások

A Nemzeti Vízstratégia és a végrehajtását biztosító intézkedési terv elfogadásáról szóló 1110/2017. (III. 7.) Korm. határozat.

A Kormány honlapján közzétett Nemzeti Vízstratégia, Kvassay Jenő Terv

A 1155/2016. (III. 31.) számú Korm. határozat, Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási terve

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény

A környezeti ügyekben az információhoz valóhozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott Egyezmény kihirdetéséről szóló 2001. évi LXXXI. törvény

A vízügyről szóló 1964. évi IV. törvény

A vízügyről szóló 1964. évi IV. törvény végrehajtása tárgyában kiadott 32/1964. (XII. 13.) Korm. rendelet

A 4/1981. (IV. 4.) OVH rendelkezés az Országos Vízgazdálkodási Szabályzat kiadásáról

A 6/1984. (IV.18.) OVH. rendelkezés a Balaton vízminőségének védelmét szolgáló nádgazdálkodás rendjének szabályozásáról

A 3/1984. (II.07.) OVH rendelkezés szennyvíz bírságról

A 4/1984. (II.07.) OVH rendelkezés a csatornabírságról

A 38/2012. (III.12.) Korm. rendelet a kormányzati stratégiai irányításról

A 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

A 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

A 366/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet a vízvédelmi igazgatási feladatokat ellátó szervek

kijelöléséről, és egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

A 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

Az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/35/EK irányelve (2004. április 21.) a környezeti károk megelőzése és helyreállítása tekintetében a környezeti felelősségről

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről

A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól

A 221/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól

A 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről

A 91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól

A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről

A Víz Keretirányelvben megfogalmazott célok megvalósulásával kapcsolatos hazai információs portál, www.euvki.hu

A Duna Vízgyűjtő védelmének nemzetközi portálja, www.icpdr.org

Nemzeti Vízstratégia a Vízgazdálkodásról, Öntözésről és Aszálykezelésről (a jövő vízügyi, öntözésfejlesztési és aszály kezelési politikáját megalapozó, a fenntarthatóságot biztosító ágazati stratégia). Konzultációs anyag (51 oldal), Vidékfejlesztési Minisztérium, Környezetügyekért Felelős Államtitkárság, Vízügyért Felelős Helyettes Államtitkárság, 2013. http://2010-2014.kormany.hu/download/9/92/11000/NVS%202013%20nov%206.pdf

Somlyódy László (szerk.): Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok. Stratégiai Program (336 oldal), Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 2011. ISBN 978-963-508-608-5 http://mta.hu/data/Strategiai_konyvek/viz/viz_net.pdf

Megjelent
2023-11-15
Hogyan kell idézni
KlingI. (2023). A vízvédelem a víz ügyeinek intézményi rendjében. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 2(2), 256-303. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13123
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek