Beküldések

Bejelentkezés vagy Regisztráció a beküldéshez.

Ellenőrzőlista a benyújtás előkészítéséhez

A benyújtási folyamat része, hogy a szerzők ellenőrizzék le a benyújtandó anyaguk mindenben megfelel az alábbi listában szereplő elvárásoknak, és azokat a beadványokat, amelyek nem tartják be a az útmutatóban leírtakat, azokat vissza lehet küldeni a szerzőnek.
 • Az eredeti, nem anonimizált, valamint egy anonimizált verzió is leadásra került.
 • A nem anonimizált verzió tartalmazza a szerzők intézményi affiliációs adatait és email címét.
 • A kézirat tartalmaz magyar és angol nyelvű címet és absztrakot (maximum 200-200 szó), továbbá 3-5 kulcsszót magyar és angol nyelven.
 • Amennyiben a kéziratban grafikonok vagy táblázatok nem szerkeszthető formátumban vannak beágyazva, azok külön fájlban, szerkeszthető formátumban is csatolva vannak.
 • Ahol lehetséges, ott megadott DOI-s vagy URL-es hivatkozásokat.
 • A szöveg betartja azokat a stiláris és bibliográfiai követelményeket, amelyek a Szerzői útmutatóban szerepelnek.
 • A beküldött anyag nem lett korábban publikálva, és megelőzően egy másik folyóiratnál sem lett lektorálva (bővebb magyarázatot lásd a Megjegyzések a szerkesztőnek résznél).
 • A benyújtott fájl OpenOffice, Microsoft Word, RTF, dokumentum fájlformátum.
 • A szerzők kéziratuk mellé csatolhatnak a szerkesztőség számára egy kísérő levelet, amelyben összefoglalják a kézirat lényegesebb elemeit és hozzájárulását a már ismert eredményekhez. A kísérőlevél nem kötelező eleme a kézirat benyújtásának.

Szerzői útmutatók

1. A kéziratok befogadása
A közlésre benyújtott tanulmány más helyen még nem publikált (beleértve bármilyen internetes honlapon, például preprint szerveren megjelent műveket) és más folyóiratnál elbírálás alatt nem lévő, eredeti írásmű lehet. A támogatásból vagy egyéb okból fennálló összeférhetetlenségeket a kézirat elején, közvetlenül az absztrakt alatt jelezni kell.

2. A kéziratok típusai
A szerkesztőség a következő kategóriákban vár kéziratokat: eredeti tudományos tanulmány, recenzió (bármely világnyelven elérhető tudományos műről), beszámoló tudományos eseményekről.

3. A kéziratok nyelve
A szerkesztőség magyar és angol nyelvű kéziratokat vár.

4. Alapkövetelmények a kéziratokkal szemben
4.1.  A témaválasztás szociológiailag releváns, illeszkedik a folyóirat profiljába.
4.2. A kézirat szerkezete követi a nemzetközi sztenderdeket (bevezetés, szakirodalmi áttekintés, társadalmi-kulturális kontextus bemutatása, módszertan, eredmények, következtetések).
4.3. Világosan megfogalmazza a kutatási kérdést, annak elméleti és társadalmi relevanciáját.
4.4. A kézirat a releváns és aktuális szakirodalmat mutatja be, és megalapozza az elemzés során használt szempontokat és kategóriákat. 
4.5. Az eredmények értelmezése a módszer és az adatok határainak figyelembevételével történik.

5. Replikálhatóság
A szerkesztőség a tudományos transzparencia jegyében támogatja az olyan kéziratokat, amelyeknek adatforrása és/vagy egyéb elemzési anyaga más kutatók számára is hozzáférhető, így replikálható. Az ilyen kéziratokat a folyóirat kiemelt, ‘replikálható kutatás’ címkével látja el.

6. Kéziratok beküldése
A tanulmányokat a Szerkesztőség részére kérjük megküldeni a szociologiai.szemle@szociologia.hu címre.

7. Lektorálás
A beküldött kéziratok bírálatra való kiadásáról vagy elutasításáról a 4. pontban felsorolt szempontok alapján a szerkesztőség dönt.  Amennyiben a szerkesztőség úgy dönt, hogy a kéziratot bírálatra bocsátja, a bírálati folyamat kettős vak szakmai bírálati rendszerben zajlik. Egy kéziratot legalább két bíráló értékel.  A bírálatokat figyelembe véve a szerkesztőség dönt a kézirat elfogadásáról, átdolgozásra visszaküldéséről vagy elutasításáról.

8. A kézirat előkészítése, formai követelmények
8.1. Támogatott formátumok: A szerkesztőség a kéziratokat MS Word, vagy azzal megnyitható és szerkeszthető formátumban várja.
8.2. Leadandók (checklist):
1. A közölni kívánt tanulmány eredeti, nem anonimizált változatát, amely az első oldalon tartalmazza a szerző(k) vezeték és keresztneveit, intézményi affiliációját és email címét, a kézirat magyar és angol nyelvű címét és absztraktját (maximum 200-200 szó), továbbá 3-5 kulcsszót magyar és angol nyelven. Az esetleges köszönetnyilvánítások vagy támogatások feltüntetése a cím végén lévő első lábjegyzetben szerepelnek. A szerzők intézményi affiliációja és email címe a szerzők nevei után lábjegyzetben szerepeljenek.
2. A közölni kívánt tanulmány anonimizált változatát, amely megegyezik az 1. dokumentummal, de nem szerepelnek benne a szerzők nevei, affiliációi, korábbi munkáikra való hivatkozások vagy beazonosítható projektek. A saját művekre való hivatkozás ebben a verzióban olyan módon történjen, amely nem fedi fel a szerző(k) személyazonosságát. Például ezen mondat helyett: 'korábbi munkáinkban (XY, 2000) kimutattuk, hogy...' ilyen módon szerepeljen 'XY (2000) alapján...'.
3. Amennyiben a kéziratban grafikonok vagy táblázatok nem szerkeszthető formátumban vannak beágyazva, azokat - amennyiben a készítő szoftver erre lehetőséget ad - külön fájlban, szerkeszthető formátumban is csatolni kell.
4. A szerzők kéziratuk mellé küldhetnek a szerkesztőség számára egy kísérő levelet, amelyben összefoglalják a kézirat lényegesebb elemeit és hozzájárulását a már ismert eredményekhez. A kísérőlevél nem kötelező eleme a kézirat benyújtásának.

9. Terjedelem

Eredeti tudományos tanulmányként a szerkesztőség nagyjából 40 ezer karakteres (szóközzel) főszövegű kéziratokat vár. A szerkesztőség csak indokolt esetben foglalkozik 60 ezer karakternél hosszabb vagy 40 ezer leütésnél rövidebb kéziratokkal. Recenziók esetén 12 ezer és 20 ezer karakter (szóközzel) közötti írásokat várunk.

10. Hivatkozási stílus

A Szociológiai Szemle hivatkozási stílusa letölthető a Zotero hivatkozáskezelő alkalmazáshoz a következő linken: http://www.zotero.org/styles/szociologiai-szemle

A kéziratban a hivatkozások a főszövegben szerepeljenek a következő formában:

ha a hivatkozott mű szerzője szerepel a szövegben, a név után zárójelben legyen a hivatkozott mű megjelenésének éve és szükség esetén vagy szó szerinti idézetnél a hivatkozott oldalszám(ok), például: MacIntyre (1967: 35); egyéb esetekben a hivatkozni kívánt gondolat után zárójelben szerepeljen a szerző(k) neve, a megjelenés éve és szükség esetén vagy szó szerinti idézetnél a hivatkozott oldalszám(ok), például: (Roth–Schluchter 1979: 35). Sokszerzős hivatkozásnál három szerző fölött (Első szerző et al.) típusú hivatkozást kérünk. El kell kerülni az "i. m.", "i. h." típusú hivatkozásokat. A kéziratokban lábjegyzetes hivatkozási formát nem fogadunk el.

11. Irodalomjegyzék

A szövegtörzs után, külön lapon kezdve kérjük az irodalomjegyzéket, Irodalom címmel. Az irodalomjegyzék a szerzők neve szerint szigorú betűrendben tartalmazza a szövegben hivatkozott összes irodalmat olyan módon, hogy a szövegbeli hivatkozásokat az irodalomjegyzékben azonosítani lehessen. A szerzők és szerkesztők keresztnevének kérjük, hogy csak a kezdőbetűjét adják meg a lenti példáknak megfelelően. Kettős szerzőség vagy szerkesztőség esetén magyar nyelvű irodalomnál az “és”, angol nyelvű irodalomnál az “and” kötőszavakat használják. Kettőnél több szerző vagy szerkesztő esetén a neveket kötőjellel válasszák el egymástól. Az irodalomjegyzék ne tartalmazzon a szövegben nem hivatkozott művet.

Az irodalomjegyzékben az egyes tételek a következő módon szerepeljenek:

Könyv:

Szerző(k) (megjelenés éve): A mű címe. A kiadás helye: a kiadó neve.  Ha van: DOI azonosító linkje

például: Nagy, J. (1999): A kert. Budapest: Kertész Kiadó. https://doi.org//10.0000/12345

Folyóiratcikk

Szerző(k) (a megjelenés éve): A cikk címe. A folyóirat neve, az évfolyam sorszáma (a szám sorszáma): a cikk kezdő és befejező oldalszáma. Ha van: DOI azonosító linkje

például: Nagy, J. (1999): Hogyan öntözzünk? Kertészet, 25(2): 23-35. https://doi.org//10.0000/12345

Gyűjteményes kötetben szereplő cikk

A szerző(k) neve (a megjelenés éve): A cikk címe. In A gyűjteményes kötet szerkesztőjé(i)nek neve (szerk. vagy ed(s)): A kötet címe. A kiadás helye: a kiadó neve, a hivatkozott írásmű kezdő és utolsó oldalszáma. Ha van: DOI azonosító linkje

például: Kis, B. (1999): Mire jó a kapálás. In Nagy, J. (szerk.): Kertészkedjünk! Budapest: Kertész Kiadó, 89-101. https://doi.org/123456

DOI azonosítók

A folyóiratban megjelenő tanulmányok DOI (Digital Object Identifier) azonosítót kapnak. Emiatt szükséges, hogy az irodalomjegyzék tartalmazza az összes hivatkozott mű DOI azonosítóját, amennyiben ez rendelkezésre áll, az alábbi formátumban:

https://doi.org/10.0000/12345

A DOI azonosítók kereséséhez az alábbi keresőket ajánljuk:

 • szabadszavas kereső, akár az egész irodalomjegyzék bemásolható egy keresésbe: https://doi.crossref.org/simpleTextQuery
 • pontosabb találatokat eredményező kereső, lehet például szerzőre, címre keresni: http://www.crossref.org/guestquery/ 
 • általános kereső: http://search.crossref.org/

12. Táblázatok, ábrák, képletek

A szövegben szereplő táblázatokat és ábrákat számozva, címmel ellátva kérjük a szövegbe beilleszteni. A táblázatok címe, az oszlopok és sorok megnevezése, a magyarázatok a cikk nyelvén íródjanak. Nem fogadjuk el tehát az adatelemző, adatfeldolgozó programokból kikerült nyers, szerkesztetlen, a szövegbe szerkesztés nélkül beillesztett táblázatokat. Az ábrák legalább 300 dpi felbontásúak kell hogy legyenek. Csak fekete-fehér táblázatokat és ábrákat tudunk elfogadni. A képleteket nem képként, hanem szerkeszthető formában kell a szövegbe illeszteni.

13. Idézetek

A szakirodalmi vagy interjúkból származó idézeteket idézőjellel és dőlt formázással kell jelölni. A 40 szavas vagy rövidebb idézetek a szövegben szerepeljenek; a 40 szónál hosszabb idézeteket új sorban, a szöveghez képest mindkét oldalon behúzással kell jelölni.

14. Struktúra

A szöveg számozott főcímekre és szükség esetén alcímekre, továbbá al-alcímekre tagolódjon. A szerzők lehetőség szerint kerüljék az egymás alatti pontokba szedett felsorolásokat. 

15. Online mellékletek

A Szociológiai Szemlében lehetőség van online elérhető mellékletek megjelenítésére. Az online mellékleteket a szerkesztőség abban az esetben javasolja, ha például a mellékletek szükségesek a kézirat megértéséhez, de terjedelmük jelentős, vagy ha a kézirat mellé a szerzők média fájlokat kívánnak csatolni a jobb érthetőség érdekében. A szerzők egyéb, indokolt esetben is kérhetik az online melléklet lehetőségének igénybevételét.  Az online mellékletek a szerkesztett lapszámban linkként jelennek meg, amely digitális formában kattintható módon az online melléklet oldalára visz.

16. Publikálás

A lektorálási folyamatot követően a szerkesztőség dönt a kézirat elfogadásáról, majd nyelvi és technikai szerkesztésre kerül sor. A végleges, tördelt kézirat elsőként online formában jelenik meg, amely már rendelkezik DOI számmal, és hivatkozható. A nyomtatott verzió a teljes lapszám összeállítását követően jelenik meg. A nyomtatott lapszámból a szerzőknek 1db tiszteletpéldányt postázunk.

Adatvédelmi nyilatkozat

A folyóiratnál megadott nevek és email címek kizárólag annál a folyóiratnál lesznek felhasználva, más célokra, harmadik félnek nem kerül átadásra.