Symbols of National Minorities in the Czech Republic, Their Use, and Legal Protection

Keywords: national minorities, rights of national minorities in the Czech Republic, symbols of national minorities in the Czech Republic, use and legal protection of symbols of national minorities in the Czech Republic

Abstract

The article focuses on the issue of symbols of national minorities in the Czech Republic. The issue of symbols of national minorities, their use and legal protection is not given an attention in the Czech Republic—neither in literature nor incaselaw. Czech legislation is also silent in relation to this issue. Even so, we cannot give up on solving that issue. Therefore the article tries to include the right to use the symbols of national minorities under some of the explicitly enshrined rights of members of national minorities and subsequently derive from the general legislation the basic principles and rules for the use of these symbols by members of minorities in practice. In the next part of the article, the author tries to point out the means of protecting the symbols of national minorities and their use—both from the point of view of constitutional, administrative and criminal law. However, even here, the legal regulation is very unsystematic and very fragmented. Based on the above analysis, problematic aspects of the current legislation and practice are pointed out in the conclusion, and proposals and recommendations de lege ferenda are formulated.

References

Bartoň, M., Kratochvíl, J., Kopa, M., Tomoszek, M., Jirásek, J., Svaček, O. (2016) Základní práva. Praha: Leges.

Mne, ČTK (2022) Vyvěsil českou vlajku upravenou romským symbolem. Dostal pokutu [Online]. Available at: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/romove-vyveseni-vlajkamagistrat-pokuta.A220113_084812_domaci_mgn (Accessed: 18 February 2022).

Filip, J., Holländer, P., Šimíček, V. (2007) Zákon o Ústavním soudu. Komentář. 2nd edition. Praha: C. H. Beck.

Gellner, E. (2006) Nations and Natinalism. 2nd edn. Blackwell: Oxford.

Hajn, P. (2003) ‘Analogie jako právní institute a jako způsob usuzování. Několik poznámek k analogii v právu (nejen) správním’, Právník, 142(2), pp. 117–124.

Hendrych, D., Fiala, J. (2009) Právnický slovník. Praha: C. H. Beck.

Hurdík, J. (2019) ‘Zneužití práva – z nicoty univerzální zásada?’, Právník, 158(12), pp. 1077–1090.

iDNES.cz, ČTK (2015) Umělec nemusí platit pokutu za česko-romskou vlajku, rozhodl magistrát [Online]. Available at: https://www.idnes.cz/praha/zpravy/prazskymagistrat-zrusil-pokutu-za-vystaveni-cesko-romske-vlajky.A150123_171843_domaci_fer (Accessed: 17 May 2022).

Jílek, D. (2000) ‘Příslušník národnostní menšiny jako homo individualis a právo osobní volby’ in Dančák, B., Fiala, P. (eds.) Národnostní politika v postkomunistických zemích. Brno: Mezinárodní politologický ústav–Masarykova univerzita, pp. 12–24.

Kindl, M. (2003) ‘Malá úvaha o analogii ve veřejném právu’, Právník, 142(2), pp. 125–134.

Husseini, F., Bartoň, M., Kokeš, M., Kopa, M. et al. (2020) Listina základních práv a svobod: komentář. Praha: C. H. Beck.

Knapp, V. (1995) Teorie práva. Praha: C. H. Beck.

Malenovský, J. (1998) ‘K ratifikaci Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin Českou republikou’, Právník, 137(3), pp. 169–182.

Nowak, M. (2003) Introduction to the international human rights régime. Leiden, Boston: Martinus Nijhoff.

Petráš, R., Petrův, H., Scheu, H. Ch. (2009) Menšiny a právo v České republice. Praha: Auditorium.

Pospíšil, I. (2006) Práva národnostních menšin. Mezi univerzalismem lidských práv a partikularismem skupinových odlišností. Praha: Eurolex Bohemia.

Potočný, M. (1996) ‘Mezinárodně právní ochrana národnostních menšin a Česká republika’, Právní Rozhledy, 1996/5, pp. 233–237.

Pospíšil, I., Langášek, T., Šimíček, V., Wagnerová, E. et al. (2012) Listina základních práv a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer.

Published
2023-06-28
How to Cite
FrumarováK. (2023). Symbols of National Minorities in the Czech Republic, Their Use, and Legal Protection. Law, Identity and Values, 3(1), 75-89. https://doi.org/10.55073/2023.1.75-89
Section
Articles