Road to the European Energy Union

  • Veronika Lehotay University of Miskolc, Faculty of Law, Institute of Legal History and Jurisprudence, Department of Legal History
Keywords: European Union, energy, energy law, Energy Union

Abstract

Energy law is gaining ground both at member state and community levels and is becoming a major area of ​​law.
The study presents the energy sector regulation of the European Union. For this, it is important to clarify what is meant by energy, energetics, energy policy and energy law. Another important question is where energy law is placed in the legal system. The journey to stabilizing a single European energy union has been long and has still not ended. The study deals with the steps of this process, its main results and the presentation of legislations in this area.

References

1. Bányai O (2014) Energiajog az ökológiai fenntarthatóság szolgálatában, DELA Kft., Debrecen.
2. Böhm J (2007) A Közösségi energiapolitika környezeti szempontokat érvényesítő jogi eszközei, Sectio Juridica et Politica, TomusXXV/1, pp. 251–265.
3. Csákó B (2006) Az európai energiapolitika I. rész, Kőolaj és földgáz, 139(9–10),
pp. 9–15.
4. Csákó B (2006b) Az európai energiapolitika II. rész, Kőolaj és földgáz, 139(11–12), pp. 9–18.
5. Eörsi Gy (1977) Jog – gazdaság – jogrendszer tagozódás, Akadémiai Kiadó, Budapest.
6. Energy Policy (2020), https://ec.europa.eu/info/policies/energy_hu [04.04.2020]
7. European Energy Charter (2020), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al27028 [01.04.2020]
8. European Union Directives (2020), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al14527 [01.04.2020]
9. Fodor L (2014) Klímavédelem az energiajogban – szabályozási modellek Németországból, Complex Wolters Kluwer, Budapest.
10. Gosztonyi J (2014) Az energiapolitika uniós aktualitásai, Európai Tükör, 2014(1), pp. 32–43.
11. Hagymássy Z (2013) Energetikai alapismeretek, Debreceni Egyetem, Debrecen.
12. Heffron R J (2015) Energy Law. An introduction, Springer International, Heidelberg.
13. Horánszky B (2004) Az Európai Unió energiapolitikája, oktatási segédanyag, Miskolci Egyetem.
14. Horváth Z (2002) Kézikönyv az Európai Unióról, Magyar Országgyűlés, Budapest.
15. Járosi M (2008) Magyar energiapolitika. A magyar energetika szellemtörténeti vázlata és stratégiai kérdései, https://enpol2000.hu/rendezvenyek/energiapolitikai-forumok/article/Rendezv%C3%A9nyek/7-Energiapoli-tikai%20f%C3%B3rumok/98-9-energiapolitikai-foruma-levai-orokseg-es-a-magyar-energetika-2008 [23.01.2020]
16. Kacsó A (2004) Energetikai törvénykezés az EU-ban, Magyar Villamos Művek Közleményei, 41(1).
17. Kocsis B E & Szilágyi J E (2017) Az atomenergia jogi szabályozása a felelősségi kérdések tükrében, Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica, Tomus XXXV.
18. Olajos I & Szilágyi Sz (2013) A megújuló energiaforrások Európai Uniós jogi szabályozása, különös tekintettel a megújuló energiaforrásokra vonatkozó irányelvekre, Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Juridica et Politica, Tomus XXXI, p. 442.
19. Olajos I (2010) A megújuló energiaforrások és a kapcsolt energiatermelés, in: Szilágyi J E, ed., Környezetjog II. kötet, Novotni Kiadó, Miskolc, 2010, pp. 203–221.
20. Prugberger T (1978) A gazdasági szervezetek jogrendszertagozódási kérdései, különös tekintettel a szövetkezeti és az agrárviszonyokra, Közlemények, Szövetkezeti Kutató Intézet, 133. kötet.
21. Prugberger T (2004) A természeti erőforrások védelmi és felhasználási szakjogági megjelenése, Collectio Iuridica Universitatis Debreceniensis, 4, pp. 201–221.
22. Sárközy T (1981) A szocialista vállalatelmélet jogtudományi alapjaihoz, KJK., Budapest.
23. Sütő T (2015) Az európai uniós energiapolitika és energiaszabályozás (Fordulópontok), http://epa.oszk.hu/02300/02363/00023/pdf/EPA02363_THEMIS_2015_jun_376-407.pdf [20.01.2020]
24. Szergényi I (1997) Európai energiapolitika – Magyar energiapolitika – Integrációs Stratégiai Munkacsoport kiadványa, 4. Munkacsoport, 30, pp. 2–8.
25. Szergényi I (2009) Európa energiapolitikája, különös tekintettel a földgázra, Kőolaj és Földgáz, 142(2).
26. Szilágyi J E (2018) A természeti erőforrások jogának egy lehetséges megközelítése, Journal of Agricultural and Environmental Law, 13(25), pp. 270–293.
27. Szuchy R (2017) Habilitációs tézisek, https://ajk.kre.hu/images/doc4/JDI/habilitacio/Tezisfuzet_Habilitacio_Szuchy_R_2017_03_31.pdf [10.04.2020]
28. Szuchy R (2018) A magyar energiaszabályozás kezdetei, különös tekintettel a villamosenergia-piacra, Pol¬gá¬ri Szem¬le, 14(4–6), pp. 79–87.
29. Tárkány-Szűcs J (1971) Az energiajog kialakulása és főbb problémai, Ipari energiagazdálkodás, 12(7–8), pp. 289–294.
30. Turkovics I (2014) Önálló jogág az energiajog?, http://www.uni-miskolc.hu/~wwwdeak/Collegium%20Doctorum%20Publikaciok/Turkovics%20Istv%E1n.pdf [07.01.2020]
Published
2020-06-16
Section
Cikkek