Információk

A Tánc és Nevelés a Magyar Táncművészeti Egyetem tudományos folyóirata, mely tanulmányokat közöl a tánc- és a társadalomtudományok - különös tekintettel a neveléstudomány és a pszichológia - határterületéről az alábbi témákban:

 • a táncoktatás története
 • a tánc nevelésfilozófiai vonatkozásai
 • a táncpedagógus-képzés sajátosságai
 • táncoktatás a különböző tantárgypedagógiai sajátosságok tükrében
 • táncoktatás a különböző életkori sajátosságok tükrében
 • táncoktatás a különböző földrajzi és etnikai sajátosságok tükrében
 • táncoktatás a különböző szocioökonómiai sajátosságok tükrében
 • táncpedagógia és identitásformálás
 • tánc(pedagógia) és kulturális örökség
 • tánc és gyógypedagógia
 • tánc és terápia
 • tánc és testkép
 • tánc és a kreativitás fejlesztése
 • tánc a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésében
 • tánc és társadalmi mobilitás
 • tánc és társadalmi szemléletformálás
 • tánc a fogyatékkal élők világában
 • táncoktatás és tehetséggondozás
 • a táncoktatás módszertani sajátosságai
 • a táncoktatás és az iskolarendszer
 • a táncoktatás tantervelméleti kérdésköre
 • a tánc kognitív képességekre gyakorolt hatása
 • a tánc érzelmi-akarati képességekre gyakorolt hatása
 • a tánc tanulási teljesítményre gyakorolt hatása
 • értékelési kritériumok a táncoktatás gyakorlatában
 • a táncoktatás oktatástervezési és didaktikai sajátosságai
 • a tánc és egyes kiegészítő technikák együttes oktatásának lehetőségei 
 • a táncoktatás és az új technológia találkozása, IKT-eszközök a táncoktatás szolgálatában
 • a táncoktatás helyzete a művészeti nevelés spektrumán
 • a testnevelés, a sport és a tánc pedagógiai viszonyrendszere
 • a táncoktatás kutatásának új módszertani lehetőségei
 • a táncpedagógus személyisége a szakmai életút tükrében

A Tanulmány rovatban empirikus kutatások eredményeinek közlése, valamint elméleti tanulmányok, szisztematikus szakirodalmi áttekintések közlése lehetséges (30000-40000 n terjedelemben). A Módszertan rovatban esettanulmányok, módszertani leírások megjelenésének adunk helyet a táncoktatás tantárgypedagógiájának területéről  (20000-25000 n terjedelemben). A Szemle rovatba pedig fontosabb külföldi és hazai táncpedagógiai írásművek ismertetőit, recenzióit várjuk (5000-10000 n terjedelemben).

A folyóiratban csak eredeti, máshol még nem közölt, és más folyóirathoz még nem benyújtott írások közlése lehetséges. Angol és magyar nyelven fogadunk tanulmányokat, melyeket a szerkesztőbizottság által felkért, a témában jártas anonim bírálók értékelnek double-blind eljárás keretében. A bírálati eredményekről a szerzőket elektronikusan értesítjük, akik kéziratukat a lektori vélemények alapján egyszer korrigálhatják.

A Tánc és Nevelés évente kétszer online és nyomtatott formában is megjelenik, a kéziratokat azonban csak az online felületen keresztül fogadja el, melyhez regisztráció és bejelentkezés szükséges.

A folyóirat nyílt hozzáférésű, és megfelel a diamant open access kritériumainak, tehát sem a közlésért sem a hozzáférésért nem kérünk díjat.

Creative Commons license: CC by.