The enforcement of the European Union environmental law in the mirror of the judicial practice of the Court of Justice of the European Union

  • Andrea Szőllős
Keywords: Water Framework Directive, Court of Justice of the EU, water law, cost recovery principle

Abstract

In the framework of the present study, the author has concentrated on the judicial practice in relation to the Water Framework Directive, though – due to the relatively short ‘history’ of the Directive and presumably the Member States’ awareness of its significant importance – there are not too many relevant cases. The author has focused on two of the available cases in detail. One of them is Case C‑525/12 initiated by the European Commission against the Federal Republic of Germany and in which quite a few Member States intervened in support of the form of order sought by the Federal Republic of Germany. The other case, C-664/15 was a request for a preliminary ruling from the Verwaltungsgerichtshof (Supreme Administrative Court, Austria) in the legal proceedings between Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation and Bezirkshauptmannschaft Gmünd. In both cases, there are well-grounded interpretations of the provisions of the Water Framework Directive beneficial for legal practice.

References

1. Baranyai G (2019) Application of the case-law of the European Court of Justice in the field of environment: emergence of a new legal culture in Hungary?, http://www.jno.hu/en/?&menu=downloads&doc=ECJ_case_law [12.12.2019]
2. Baranyai G (2020) European Water Law and Hydropolitics, Springer International, Basel.
3. Bándi Gy (2011) Környezetjog, Szent István Társulat, Budapest.
4. Bányai O (2016) Egy elszalasztott lehetőség: a hágai Nemzetközi Bíróság ítélete Nicaragua és Costa Rica környezetvédelmi vonatkozású jogvitájában, Pro Futuro 6(2), pp. 181–200.
5. Belényesi P (2013) A vízszolgáltatások hatékonyságának javítása a Vízkeretirányelv egyes rendelkezései és a szennyező fizet elvének tükrében, PhD thesis, University of Debrecen, Debrecen.
6. Bell S & McGillivray D (2008) Environmental law, Oxford University Press, New York.
7. Bujdos Á (2017) The analysis of the rules on transboundary water pollution, PhD thesis, University of Debrecen, Debrecen.
8. Bujdos Á (2016) The UN Watercourses Convention, with Special Regard to the Environmental Provisions, in: Szabó M, Varga R & Láncos P L (eds.) Hungarian Yearbook of International Law and European Law 2015, Eleven International Publishing, The Hague, pp. 151–165
9. Csák Cs (2019) The protection of aquatic ecosystem, Journal of Agricultural and Environmental Law 14(27), pp. 7–38, https://doi.org/10.21029/JAEL.2019.27.7
10. Csibi A & Szilágyi J E (2014) A költségmegtérülés elvének érvényesülése a vízszolgáltatások körében, Publicationes Universitatis Miskolciensis Sectio Juridica et Politica 32, pp. 371–396.
11. Engloner A, Vargha M, Báldi A & Józsa J (2019) A Nemzeti Víztudományi Kutatási Program kihívásai és feladatai, MTA Ökológiai Kutatóközpont, Tihany, https://mta.hu/data/dokumentumok/Viztudomanyi%20Program/2019/Nemzeti_viztudkut_program.pdf [02.02.2020]
12. European Commission (2012): Report on the review of European policy on water scarcity and droughts. COM(2012) 672, Brüsszel, November 14.
13. Jans J H & Vedder H H B (2012) European Environmental Law: After Lisbon, Europa Law Publishing, Groningen.
14. Judgment of the General Court http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=152063&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2489072 [10.01.2020]
15. Kecskés G (2015) A Nemzetközi Bíróság ítélkezési gyakorlata a környezeti tárgyú ügyekben, Állam- és Jogtudomány 56(3), pp. 55–79.
16. Krämer L (2012) EU Environmental Law, Sweet & Maxwell – Thomson Reuters, London.

17. Marinkás Gy (2019) The conformity of Hungary’s bilateral water management treaties with the international and community law, Journal of Agricultural and Environmental Law 14(26), pp. 96–129, https://doi.org/10.21029/JAEL.2019.26.96
18. Raisz A (2012) A felszín alatti vizek határon átnyúló szennyezésére vonatkozó nemzetközi szabályozás, Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica 30(2), pp. 371–382.
19. Raisz A & Szilágyi J E (2017) Cross border issues of the Hungarian water resources, Quadrimestrale Di Diritto Dell’Ambiente 7(1), pp. 73–98
20. Revision of the Drinking Water Directive, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625179/EPRS_BRI(2018)625179_EN.pdf [20.12.2018]
21. Somlyódy L (2011) Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok, Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, http://old.mta.hu/data/Strategiai_konyvek/viz/viz_net.pdf [08.12.2019]
22. Szilágyi J E (2010) Környezetvédelem az európai uniós jogban, in: Szilágyi J E (ed.) Környezetjog, Novotni Kiadó, Miskolc, pp. 62–72.
23. Szilágyi J E (2013) Vízjog, Miskolci Egyetem, Miskolc.
24. Szilágyi J E (2014a) A magyar víziközmű-szolgáltatások és a Víz-keretirányelv költségmegtérülésének elve, Miskolci Jogi Szemle 9(1), pp. 80–90.
25. Szilágyi J E (2014b) Az uniós Víz-keretirányelv költségmegtérülésének elve az Európai ECJ esetjogának tükrében, in: Szalma József (ed.) A Magyar Tudomány Napja a Délvidéken 2014, Vajdasági Magyar Tudományos Társaság, Újvidék, pp. 212–226.
26. Szilágyi J E (2015) A vízjogi szabályozási csomópontok továbbfejlesztésének lehetőségei, Pro Futuro 5 (2), pp. 38–54.
27. Szilágyi J E (2016) Current Challanges Concerning the Law of Water Services in Hungary, Lex et Scientia 23(1), pp. 70–82.
28. Szilágyi J E (2018) Vízszemléletű kormányzás – vízpolitika – vízjog, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, http://real.mtak.hu/80278/
29. Szilágyi J E (2019) Systematization and some current issues of water law and water regulation in the framework of the European Union, Journal of Agricultural and Environmental Law 14(26), pp. 255-298, doi: 10.21029/JAEL.2019.26.25
30. Szilágyi J E, Baranyai G & Szűcs P (2017) A felszín alatti vízkészletek liberalizálása az Alaptörvény és az európai uniós jog tükrében, Hidrológiai Közlöny 97(4), pp. 14–23.
31. Szilágyi J E, Dobos E & Szűcs P (2020) A tájszemléletű vízgazdálkodás hidrogeológiai, talajtani és jogi aspektusai, Hidrológiai Közlöny 100(1), pp. 41–53.
32. The Aarhus Convention (2020) An Implementation Guide, https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/Publications/Aarhus_Implementation_Guide_interactive_eng.pdf [06.01.2020]
Published
2020-06-16
Section
Cikkek