Legal frame of agricultural land succession and acquisition by legal persons in Hungary

  • Zsófia Hornyák University of Miskolc, Faculty of Law, Department of Agricultural and Labour Law
Keywords: land transaction, land inheritance, legal inheritance, disposition of property upon death, transfer of holding

Abstract

The study presents the way leading to the development of the Hungarian land transaction regulation and the most important points of the new legal provisions. In the analysis, we also touch on the issue of land acquisition by legal persons. The research focused on examining the inheritance of agricultural lands. In the case of the inheritance of land, legal inheritance and inheritance by disposition of property upon death are also mentioned. Inheritance of land by disposition of property upon death is prioritised in the analysis. In addition, the issue of transfer of holding inter vivos is examined.

References

1. Alvincz J (2013) A „Földügyi törvénycsomag” jogszabályainak agrárgazdasági háttere, különös tekintettel az üzemszabályozásra, Polgári Szemle 9(3-6).
2. Andréka T & Olajos I (2017) A földforgalmi jogalkotás és jogalkalmazás végrehajtása kapcsán felmerült jogi problémák elemzése, Magyar Jog 64(7-8),
pp. 410–424.
3. Andréka T (2010) Birtokpolitikai távlatok a hazai mezőgazdaság versenyképességének szolgálatában, in: Csák Cs (ed.) Az európai földszabályozás aktuális kihívásai, Novotni Kiadó, Miskolc, pp. 7–19.
4. Anka T (2014) Végintézkedésen alapuló öröklés, in: Osztovits A (ed.): A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja IV. kötet, Opten Informatikai Kft., Budapest, pp. 436–622.
5. Benedek F (2005) „A magyar földügy a XXI. század elején”, in: Fürj Z (ed.):
„…a birtokolt föld…a szabadság maga”, Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Debrecen, pp. 13.
6. Csák Cs & Hornyák Zs (2013a) Az új földforgalmi törvényről, Őstermelő 17(4),
pp. 7–10.
7. Csák Cs & Hornyák Zs (2013b) Az átalakuló mezőgazdasági földszabályozás, Advocat 16(1-4), pp. 12–17.
8. Csák Cs & Prugberger T (1994) A termőföld és a mezőgazdasági termelési viszonyok korszerű rendezése, Magyar Közigazgatás 44(8), pp. 489–497.
9. Csák Cs & Szilágyi J E (2013) Legislative tendencies of land ownership acquisition in Hungary, in: Norer R & Holzer G (ed.) Agrarrecht Jahrbuch – 2013, Neuer Wissenschaftlicher Verlag, Wien – Graz, pp. 215–233.
10. Csák Cs (2010a) A termőföld tulajdonszerzés anyagi- és eljárásjogi korlátai,
in: Csák Cs (ed.) Agrárjog: A magyar agrárjog fejlődése az EU keretei között, Novotni kiadó, Miskolc, pp. 104–105.
11. Csák Cs (2010b) Die ungarische Regulierung der Eigentums- und Nutzungsverhältnisse des Ackerbodens nach dem Beitritt zur Europäischen Union, Journal of Agricultural and Environmental Law 5(9), pp. 20–31.
12. Fodor L (2010) Kis hazai földjogi szemle 2010-ből, in: Csák Cs (ed.) Az európai földszabályozás aktuális kihívásai, Novotni Kiadó, Miskolc, pp. 115–130.
13. Hegyes P (2017) A földforgalmi törvény a gyakorlatban – avagy az utolsó öt oldal, in: Gellén K (ed.) Honori et virtuti: Ünnepi tanulmányok Bobvos Pál 65. születésnapjára, Iurisperitus Bt., Szeged, pp. 116–118.
14. Holló K (2013) A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény, valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló T/7979. számú törvényjavaslat egyes rendelkezéseinek összehasonlító elemzése, Themis 11(3), pp. 111–140.
15. Hornyák Zs (2014) Einige neuralgische Punkte des neuen Grundstückverkehrsgesetzes, in: Stipta I (ed.) Miskolci Egyetem Doktoranduszok Fóruma: Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa, Miskolci Egyetem Tudományszervezési és Nemzetközi Osztály, Miskolc, pp. 117–121.
16. Hornyák Zs (2018) Richtungen für die Fortentwicklungen: Beerbung des Grundstückes, Journal of Agricultural and Environmental Law 13(25), pp. 107–131, https://doi.org/10.21029/JAEL.2018.25.107
17. Hornyák Zs (2019) A mezőgazdasági földek öröklése, Bíbor Kiadó, Miskolc.
18. Horváth G (2013) Protection of Land as a Special Subject of Property:
New Directions of Land Law, in: Smuk P (ed.) The Transformation of the Hungarian Legal System 2010-2013, Complex Wolters Kluwer – Széchenyi István University, Budapest, pp. 359–366.
19. Jakab N & Szilágyi J E (2013) New tendencies in connection with the legal status of cohabitees and their children in the agricultural enterprise in Hungary, Journal of Agricultural and Environmental Law 8(15), pp. 39–57.
20. Jani P (2013) A termőföld-szerzés hatósági engedélyezésének szabályozása de lege lata és de lege ferenda, in: Ágoston E I (ed.) Komplementer kutatási irányok és eredmények az agrár-, a környezeti- és a szövetkezeti jogban, SZTE-ÁJK, Szeged, pp. 15–28.
21. Kapronczai I (2013) Az új földszabályozás hatása az agrárpolitikára, in: Korom Á (ed.) Az új magyar földforgalmi szabályozás az uniós jogban, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, pp. 79–92.
22. Kecskés L & Szécsényi L (1997) A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 6. §-a a nemzetközi jog és az EK-jog fényében, Magyar Jog 44(12), pp. 721–729.
23. Korom Á (2009) A termőföldek külföldiek általi vásárlására vonatkozó „moratórium” lejártát követően milyen mozgásteret tesz lehetővé a közösségi jog?, Európai Jog 9(6), pp. 7–16.
24. Korom Á (2013) Az új földtörvény az uniós jog tükrében. Jogegyenlőség vagy de facto más elbírálás? in: Korom Á (ed.) Az új magyar földforgalmi szabályozás az uniós jogban, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, pp. 11–24.
25. Kurucz M (2008a) Gondolatok a termőföldjog szabályozás kereteiről és feltételeiről, Geodézia és Kartográfia 60(9), pp. 13–22.
26. Kurucz M (2008b) Gondolatok a termőföldjogi szabályozás kereteiről és feltételeiről III., Geodézia és Kartográfia 60(11), pp. 12.
27. Kurucz M (2013) Az ún. agrárüzem-szabályozás tárgyának többféle modellje és annak alapjai, in: Korom Á (ed.) Az új magyar földforgalmi szabályozás az uniós jogban, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, pp. 55–77.
28. Mikó Z (2013) A birtokpolitika megvalósulását segítő nemzeti jogi eszközök, in: Korom Á (ed.) Az új magyar földforgalmi szabályozás az uniós jogban, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, pp. 151–163.
29. Novotni Z (1992) Az egyetemes és a magyar agrártulajdonjogi és használati viszonyok alakulásának vázlata, in: Prugberger T (ed.) Az agrárjog alapelemeinek vázlata, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, pp. 30–104.
30. Olajos I (2002a) A termőföldről szóló törvény módosítása – avagy mi fér bele a száz napba?, Napi Jogász 3(8), pp. 8–12.
31. Olajos I (2002b) A termőföldről szóló törvény változásai a kormányváltozások következtében: gazdasági eredményesség és politikai öncélúság, Napi Jogász 3(10), pp. 13–17.
32. Olajos I (2013) A termőföldek használata az erdő- és mezőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény alapján, in: Korom Á (ed.) Az új magyar földforgalmi szabályozás az uniós jogban, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, pp. 121–135.
33. Olajos I, Csák Cs & Hornyák Zs (2018) Az Alkotmánybíróság határozata a mezőgazdasági földek végintézkedés útján történő örökléséről, Jogesetek Magyarázata 9(1), pp. 5–19.
34. Orosz Á (2015) A Földforgalmi törvény ejtette sebek a Ptk. végintézkedésen alapuló öröklési szabályain, Közjegyzők Közlönye 62(5), pp. 70–81.
35. Prugberger T & Olajos I (1999) A földbirtok és földtulajdon szerepe az ókorban és a középkorban, Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Juridica et Politica (16), pp. 165–185.
36. Prugberger T (1989) A földjogi szabályozás megújításának egyes kérdései, Állam és Igazgatás 39(7), pp. 609–617.
37. Prugberger T (1990) Földtulajdoni reform az egyén, az agrárszövetkezet és az önkormányzati tulajdon vetületében, in: Tóth L (ed.) A földtulajdoni és földhasználati viszonyok továbbfejlesztésének közgazdasági és jogi koncepciói, A Szegedi József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Mezőgazdasági és Munkajogi Tanszék Kiadványai, Szeged, pp. 149–156.
38. Prugberger T (1993) A magyar mezőgazdaság szerkezetének átalakulása a tervezett földtörvénymódosítás és a már megalkotott kárpótlási- és szövetkezeti törvény hatására, Jogtudományi Közlöny 47(1), pp. 6–14.
39. Prugberger T (1995) Dilemmák a termőföldtörvény módosítása körül, Magyar Jog 42(4), pp. 232–234.
40. Prugberger T (1998) Reflexiók „A termőföldről szóló 1994:LV. tv. 6. §-a a nemzetközi jog és az EU-jog fényében” c. fórumcikkhez, Magyar Jog 45(5), pp. 276–287.
41. Prugberger T (2012) Szempontok az új földtörvény vitaanyagának értékeléséhez és a földtörvény újra kodifikációjához, Kapu 25(9-10), pp. 62–65.
42. Raisz A (2014) Women in Hungarian Agriculture, in: Muñiz Espada E & Bourges L (ed.) Agricultura Familiar, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Madrid, pp. 125–142.
43. Raisz A (2017a) A magyar földforgalom szabályozásának aktuális kérdéseiről, Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica (35), pp. 434–443.
44. Raisz A (2017b) Topical issues of the Hungarian land‐transfer law Purchasing and renting agricultural land: Legal framework and practical problems, CEDR Journal of Rural Law 3(1), pp. 68–74.
45. Szilágyi J E (2013) A földforgalmi törvény elfogadásának indokai, körülményei és főbb intézményei, in: Korom Á (ed.) Az új magyar földforgalmi szabályozás az uniós jogban, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, pp. 109–119.
46. Szilágyi J E (2015) Das landwirtschaftliche Grundstückverkehrsgesetz als erster Teil der neuen ungarischen Ordnung betreffend landwirtschaftlichen Grundstücken, Agrar- und Umweltrecht (2), pp. 44–50.
47. Szilágyi J E (2018) Magyarország földjogi szabályozásának egyes aktuális kérdései, in: Szalma J (ed.) Magyar Tudomány Napja a Délvidéken 2017 - Migráció, környezetvédelem - társadalom és természet, Vajdasági Magyar Tudományos Társaság, Újvidék, Szerbia, pp. 182–196.
48. Szilágyi J E, Csák Cs, Olajos I & Orosz F (2019) The topical situation and issues of agricultural law in Hungary, CEDR Journal of Rural Law 5(1), pp. 40–50.
49. Tanka E (2013) Történelmi alulnézet a magyar posztszocialista földviszonyok neoliberális diktátum szerinti átalakításáról, Hitel (január), pp. 109–136.
50. Téglási A (2014) The constitutional protection of agricultural land in Hungary with special respect to the expiring moratorium of land acquisition, in 2014, Jogelméleti Szemle 21(1), pp. 155–175.
51. Teller M (1939) Végintézkedésen alapuló öröklés, in: Szladits K (ed.) Magyar magánjog VI. kötet, Öröklési jog, Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest, pp. 228–383.
52. Vass J (2003) A földtörvény módosítások margójára, in: Vass J (ed.) Tanulmányok Dr. Domé Mária egyetemi tanár 70. születésnapjára, ELTE-ÁJK, Budapest, pp. 159–170.
53. Zsohár A (2013) A termőföldről szóló törvény módosításának problémái, Gazdaság és Jog 21(4), pp. 23–24.
Published
2021-04-30
Section
Cikkek