Lanstyák István „Az Istennek könyve közönséges nyelven” (Tanulmányok bibliafordításról)

(Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet – Gramma Nyelvi Iroda, 2021. 190 pp, ISBN 978-80-89978-19-9)

  • Ilona Lechner
  • András Petrusinec

Absztrakt

Munkájuk során a fordítók minél magasabb fokú szöveghűség elérésére törekednek, vagyis igyekez- nek minél pontosabban, a lehető legkevesebb jelen- tésveszteséggel átadni a forrásnyelvi szöveg tartal- mát a célnyelven. Különösen fontos mindez a bib- liafordítások tekintetében, hiszen a Szentírás szö- vege több százezer, millió emberhez jut el, akik iránymutatásként használják azt életük során. Jelen könyv szerzője, Lanstyák István saját bevallása szerint nyelvi lektorként figyelt fel a bibliafordítá- sokra. Kutatásai során kezdetben a fordítástudo- mány és a kétnyelvűséggel kapcsolatos témakörök összefüggéseinek megvilágítására összpontosított, majd később a fordítástudomány kérdéseit a kogni- tív nyelvelmélet szemszögéből vizsgálta, mégpedig a magyar bibliafordításokat elemezve. Utóbbi irányultságú tanulmányait össze- gezte jelen kötetben.

Megjelent
2022-04-24
Rovat
Recenziók