The Primacy of Parents in Child-Rearing for a Child in Foster Care

  • Marek Andrzejewski Professor of the Institute of Legal Studies, Polish Academy of Sciences; Head of the Poznań Center of Family Law and Children’s Rights, Poland https://orcid.org/0000-0002-6838-8414
Keywords: parental primacy, parental authority, foster care, family court, family law, limitation of parental authority, termination of parental authority

Abstract

This study investigates the legal status of parents of children placed in foster care, in view of the constitutional principle of the primacy of parents in child-rearing. It analyzes the legal status of parents in all possible cases when a child has been placed in foster care or in a childcare facility, especially the case based on a ruling that restricts parental authority, which is the most common circumstance and the most ambiguous in terms of the research problem explored here. Moreover, this study examines the thesis that both parents and foster carers jointly affect the child, making it difficult to defend the position that parents should enjoy the primacy. Nevertheless, the purpose of the provisions of the Family and Guardianship Code and the Act on Family Support and Foster Care System is clearly to restore the primacy of parents.

References

Andrzejewski, M. (2003) Ochrona praw dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej (dziecko – rodzina – państwo). Kraków: Zakamycze.

Andrzejewski, M. (2011) ‘Piecza zastępcza’ in Smyczyński, T. (ed.) Prawo rodzinne i opiekuńcze. 2nd edn. Warszawa: INP PAN, Wydawnictwo C.H. Beck, pp. 387–488.

Andrzejewski, M. (2012) ‘Prawa dziecka – rozważania o sensie idei i jej dewaluacji’ in Andrzejewski, M. (ed.) Prawa dziecka. Konteksty prawne i pedagogiczne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, pp. 41–58.

Andrzejewski, M. (2020) ‘Sytuacja prawna wychowanka pieczy zastępczej’ in Andrzejewski, M. (ed.) Status osób małoletnich – piecza zastępcza, kontakty, przysposobienie. Warszawa: INP PAN, pp. 15–78.

Andrzejewski, M. (2021) ‘Stosowanie klauzuli dobra dziecka. Rozważania inspirowane postanowieniem Sądu Najwyższego dotyczącym tworzenia rodzin zastępczych’, Studia Iuridica Lublinensia, 5(30), pp. 29–51; https://doi.org/10.17951/sil.2021.30.5.29-51.

Borysiak, W. (2016) ‘Art. 48. Prawo do wychowania dzieci; ograniczenie praw rodzicielskich’ in Safjan M., Bosek L. (eds.) Konstytucja RP. Tom I. Komentarz art. 1–86. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, pp. 1183–1211.

Chudnicki, A. (2016) ‘Reforma systemu pieczy zastępczej. Założenia, rzeczywistość, perspektywy’, Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 30(2), pp. 177–194; https://doi.org/10.17951/lrp.2016.35.2.177.

Długoszewska, I. (2012) Przesłanki oraz skutki ograniczenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej. Warszawa: LexisNexis.

Domański, M. (2014) ‘Ubezwłasnowolnienie w prawie polskim a wybrane standardy międzynarodowej ochrony praw człowieka’, Prawo w Działaniu, (2014)17, pp. 9–48.

Dylus, A. (1995) ‘Idea subsydiarności a integracja Europy’, Państwo i Prawo, (1995)5, pp. 52–61.

Hellinckx, W. (1999) ‘Opieka instytucjonalna i jej alternatywy w krajach Unii Europejskiej’ in Stelmaszuk, Z.W. (ed.) Współczesne kierunki w opiece nad dzieckiem. Wybór tekstów. Warszawa: Wydawnictwo „Żak”, pp. 115–143.

Ignatowicz, J. (1985) ‘Władza rodzicielska’ in Piątowski J.S. (ed.) System prawa rodzinnego i opiekuńczego. Wrocław: Ossolineum, pp. 785–907.

Ignatowicz, J., Nazar, M. (2016) Prawo rodzinne. 5th edn. Warszawa: Wolters Kluwer.

Kuźnicka, D. (2016) ‘Prawo do tożsamości jako prawo dziecka – wybrane zagadnienia’, Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis, 5(2), pp. 181–198.

Maluccio, A.N. (1999) ‘Planowanie stałości w opiece nad dziećmi’ in Stelmaszuk, Z.W. (ed.) Współczesne kierunki w opiece nad dzieckiem. Wybór tekstów. Warszawa: Wydawnictwo „Żak” pp. 185–195.

Nitecki, S. (2008) Prawo do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym. Warszawa: Wolters Kluwer.

Nitecki, S. (ed.) Wilk A. (2016) Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Nowicki, M. (2010) Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowiek. 5th edn. Warszawa: Wolters Kluwer.

Prusinowska-Marek, A. (2019) ‘Praktyka sądowa w zakresie realizacji zasady tymczasowości pieczy zastępczej’, Prawo w Działaniu, (2019)40, pp. 43–78.

Pyziak-Szafnicka, M. (2007) ‘Prawo podmiotowe’ Safjan, M. (ed.) Prawo cywilne – część ogólna. Vol. 1. Radwański, Z. (ed.) Systemu Prawa Prywatnego. Warszawa: INP PAN, Wydawnictwo C.H. Beck, pp. 671–828.

Radwański, Z. (1981) ‘Pojęcie i funkcja „dobra dziecka” w polskim prawie rodzinnym i opiekuńczym’, Studia Cywilistyczne XXXI, pp. 3–26.

Radwański, Z., Olejniczak, A. (2011) Prawo cywilne – część ogólna. 11th edn. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Słyk, J. (2017) ‘Piecza zastępcza’ in Osajda, K. (ed.) Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Vol. V. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, pp. 1305–1324.

Smyczyński, T. (1997) ‘Reforma kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w świetle konwencji o prawach dziecka’ in Bączyk, M. (ed.) Księga pamiątkowa ku czci Profesora Leopolda Steckiego. Toruń: TNOiK, pp. 293–303.

Smyczyński, T. (1999) ‘Prawo dziecka do wychowywania się w rodzinie’ in Smyczyński, T. (ed.) Konwencja o prawach Dziecka. Analiza i wykładnia. Poznań: Wydawnictwo ars boni et aequi, pp. 149–166.

Smyczyński, T., Andrzejewski, M. (2022) Prawo rodzinne i opiekuńcze. 11th edn. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Sokołowski, T. (1987) Władza rodzicielska nad dorastającym dzieckiem. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Sokołowski, T. (2013) Prawo rodzinne – zarys wykładu. 6th edn. Poznań: Wydawnictwo ars boni et aequi.

Sokołowski, T. (2020) ‘Ochrona praw ze stosunków prawno-rodzinnych’ in Pisuliński, J., Zawadzka, J. (eds.) Aksjologia prawa cywilnego i cywilnoprawna ochrona dóbr. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, pp. 205–236.

Strzebińczyk, J. (2011) ‘Władza rodzicielska’ in Smyczyński, T. (ed.) Prawo rodzinne i opiekuńcze. Vol. 12., 2nd edn. Radwański, Z. (ed.) Systemu Prawa Prywatnego. Warszawa: INP PAN, Wydawnictwo C.H. Beck, pp. 231–386.

Szczekala, A. (2018) ‘Nadużycie prawa podmiotowego w stosunkach niemajątkowych między małżonkami – zagadnienia wybrane’, Palestra, (2018)9, pp. 78–87.

Switło, L. (2021) ‘Tożsamość religijna dziecka w pieczy zastępczej’, Roczniki Nauk Prawnych, 81(4), pp. 55–70; https://doi.org/10.18290/rnp21314-4.

Zajączkowska-Burtowy, J. (2021) ‘Piecza zastępcza’ in Habdas, M., Fras, M. (eds.) Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer, pp. 1061–1127.

Zajączkowska-Burtowy, J., Burtowy, M. (2020) ‘Tożsamość dziecka w pieczy zastępczej. Po 30 latach od uchwalenia Konwencji o prawach dziecka’, Prokuratura i Prawo, (2020)1, pp. 101–115.

Ziółkowski, P. (2016) Pedagogizacja rodziców – potrzeby i uwarunkowania. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSG.

Published
2022-12-17
How to Cite
AndrzejewskiM. (2022). The Primacy of Parents in Child-Rearing for a Child in Foster Care. Law, Identity and Values, 2(2), 7-24. https://doi.org/10.55073/2022.2.7-24
Section
Articles