Etikai nyilatkozat

Etikai irányelvek

A folyóirat elkötelezett a publikációs etika magas színvonalának fenntartása mellett, követve a Committee of Publication Ethics (COPE) útmutatásait és a CSE (Council of Science Editors) ajánlásait a tudományos folyóiratok szerkesztésével, kiadásával kapcsolatos tisztességes gyakorlat előmozdításáról.

Ennek megfelelően az alábbiakban bemutatjuk a cikkek befogadásának főbb kritériumait és a lektorok által alkalmazandó értékelési szempontokat. Ezek garantálják az értékelési folyamat mindenkori bizalmas jellegét, így a bírálók és a szerzők anonimitását. A szerkesztőbizottság és a lektorok a nekik küldött esetleges szerzői pontosításokat vagy kifogásokat bizalmasan kezelik.     

A folyóirat szigorúan betartja a cikkek etikus publikálásának elveit; a plágiumként azonosított szövegeket nem jelenteti meg, illetve eltávolítja a folyóirat honlapjáról. Ilyen esetekben a folyóirat a lehető leggyorsabban intézkedik. A folyóirat által megjelölt feltételek elfogadásával a szerzők kijelentik, hogy kéziratuk eredeti, és nem sérti harmadik fél szerzői jogait.

A lektorálás folyamata

A folyóirathoz csak eredeti, még nem publikált és lektorálás alatt nem álló kéziratok nyújthatók be. A cikkek tudományos minőségének garantálása érdekében a kéziratok kettős vak lektoráláson mennek keresztül (további részletekért lásd a Beküldések menüpontot). Ennek legfőbb kritériumai az eredetiség, a minőség (mind tartalmi, mind formai szempontból) és a tudományos információk relevanciája. A szerzők és a bírálók közötti információkat és üzeneteket a szerkesztők közvetítik; a bírálatokat nem hozzák nyilvánosságra.

A folyóirat nem feltétlenül osztja a közzétett cikkekben kifejtett véleményt, a felelősséget kizárólag a szerzők viselik.

A szerzők felelőssége

 • A folyóirathoz csak eredeti kutatási eredményeket lehet benyújtani. Más szerzők munkájának vagy szövegének felhasználását (a folyóirat stíluslapjának megfelelően) hivatkozni kell. A plágium minden formája etikátlan publikációs magatartásnak minősül, és a szerkesztőbizottság elutasítja. Ugyanazon vagy közel azonos kézirat egyidejűleg több folyóirathoz történő benyújtását, valamint a már publikált saját eredmények ismételt benyújtását a folyóirat szerkesztőbizottsága nem fogadja el.
 • Szerzőként csak olyan személyek tüntethetők fel, akik a kutatásban betöltött szerepük alapján jogosultak erre, és minden ilyen személyt fel kell tüntetni szerzőként. Társszerzőség esetén a szerzők egyformán felelősek a közzétett tartalomért.
 • A szerzők felelősek a kutatásukban felhasznált adatok hitelességéért és pontosságáért.
 • Más szerzők munkáját tisztességesen és szakszerűen kell kezelni, kerülve a személyeskedő, sértő kifejezéseket.
 • A kutatás támogatóit egyértelműen fel kell tüntetni lábjegyzetben.
 • A szerkesztőket tájékoztatni kell minden olyan összeférhetetlenségről, amely bármilyen módon befolyásolhatja a tisztességes és névtelen bírálati folyamatot.
 • A szerzők kötelessége együttműködni a szerkesztőkkel, elfogadva, hogy kéziratuk kettős vak lektoráláson és a folyóirat egyéb szerkesztési eljárásain megy keresztül.
 • Ha a szerző bármilyen hibát, pontatlanságot, kihagyást vagy etikai vétséget fedez fel, akár a publikálás után is, értesítenie kell a folyóiratot. Függetlenül attól, hogy ki észleli a problémát, a szerzőknek együtt kell működniük a cikk visszavonásában vagy javításában.

A szerkesztők felelőssége

 • A szerkesztők felelősek az etikai normák betartásáért, garantálva a személyes, pénzügyi és egyéb, nem szakmai érdekek kizárását az alkalmazott eljárásokból.
 • Biztosítják, hogy a kéziratok értékelése tisztességesen, szakmai szempontokon és egyenlőségen alapulva történjen, függetlenül a szerzők bőrszínétől, vallásától, nemzetiségétől, nemétől, rangjától vagy intézményi hovatartozásától.
 • Világosan meghatározzák és közzéteszik az értékelési kritériumokat és a folyóirat által alkalmazott eljárásokat.
 • Felelősek a bírálati folyamat minőségéért, biztosítva, hogy a benyújtott kéziratokat szakértő lektorok bírálják el, kettős vak lektorálás keretében.
 • Kizárólag ők felelősek a kézirat elfogadásáért vagy elutasításáért.
 • Felelősek annak biztosításáért, hogy semmilyen összeférhetetlenség ne befolyásolja a folyóirat bármely eljárását, különösen a bírálati folyamatot.
 • Garantálják a szerzők és a bírálók névtelenségét.
 • Szükség esetén fontolóra veszik egy cikk visszavonását (különösen olyan esetekben, amikor a szerzőség kétes, vagy plágiumra derül fény).
 • Tisztáznak minden panaszt vagy ellentmondásos helyzetet, és biztosítják, hogy minden fél álláspontja tisztességesen képviselve legyen.

 A lektorok felelőssége

 • A lektori felkérés csak akkor fogadható el, ha a felkért személy rendelkezik a kézirat értékeléséhez szükséges szakértelemmel, és képes az elfogulatlan értékelésre.
 • A normák bármilyen megsértését vagy az összeférhetetlenséget, amely befolyásolná az objektív és névtelen bírálati folyamatot, jelenteni kell a szerkesztőknek.
 • A bírálatoknak objektívnek és jól alátámasztottnak kell lenniük, hogy segítsék a szerkesztőbizottságot a döntés meghozatalában, a szerzőket pedig a kéziratuk fejlesztésében.
 • A bírálatokat a javasolt, illetve egyeztetett határidőn belül kell elvégezni.
 • A bírálatra beérkezett kéziratok szigorúan bizalmasan kezelendők.

A publikálás díjmentessége

A szerzők számára a teljes szerkesztési folyamat díjmentes. A Névtani Értesítő a méltányosság és a nyílt tudomány elvein alapuló publikációs politikájával összhangban nem számít fel díjat a cikkek befogadásáért és szerkesztéséért. A cikkekhez közvetlenül a megjelenésük után bárki díjmentesen hozzáférhet.