Gazdasági terminológia a játékfilmek fordításában.

Tőzsdecápák: A pénz nem alszik

  • Károly Polcz

Absztrakt

A játékfilmek fordításában gyakran megfigyelhető a forrás- és a célnyelvi terminusok közötti ekvivalencia módosulása vagy a terminus kihagyása. Ennek oka, hogy az audiovizuális fordítónak biztosítania kell a célnyelvi szöveg érthetőségét a laikus közönség számára és egyúttal meg kell felelnie a szinkronitás követelményeinek is. A kutatás célja a terminusok átültetésében alkalmazott for- dítási módok és az ezek következtében létrejövő ekvivalenciaviszonyok feltárása, valamint annak megállapítása, hogy a fordító törekszik-e a terminológiai transz- parenciára. A tanulmány a Tőzsdecápák: A pénz nem alszik (2010) című film teljes szövegéből összesen 211 gazdasági fogalmat megnevező angol–magyar terminus- pár fordítását vizsgálja a kontaktnyelvészetből és a fordítástudományból ismert kategóriákból kialakított taxonómia segítségével. A vizsgálat eredményei azt mu- tatják, hogy a célnyelvi közönség terminológiai szempontból részben könnyebben értelmezhető, de pontatlanabb szöveggel szembesül. A transzparens terminusok használatát a jobb szövegérthetőségre való törekvés motiválja, a szinkronitás kö-vetelményeinek való megfelelés kisebb mértékben játszik szerepet. A megnyilat- kozások szintjén megvalósuló terminustranszparencia azonban nem feltétlenül jelenti a cselekmény jobb érthetőségét. A terminológiai konzisztencia megsértése,valamint a kulcsterminusok intranszparenciája koherenciális problémákat okoz.

Megjelent
2021-12-14