A roma női populáció életkörülményeinek összehasonlító vizsgálata Magyarországon

  • Mózes Noémi Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, Társadalomtudományi Tanszék, Budapest
  • Kocsis Éva Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, Társadalomtudományi Tanszék, Budapest
  • Feith Helga Judit Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, Társadalomtudományi Tanszék, Budapest
Kulcsszavak: roma, lakáskörülmények, higiéné

Absztrakt

Bevezetés: Európa legnagyobb kisebbségének, a romák lakáskörülményeire még mindig alacsony komfortfokozat és túlzsúfoltság jellemző. Mivel az egészségi állapot szoros összefüggést mutat az életkörülményekkel, a roma lakosok nagy része már megszületésük idején jelentős hátránnyal indul. Az épületekben lévő közszolgáltatások részben vagy teljesen hiányosak. Az otthonukban nincs elég rendelkezésre álló tér, ennek okán a roma lakosság nagy része szűkösen, kis helyen él.

Módszertan: Keresztmetszeti kutatásunkat 2017. január és 2018. február között végeztük el a magukat roma származásúnak valló roma kisebbséghez tartozó női lakosok között Magyarországon. A vizsgálat során 299 roma és 390 nem roma nőt sikerült saját készítésű kérdőívünkkel felmérni. A statisztikai elemzéseket az SPSS program segítségével végeztük el. A leíró statisztika mellett az összefüggés-elemzéshez a khí-négyzet próbát használtuk. Szignifikánsnak tekintettük az eredményt, ha a p < 0,05.

Eredmények: A roma lakások felszereltségét vizsgálva megfigyelhető, hogy a falvakban még mindig szignifikánsan alacsonyabb a csatornahálózathoz (p < 0,001), az ivóvízhez (p < 0,013), a melegvízhez (p < 0,001), a gázhoz (p < 0,001) való hozzáférés, valamint a fürdőszoba (p < 0,001), a mellékhelyiség (p < 0,001) megléte. Eredményeinket összevetettük az Európai Unió 2016-ban kiadott roma kisebbségekről és a hátrányos megkülönböztetésről szóló második felmérésével. Vizesblokk a vizsgált magyar háztartartások 15%-ából hiányzott. Ez az arány Romániában a legmagasabb (79%), míg Spanyolországban a legalacsonyabb (1%). A 2014-es Európai lakossági egészségfelmérés adatai szerint, amíg a nem roma lakosokra átlagosan 1,3 szoba jut személyenként, addig a romákra csak 0,7. Ehhez viszonyítva a kutatásunkban az átlagosan egy főre jutó szobaszám ennél is alacsonyabb volt (0,57).

Következtetések: Vizsgálatunk során enyhe javulást láttunk az eddigi felmérésekhez képest, viszont a roma nők rossz lakhatási körülményei még mindig elkeserítőek. A szegénységből, túlzsúfoltságból, közmű hiányosságból eredő szociális problémák megléte nagy szakadékot képez a roma és a nem roma társadalom között. Ennek legfőbb oka feltehetően az alacsony iskolázottságuk miatt kialakult gyenge munkaerőpiaci helyzetükben, ezáltal alacsony jövedelmükben rejlik.

   

Szerző életrajzok

Mózes Noémi, Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, Társadalomtudományi Tanszék, Budapest

 

 
Kocsis Éva, Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, Társadalomtudományi Tanszék, Budapest

 

       
Feith Helga Judit, Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, Társadalomtudományi Tanszék, Budapest

 

   

Hivatkozások

Az Európai Unió Tanácsa 2000/43/EK irányelv (2000. június 29.) a személyek közötti, faji vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról.

Ámon, K., Balogi A., Czirfusz, M., Jelinek, Cs., Kőszeghy, L., Tagai, G., & Pósfai, I. (2019). Éves jelentés a lakhatási szegénységről. Habitat for Humanity Magyarország, Budapest, 1-99.

Bernát, A. (2014). Leszakadóban: a romák társadalmi helyzete a mai Magyarországon. Társadalmi riport, 13(1). 246-264.

Demsa, A. (2015). Cigány nők kettős elnyomása Magyarországon a hétköznapokban. Acta Sana. 10(2). 21-29.

Ekmekçi, P. E. (2016). Health and Roma People in Turkey. Balkan Medical Journal, 33(4), 377-382. doi: 10.5152/balkanmedj.2016.151385

European Union Agency for Fundamental Rights (2016). EQUALITY Discrimination against and living conditions of Roma women in 11 EU Member StatesRoma survey – Data in focus. Publications Office of the European Union. 1-56.

European Communities (2005). European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia. 1-50.

Forray, R. K. (2013). Cigány egészség, cigány betegség. Educatio, 22(2), 177-186.

Forray, R. K. (2017). A cigányság középosztályosodása. Educatio, 26(4), 581–590. doi: 10.1556/2063.26.2017.4

Gadó, I. (2018). A roma és nem roma óvodáskorú gyermekek beszédfejlődésének összehasonlító vizsgálata Romológia. 15. 78-96.

Géczy, D. & Gergelics, N. (2019). Két szék között. Roma fiatalok identitásválságai. A többségi előítélet és a saját csoportnormákból való kiszakadás. Erdélyi Társadalom, 17(2), 63-81.

Human Contact (2001). A magyarországi romák XXI. század eleji társadalmi helyzete. Összefoglaló tanulmány.

K. Nagy, E. (2019). A roma tanulók iskolai sikertelenségének kérdései. Magyar Tudomány, 180(11), 1638–1648. doi: 10.1556/2065.180.2019.11.5

Kemény, I., Jánky, B., & Lengyel, G. (2004). A magyarországi cigányság 1971–2003 Gondolat – MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest. 1-155.

Keresztes-Takács, O. (2015). Lakhatási viszonyok és az oktatási intézményekhez való hozzáférés a hajdúböszörményi szegregátumokban. REGIO. 23(4). 58-79. doi: 10.17355/rkkpt.v23i4.86

Kósa, Zs., Moravcsik-Kornyicki, Á., Diószegi, J., Bayard, R., Szabó, Z., Sándor, J., & Ádány, R. (2014). Prevalence of metabolic syndrome among Roma: a comparative health examination survey in Hungary. European Journal of Public Health, 25 (2), 299-304.

Központi Statisztikai Hivatal. (2015). Statisztikai tükör Európai lakossági egészségfelmérés 2014. 29. 1-9.

Magyarország Alaptörvénye. (2011. április 25.)

Makrai, K. (2020). “Ki mit szakít szagolja” Nők a “kettősházi” cigány közösségekben. Egy életút interjúból lett kiscsoportos interjú tanulságai alapján. Miskolci Egyetem BTK – Kutatói Almanach. 11. 441-449.

Messing, V. & Molnár, E. (2011). Bezáródó kapcsolati hálók: szegény roma háztartások kapcsolati jellemzői. Esély, 22(5), 47-74.

Pik, K. (2001). A cigány gyerekek és az óvoda esete – II. Esély, 12(1), 47-69.

European Union Agency for Fundamental Rights. (2016). Second European Union Minorities and Discrimination Survey Roma – Selected findings. 1-52. https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/roma-eu/roma-equality-inclusion-and-participation-eu_en

Megjelent
2021-05-04
Hogyan kell idézni
Mózes, N., Kocsis, É., & Feith, H. J. (2021). A roma női populáció életkörülményeinek összehasonlító vizsgálata Magyarországon. Egészségfejlesztés, 62(2), 13-25. https://doi.org/10.24365/ef.v62i2.5910
Folyóirat szám
Rovat
Kutatás