Publicisation of Family Law in Czechoslovakia in the 20th Century

Keywords: development of the Czechoslovak family law in the 20th Century, status of family members, state interest, marriage, children, women, emancipation

Abstract

This article analyses the development of Czechoslovak family law in the 20th century, with emphasis on changes in family and marriage, status of women in the family, marriage, and society, and changes in the legal status of children (with a focus on state interest in child education). In particular, we introduce the results of our research on the foundation of the system of state social care for children, the emancipation of children and women from the dominance of their fathers, and a communist experiment to place the family under socialist state supervision. We draw attention to how these changes introduced public law elements into family law and how family law became an independent legal branch. To research these topics, we analysed the following legal acts: Act No. XXXI of 1894 on the Marriage Law, which was in effect in Czechoslovakia from the establishment of Czechoslovakia in 1918 until 1950, was amended through Czechoslovak Act No. 320 of 1919 Coll. on Marriage Contract Ceremonies; Family Law Act No. 265 of 1949 Coll., which was in effect from 1950 to 1964; Family Act No. 94 of 1963 Coll. that was in effect from 1964 to 2005; and Act No. 36 of 2005 Coll. on a family currently in effect. In addition, we worked with case law, sociological research, archival sources, etc. In conclusion, the most turbulent turnover in family law occurred in our territory in the 19th century through the Hungarian Act of 1894. The 20th century, however, was the most turbulent regarding the number of changes, some of which the authors analysed in this article.

References

Bělovský, P. (2009) ‘Rodinné právo’ in Bobek, M., Molek, P., Šimíček, V. (eds.) Komunistické právo v Československu. Kapitoly z dějin bezpráví. Brno: Mezinárodní politologický ústav, Masarykova univerzita, pp. 463–477.

Bobek, M., Molek, P., Šimíček, V. (eds.) (2009) Komunistické právo v Československu. Kapitoly z dějin bezpráví. B rno: M ezinárodní p olitologický ú stav, M asarykova univerzita.

Botíková, M., Švecová, S., Jakubíková, K. (1997) Tradície slovenskej rodiny. Bratislava: VEDA, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.

Franc, M., Halířová, M., Knapík, J., Lenderová, M., Maur, E., Nodl, M., Rýdl, K. (eds.) (2021) Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada: Dětství. Prague: Paseka.

Gábriš, T. (2012) Právo a dejiny. Právnohistorická propedeutika. Krakow: Spolok Slovákov v Poľsku – Towarzystwo Słowaków w Polsce.

Glos, J. (1965) Rodinné právo. Bratislava: Obzor.

Hamplová, D. (2010) ‘Stručné poznámky o ideových přístupech k rodině v období socializmu’, Cahiers du CEFRES, Česko – francouzský dialog o dějinách evropské rodiny, 2010/22, pp. 1–9 [Online]. Available at: https://www.cefres.cz/IMG/pdf/hamplova_2001_ideove_pristupy_rodina_socialismus.pdf (Accessed: 10 March 2023).

Havelková, H., Oates-Indruchová, L. (eds.) (2015) Vyvlastněný hlas. Proměny genderové kultury české společnosti 1948 – 1989. Prague: Sociologické nakladatelství.

Herger, E. (2012) ‘The Introduction of Secular Divorce Law in Hungary, 1895–1918. Social and Legal Consequences for Women’, Journal on European History of Law, 3(2), pp. 138–149.

Knapík, J., Franc, M. et al. (2018) Mezi pionýrským šátkem a mopedem. Děti, mládež a socialismus v českých zemích 1948-1970. Prague: Academia.

Knapp, V. (1985) ‘Systém československého socialistického práva v historii čtyřiceti let’, Právník, 124(5), pp. 441–453.

Kühn, Z (2005) Aplikace práva soudce v éře středoevropského komunismu a transformace: analýza příčin postkomunistické právní krize. Prague: C. H. Beck.

Kuklík, J. et al. (2009) Vývoj Československého práva 1945–1989. Prague: Linde.

Laclavíková, M., Zateková-Valková, V. (2020) Rozvod manželstva v spoločnosti budujúcej socializmus (československá rozvodová súdna prax v 50. a 60. rokoch 20. storočia). Prague: Leges.

Laclavíková, M. (2017) ‘Vznik manželstva na počiatku 20. storočia a tradície vidieckej komunity’ in Letková, A. (ed.) Právne tradície strednej a východnej Európy: Zborník z konferencie V. česko-slovenské právnohistorické stretnutie doktorandov a postdoktorandov konanej dňa 30. 6. 2017 v Bratislave. Bratislava: Wolters Kluwer SR, pp. 63–76.

Lanczová, I. (2018) Dejiny právnej úpravy rozvodov na území Slovenska. Prague: Leges.

Lanczová, I. (2017) ‘The Divorce Law in the Kingdom of Hungary’, Z Dziejów Prawa, 10(18), pp. 43–59.

Lanczová, I. (2019) ‘Manželský zákon očami a praxou slovenského ľudu’ in Laclavíková, M., Vyšný, P. (eds.) Právno-historické trendy a výhľady IV. Periodicky vydávaný zborník. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, pp. 261–278.

Letková, A., Martincová, L. (2018) ‘Rodinné právo vo svetle kodifikácií počnúc 19. storočím so súčasnosti’ in Vojáček, L., Salák, P., Valdhans, J. (eds.) Dny práva 2017. Part II. (Re)kodifikace úspěšné a neúspěšné. Brno: Masarykova univerzita, pp. 44–66.

Luby, Š. (1944) ‘Kľúčna moc manželky’, Právny obzor, 27(3), pp. 73–85.

Pávek, F. (1973) Rozvody očima soudce. Prague: Práce.

Petrasovszky, A. (2016) ‘Matrimony as a Basic Point for Substaining the State by the Doctrine of Reason’, European Integration Studies, 12(1), pp. 29–34 [Online]. Available at: http://real.mtak.hu/94226/1/Matrimonyasbasicpointforsubstainingthestate.pdf (Accessed: 10 March 2023).

Planková, O. (1964) Rozvod manželstva v československom práve. Bratislava: Osveta.

Rákosník, J., Tomeš, I., Koldinská, K. (2012) Sociální stát v Československu. Právněinstitucionální vývoj v letech 1918–1992. Prague: Auditorium.

Salák, P. jr. et al. (2017) Historie osnovy občanského zákoníku z roku 1937: Inspirace, problémy a výzvy. 1. Ed. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta.

Šolcová, M. et al. (1984) Sociální politika KSČ. Prague: Nakladatelství Svoboda.

Šošková, I. (2016) Manželstvo a manželsko-právne vzťahy vo svetle prvej kodifikácie československého rodinného práva 1949. Banská Bystrica: Belianum – Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Šošková, I. (2009) ‘Tvorba nového československého rodinného práva v období tzv. právnickej dvojročnice 1948– 1950’ in Sehnálek, D., Valdhans, J., Dávid, R., Kyncl, L. (eds.) Dny práva 2009. 3. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity: sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, pp. 2711–2726.

Ulč, O. (2016) Komunistická justice a třídní boj. Brno: Stilus Press, spol. s r.o. and War History Institute in Prague.

Veselá, R. et al. (2003) Rodina a rodinné právo – historie, současnost a perspektivy. Praha: Eurolex Bohemia.

Viktory, N. (1952) ‘Sovietske rodinné právo a starostlivosť sovietskeho štátu o matku, dieťa a rodinu’, Právny obzor, 35(2), pp. 115–122.

Vojáček, L., Kolárik, J., Gábriš, T. (2013) Československé právne dejiny. 2. remastered edition. Bratislava: Eurokódex.

Published
2023-06-28
How to Cite
LaclavíkováM., & LanczováI. (2023). Publicisation of Family Law in Czechoslovakia in the 20th Century. Law, Identity and Values, 3(1), 159-175. https://doi.org/10.55073/2023.1.159-175
Section
Articles