Információátadás és érzelmi dimenzió az orvosi szakfordításban

  • Dániel Mány
Kulcsszavak: orvosi szakfordítás, tájékoztató szövegek, pragmatika, COVID19, érzelmi-társas viszonyok

Absztrakt

A tanulmány az egészségügyi kommunikáció egyik központi szö- vegtípusának, a tájékoztató szövegek vizsgálatán keresztül mutatja be az intraling- vális és interlingvális fordítás eredményeképpen kapott szövegek főbb pragmatikai jellemzőit. A funkcionális pragmatikai keretben végzett kvalitatív kutatás párhu- zamos korpuszelemzésre épül. Az 1,7 millió szövegszóból álló korpusz az interne- ten ingyenesen elérhető COVID1001 fordítócsoport angolról magyarra fordított tájékoztató szövegeiből áll. A korpuszépítés- és elemzés a Sketch Engine szoftver- ben történt manuális és gépi funkciók (word sketch, Thesaurus, párhuzamos kon- kordancia) használatával. Az eredmények alapján a szövegek szerzői igyekeznek a partnerségen alapuló orvos-beteg kapcsolat nyelvi kidolgozására, gyakran alkal- maznak informális nyelvi elemeket, megjelenítik a társas viszonyokat. Fontos sze-repet kap az attitűd- és személydeixis, megjelenik a tegezési forma, a betegek ér- zelmi dimenziójának kidolgozása. Az interlingvális fordítás folyamatában eltoló- dás azonosítható a betegségeket és a betegeket leíró kollokációkban, metaforákban, litotészeken és antonim fordításon alapuló tiltásokban és felszólításokban.

Megjelent
2022-04-23
Rovat
Fordítás