A startup vállalkozások terminológiája angol–magyar internetes glosszáriumokban

  • Károly Polcz

Absztrakt

A startup vállalkozásokkal kapcsolatos, elsősorban angol nyelvű terminológia jelentős hatást gyakorol más nyelvekre, így a magyar nyelv termino- lógiájára is. A tanulmány abból a hipotézisből indul ki, hogy a magyar internetes szakmai oldalakon megjelenő startup glosszáriumokban magas arányban szerepel- nek a forrásnyelvből kölcsönzött terminusok. A szótárkészítők vagy átveszik az angol terminusokat, vagy pedig csak a definíciót adják meg célnyelvi ekvivalens nélkül. A kutatásban nyolc internetes angol–magyar startup glosszáriumból össze- sen 397 terminus szerepel. A forrás- és célnyelvi terminusok kategorizálása adat- bázis-kezelő alkalmazás segítségével történt az erre a célra kialakított Terminoló- giai kontakthatások és fordítási módok taxonómiája alapján (Polcz 2017a, 2017b). Az eredmények azt mutatják, hogy a terminusok közel felében a glosszáriumok vagy nem adnak ekvivalenst, vagy pedig a célnyelvi terminus részben vagy egész- ben kölcsönzéssel jön létre, utat nyitva ezzel a kódkeverésnek a célnyelvi diskur- zusban. A vizsgálat arra is rávilágított, hogy a hiányzó magyar terminusok jelentős része megtalálható egyéb szakmai jellegű internetes oldalakon. A kutatás gyakor- lati jelentősége, hogy feltárja a valós lexikai hiányt a magyar nyelvben, rámutatva azokra a pontokra, ahol terminusalkotásra lehet szükség. Ezzel kiindulópontja lehet egy angol–magyar startup terminológiai szótár elkészítésének.

Megjelent
2020-12-11