Az árvízi katasztrófákat követő kárenyhítések társadalmi bizalmi vizsgálata: esettanulmány a Beregből és a Sajó-völgyből

Kulcsszavak: helyreállítás, újjáépítés, confidence-típusú bizalom, összefüggés vizsgálat

Absztrakt

A katasztrófaeseményeket követő helyreállítások, újjáépítések folyamatában a lakosság biztonságérzete, a folyamatot végző szervezetek, intézmények, közösségek iránt tanúsított bizalma, fontos szerepet játszik az állami és civil szféra feladatellátásának (főként minőségi) visszaigazolásában. A tanulmány célja, hogy PhD kutatásomhoz kapcsolódva – mely az árvízi katasztrófákat követő kárenyhítések értékelő rendszerének módszertani kérdéseivel foglalkozik, magán lakóingatlanok tekintetében - bemutassa a 2001-es beregi és 2010-es Sajóvölgyi árvízi katasztrófákat követő kárenyhítéssel (helyreállítással, újjáépítéssel) összefüggésben, társadalmi bizalom témakörében végzett kérdőíves vizsgálat bizalmi
szintekkel és kárenyhítéssel való érintettséggel foglakozó dimenzióit és feltárja a két változó közötti esetleges összefüggéseket. Az elemzés eredményei azt mutatják, hogy a vizsgált kárenyhítési tevékenységgel érintett szervezetek, közösségek jelentős részénél kapcsolat van a lakossági bizalmi szintek alakulása és a kárenyhítéssel való érintettség között.

Hivatkozások

Bakonyi E. (2012): Gazdasági intézmények iránti bizalom a válságban. Kísérlet a gazdasági bizalom tartalmának és működési mechanizmusának feltárására. JEL-KÉP Kommunikáció, Közvélemény, Média 2012/1-4. szám. Letöltés: http://communicatio.hu/jelkep/2012/1_4/bakonyi_eszter.htm 2016. október 18.

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (2013): Magántulajdonú lakóingatlanok helyreállítása. Letöltés:http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=helyreallitas_magantulajdon 2013.

Boda Zs. - Medve-B. G. (2012): Intézményi bizalom a régi és az új demokráciákban. Politikatudományi Szemle XXI/2. 27–51. pp. Letöltés: http://www.poltudszemle.hu/szamok/2012_2szam/boda.pdf 2016. október 18.

Braithwaite, Valerie (2009): Defiancein Taxation and Governance: Resisting and Dismissing Authorityin a Democracy. Cheltenham and Northhampton, MA: Edward Elgar

Carnevale, D.G. (1995): Trust worty government: Leaderships and Management Strategiesfor Building Trust and High Performance. San Francisco: Jossey Bass.

Csatári B.(2004): A magyarországi vidékiségről, annak kritériumairól és krízisjelenségeiről. Területi Statisztika. 7. (44.) évf. 6. sz. 532-543. p.

Eiser JR, Bostrom A, Burton I, Johnston DM, McClureJ, Paton D, et al. (2012): Riskinterpretation and action: a conceptual framework for responses to natural hazards.IJDRR; pp. 1:5–16.

Erőforrástérkép : http://www.regionaldata.org/hu_HU

European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ) PROJECT TEAM (2011): Measurement of National and Transnational Public Confidence 2010-2011. p. 41 Download: http://www.encj.eu/images/stories/pdf/workinggroups/final_report_public_confidence_2010_2011.pdf 2015. augusztus 11.

European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ) WORKING GROUP (2010): Public Confidence Report and recommendations. p. 16 Download: http://www.encj.eu/images/stories/pdf/workinggroups/publicconfidence20092010.pdf 2015. augusztus 11.

Fukuyama, F. (1995): Trust: The Social Virtue and the Creation of Prosperity. New York: Free Press.

Győrffy D. (2007): Társadalmi bizalom és költségvetési hiány. Közgazdasági Szemle. LIV. évf. 2007. március. szám. pp. 274-290. Letöltés: http://epa.oszk.hu/00000/00017/00135/pdf/4mhgyorffy.pdf 2016. október 18.

Győrffy D. (2014): Bizalom és gazdaságpolitika: Fejezetek az Euró történetéből. Akadémiai Doktori Értekezés. Letöltés: http://reald. mtak.hu/684/7/dc_789_13_doktori_mu.pdf 2016. október 18.

Hodosi A. (2014): A Társadalmi Bizalom és Jogrendszer Kapcsolata Nagy-Britannia Esetén Keresztül. Egyetemi (PhD) doktori értekezés tézisei. Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar. Közgazdaságtudományi Doktori Iskola. Letöltés: https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/196637/Tezisfuzet_Hodosi_t.pdf?sequenc

e=7&isAllowed=y 2016. október 18.

Independent Police Complaints Commission (IPCC) (2014): Public confidence in the police complaints system. p. 72 Dowload: https://www.ipcc.gov.uk/sites/default/files/Documents/guidelines_reports/IPCC_Public_confi

dence_survey_2014.pdf 2015. augusztus 11.

Johnson, Cassidy (2007): Impacts of prefabricated temporary housing after disasters: 1999 earthquakes in Turkey. Habitat International 2007/31. 36–52. old.

Kazuya, N. - Ozaki, T. (2014): A method to improve trust in disaster risk managers: Voluntary action to share a common fate. International Journal of Disaster Risk Reduction 10 pp. 59-66

Kehl D. (2011): Skálák és statisztikák a méréselméletről és történetéről. Statisztikai Szemle, 89. évfolyam 10-11. szám. pp. 1058-1080. Letöltés: http://www.ksh.hu/statszemle_archive/2011/2011_10-11/2011_10-11_1057.pdf 2016.október 19.

Kiss A. (2014): A 2010-es Sajó-völgyi árvizet követő kárenyhítés vizsgálata az ingatlanok példáján. IN: Agrártudományi Közlemények. Acta Agraria Debreceniensis. Debreceni Egyetem. 2014. 60. sz. 5-14. pp. HU-ISSN 1587-1282

Kiss A. (2015): A természeti katasztrófákat követő helyreállítások, újjáépítések vizsgálata nemzetközi szakirodalmak alapján. IN: TAYLOR Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat. A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Közleményei. 2015 VII. évfolyam 3-4. szám No 20-21. 142-154. pp. ISSN 2064-4361

Kiss A. (2016): Public Confidence Issues Connected To Flood Disaster Reconstruction. IN: Journal of Central European Green Innovation. 2016. 4 (1) pp. 31-40. HU ISSN 2064-3004 (Available online: http://greeneconomy.karolyrobert.hu/) http://greeneconomy.karolyrobert.hu/sites/greeneconomy.foiskola.krf/files/upload/4102KissAlida.pdf

Kożuch, B. - Sienkiewicz –Małyjurek, K (2015): Dimensions of intra-organisational trust in local public administration. pp. 1-19. Dowload: http://irspm2015.com/index.php/irspm/IRSPM2015/paper/viewFile/1350/358; 2016. január 4.

Központi Statisztikai Hivatal területi tájékoztató adatbázis és területi statisztikák

Kramer, R., (1999): Trust and distrust in organizations: emerging perspectives, enduring questions. Annu. Rev. Psychol. 50, pp. 569–598.

Laki J. (2011): Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság műszaki ig.h. főmérnökének tájékoztató levele. Kelt.: Miskolc, 2011. március 30.

Luhmann, Niklas (1988): 'Familiarity, Confidence, Trust: Problems and Alternatives'. In: Gambetta, Diego (szerk.) (1988): Trust: Making and BreakingCooperative Relations, Oxford, New York: BasilBlackwel

Mayer, R.C., Davis, J.H., Schoorman, F.D., (1995): An integrativemodel of organizationaltrust. Acad. Manage. Rev. 20 (3), pp. 709-734.

Mezey Gy. (2006): Összetett veszélyhelyzeti válaszreagálás és válságkezelés döntéstámogatása a Kabinet szintjén. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. Budapest, 75-90.p.

Nakayachi, K. (2015): Examining Public Trustin Risk-Managing Organizations After a Major Disaster. Risk Analysis, Vol. 35, No. 1, pp. 57-67.

Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer adatbázisa 33. Restás, Á. (2012): A 2010-ik évi észak-magyarországi árvizek logisztikai tapasztalatai; KATONAI LOGISZTIKA 2012:(4) pp. 43-56. (2012)

Rousseau, D.M., Sitkin, S.B., Burt, R.S., Camerer, C., (1998): Notsodifferentafterall: a cross-disciplineview of trust. Acad. Manage. Rev. 23 (3), pp. 393-404.

Safford, T.G., Ulrich, J.D., Hamilton, L.C., (2012): Public perceptions of the response to the Deepwater Horizon oilspill: personal experiences, informationsources, and socialcontext. J. Environ. Manage. 113, pp. 31-39.

Scholz John T. és Mark Lubell (1998): “Trust and Taxpaying: Testing the Heuristic Approach to Collective Action.” American Journal of Political Science. 42. évf. 2. sz. 398-417. o.

Schweitzer ME, Hershey JC, Bradlow ET. (2006): Promises and lies: restoring violated trust. Organ Behav Hum Decis Process; 1; pp. 01:1–19.

Sharp, E. A. –Thwaites, R. - Curtis, A. – Millar, J. (2013): Factors affecting community-agency trust before, during and after a wildfire: An Australiancasestudy. Journal of Environmental Management 130, pp. 10-19

Social Research Institute Inc. (TÁRKI) (2013): Értékek 2013. Bizalom, normakövetés, az állam szerepéről és a demokráciáról alkotott vélemények alakulása Magyarországon. „A gazdasági növekedés társadalmi/kulturális feltételei” c. Kutatás 2013. Évi hullámának elemzése. p. 63 Dowload: http://www.tarki.hu/hu/research/gazdkult/2013/2013_zarotanulmany_gazd_kultura.pdf 2015. július 21.

Szabó I. László (2014): Az intézményi, szervezeti bizalom helyzete Magyarországon 2014 elején. p. 23 Download:http://www.nemzetesbiztonsag.hu/cikkek/nb_2014_3_12_szabo_i.laszlo.pdf 2015. július 21.

Terpstra T. (2011): Emotions, trust, and perceived risk: affective and cognitive routes to flood preparedness. RiskAnal 31, pp.1658–75.

Wachinger G, Renn O, Begg C, Kuhlicke C. (2013): The risk perception paradoximplications for governance and communication of naturalhazards. RiskAnal; 33, pp. 1049– 65.

Megjelent
2023-11-10
Hogyan kell idézni
KissA. (2023). Az árvízi katasztrófákat követő kárenyhítések társadalmi bizalmi vizsgálata: esettanulmány a Beregből és a Sajó-völgyből. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 1(4), 206-227. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13043
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek