The question of water and management of water resources from the point of view of domestic environmental financial regulations

  • Zoltán Nagy University of Miskolc, Faculty of Law, Institute of Public Law, Department of Finance Law
Keywords: water law, water tax, water protection, environmental law

Abstract

The article analyzes the financial instruments of water protection in the field of the Hungarian regulation, because
in water management the economic regulation, which can be realized through the means of financial regulation, is
of greater importance than official banning rules. Water protection and consumption can be influenced through
regulation of environmental charges and regulation of other payment obligations. Financial instruments of passive
water protection can be mentioned that protect the water base from excessive pollution. Such a tool is the soil load
fee and the water load fee. The former is payable in the case of groundwater loading, while the latter is charged in
case of surface water load. Means of active defense protect the use of water by charging for the water as an
environmental element. Financial instruments of active defense include water resource contributions, usage fees, and
a potential instrument could be water tax. The article also presents a sketchy concept of water tax as a possible
financial solution to the water crisis.

References

1. Bándi Gy (2011) Környezetjog, Szent István Társulat, Budapest.
2. Borsányi B L (2003) Környezetterhelési díjak, Környezetvédelem 11(6), p. 23.
3. Csák Cs & Raisz A (2008) Trinkwasserskandal in der drittgrösten Stadt Ungarns:
Theorie und Praxis der Haftung im hungarischen Umweltrecht, in: Caelies C,
Härtel I & Veit B, ed., Jahrbuch des Agrarrechts, Nomos, Baden-Baden, pp. 165–176.
4. Csák Cs (2008) Környezetjog I., Novotni Kiadó, Miskolc.
5. Erdős É & Rónai O (2014) Energy Taxation: a point of view of the unsettled legal
background of a biomass-heating plant, Materials Science and Engineering 39(2), pp.
115–129.
6. Erdős É (2012) Adalékok egy biomassza fűtőmű rendezetlen jogi hátteréhez, in:
Csák Cs, ed., Jogtudományi Tanulmányok a fenntartható természeti erőforrások témakörében,
Miskolci Egyetem, Miskolc, pp. 40–53.
7. Fucskó J, Kis A, Bela Gy, Krajner P & Valené K Á (2000) Ökológia adóreform II.,
Magyar Környezetgazdaságtani Központ, Budapest.
8. Kerekes S (1998) A környezetgazdaságtan alapjai,
http://mek.oszk.hu/01400/01452/html/ [06.06.2012]
9. Koloszár M (2004) Környezetterhelési díj, Adó 18(8), pp. 23–24.
10. Laskowska A & Scrimgeur F (2002) Environmental taxation: The European experience,
wms-soros.mngt.wakiato.ac.nz/NR/EuropeET.doc [06.05.2012]
11. Lentner Cs (2017) Közpénzügyi Menedzsment, Dialóg Campus, Budapest.
12. Lentner Cs (2018) Az adórendszer és a közpénzügyek egyes elméleti, jogszabályi és
gyakorlati összefüggései. Európai Jog: Az Európai Jogakadémia folyóirata 18(5), pp.
30–36.
13. Megyeri M, Katona J & Ferencz L (1996) A szennyvízterhelési díj módszerének
elve a francia joggyakorlatban, Környezet és fejlődés 6(3-4), pp. 36–41.
14. Miklós L ed. (2011) A környezetjog alapjai, SZTE ÁJK-JATE Press, Szeged.
15. Nagy Z (2011) Fenntartható költségvetési elvonások rendszere
a környezetvédelem területén, Publicationes Universitatis Miskolciensis Sectio Juridica et
Politica 29(1), pp. 247–258.
16. Nagy Z (2012) A természeti erőforrás-gazdálkodás adójogi aspektusai, in: Bikkfalvi
P, ed., The Publications of the XXVI. microCad International Scientific Conference, Miskolci
Egyetem, Miskolc, pp. 1–5.
17. Nagy Z (2013) Környezeti adózás szabályozása a környezetpolitika rendszerében, Miskolci
Egyetem, Miskolc.
18. Nagy Z (2016) Különadóztatás és díjmegállapítás, in: Horváth M. T & Bartha I,
ed., Közszolgáltatások megszervezése és politikái- Merre tartanak?, Dialóg Campus Kiadó,
Pécs-Budapest, pp. 287–292.
19. Olajos I (2006) Vízvédelem, in: Olajos I, ed., Agrárjog gyakorlat II., Novotni Kiadó,
Miskolc, pp. 106–111.
20. Rabné B G (2008) Környezetterhelési díj, Adó 22(15-16), pp. 61–68.
21. Raisz A (2012) A felszín alatti vizek határon átnyúló szennyezésére vonatkozó
nemzetközi szabályozás, Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et
Politica 30(2), pp. 371–382.
22. Samuelson P A & Nordhaus W D (2012) Közgazdaságtan, Akadémiai Kiadó,
Budapest.
23. Schwartmann R (2006) Umweltrecht, C.F. Müller Verlag, Heidelberg.
24. Szablyár P (2005) Ökoadó – avagy a környezetterhelési díj, Bányászati és Kohászati
lapok 138(5), pp. 32–34.
25. Szakács I (2010) Az adózás nagy kézikönyve, Complex Kft., Budapest.
26. Szilágyi J & Tóth H (2018) Kollektív munkaügyi viták és az alternatív vitarendezés
lehetőségei a villamoseneriga-ipar és a vízművek területén, HVG ORAC Lap-és
Könyvkiadó Kft., Budapest.
27. Szilágyi J E (2018) Vízszemléletű kormányzás – vízpolitika – vízjog, Miskolci Egyetemi
Kiadó, Miskolc.
28. Tóth Zs (2016) Paradigmaváltás a környezeti problémák kezelésében:
Az ökoszisztéma-szolgáltatás koncepció és jogi vetületei, ProFuturo (1), pp. 98–106.
29. Tózsa I (2000) A talajvízterhelés mérséklésének önkormányzati eszközrendszere,
Comitatus Önkormányzati Szemle 10(6), pp. 31–39.
Published
2019-07-01
Section
Cikkek