Marriage in the Light of Selected Judgements of the Constitutional Tribunal of the Republic of Poland

  • Marek Andrzejewski Professor, Institute of Legal Studies, Polish Academy of Sciences; Head of the Poznań Center of Family Law and Children’s Rights, Poland https://orcid.org/0000-0002-6838-8414
Keywords: marriage, entering into marriage, the Constitutional Tribunal, Constitution of the Republic of Poland, Family and Guardianship Code

Abstract

This article attempts to show how marital issues are treated in the jurisprudence of the Constitutional Tribunal of the Republic of Poland. The issue of marriage accounts for only a small proportion of all family issues taken up by the Constitutional Tribunal for adjudication. The author points out the need for caution, reliability, and thorough analyses in the justifications, and also highlights the care the Tribunal shows for the stability of provisions regulating family life, which corresponds to the delicacy and stability of relations in marriage and family.

References

Adamski, F. (2002) Rodzina: Wymiar kulturowy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Andrzejewski, M. (2003) Ochrona praw dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej (dziecko – rodzina – państwo). Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze.

Andrzejewski, M. (ed.) (2013) Związki partnerskie. Debata na temat projektowanych zmian prawnych. Toruń: Wydawnictwo “Dom Organizatora”, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa.

Andrzejewski, M. (2019) ‘Wokół Projektu Kodeksu Rodzinnego przedłożonego w lipcu 2018 r. przez Rzecznika Praw Dziecka’, Prawo w Działaniu, 2019/40.

Banaszkiewicz, B. (2004) ‘Problem konstytucyjnej oceny instytucjonalizacji związków homoseksualnych’, Kwartalnik Prawa Prywatnego, 2004/2.

Banaszkiewicz, B. (2013) ‘Małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. O niektórych implikacjach art. 18 Konstytucji RP’, Kwartalnik Prawa Prywatnego, 2013/3.

Banaszkiewicz, B. (2016) The New Wave of Interest in Marriage in Constitutional Law: Reflections on the Central European Experience. Warszawa: Sapientisat.

Borysiak, W. (2016) ‘Komentarz do art. 18 Konstytucji’ in Safjan, M., Bosek, L. (eds.) Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Cube, G. (2013) Globalna rewolucja seksualna. Likwidacja wolności w imię wolności (2nd edition). Kraków: Homo Dei.

Domański, M. (2013) Względne zakazy małżeńskie. Warszawa: Wolters Kluwer.

Fiedorczyk, P. (2014) Unifikacja i kodyfikacja prawa rodzinnego w Polsce (1945–1964). Białystok: Uniwersytet w Białymstoku.

Hartwich, F. (2011) Związki partnerskie. Aspekty prawne. Warszawa: LexisNexis.

Holewińska-Łapińska, E. (2009) ‘Uwagi na temat przedstawionego w “Zielonej Księdze” usytuowania prawa rodzinnego w przyszłej kodyfikacji’ in Wroceński, J., Krajczyński, J. (eds.) Finis legis Christus. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, Vol. 2. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Ignatowicz, J., Nazar, M. (2016) Prawo rodzinne (4th edition). Warszawa: Wolters Kluwer.

Jezusek, A. (2015) ‘Możliwość instytucjonalizacji związku osób tej samej płci w świetle art. 18 Konstytucji RP’, Przegląd Sejmowy 4(129).

Kmieciak, B. (2018) ‘Szaleństwo versus małżeństwo. Uwagi na tle orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie względnego zakazu zawierania małżeństw przez osoby chore psychicznie i upośledzone umysłowo’, Medycyna i Prawo, 2018/1.

Kocik, L. (2006) Rodzina w obliczu wartości i wzorów życia ponowoczesnego świata. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.

Kociucki, L. (2011) Zdolność do czynności prawnych osób dorosłych i jej ograniczenia. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Kosek, M. (2009) ‘Realizacja konstytucyjnej zasady ochrony rodziny w świetle ustawy o świadczeniach rodzinnych z 28 listopada 2003 roku’ in Wroceński, J., Krajczyński, J. (eds.) Finis legis Christus. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, Vol. 2. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Kosek, M. (2014) ‘Ochrona rodziny w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dotyczących zawarcia małżeństwa’, Acta Iuris Stetinensis, 2014/6.

Kwak, A. (2007) Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja. Warszawa: ŻAK.

Łączkowska-Porawska, M. (2019) Heteroseksualność i monogamiczność małżeństwa. Warszawa: Instytut Nauk Prawnych PAN.

Łętowska, E., Woleński, J. (2013) ‘Instytucjonalizacja związków partnerskich a Konstytucja RP z 1997 r.’, Państwo i Prawo 2013/6.

Mączyński, A. (2012) ‘Konstytucyjne podstawy prawa rodzinnego’ in Kardas, P. Sroka, T. Wróbel, W. (eds.) Państwo prawa i prawo karne. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, Vol. 1. Warszawa: Wolters Kluwer.

Mączyński, A. (2013) ‘Konstytucyjne i międzynarodowe uwarunkowania instytucjonalizacji związków homoseksualnych’ in Andrzejewski, M. (ed.) Związki partnerskie. Debata na temat projektowanych zmian prawnych. Toruń: Wydawnictwo “Dom Organizatora”, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa.

Mikrut, A. (2015) ‘Małżeństwo i rodzicielstwo osób z niepełnosprawnością intelektualną w kontekście Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych’, Pedagogika Specjalna.

Mostowik, P. (2013) ‘Brak “strasburskiego” bądź “brukselskiego” obowiązku instytucjonalizacji pożycia osób tej samej płci oraz regulacji związku partnerskiego kobiety i mężczyzny’ in Andrzejewski, M. (ed.) Związki partnerskie: debata na temat projektowanych zmian prawnych. Toruń: Wydawnictwo “Dom Organizatora”, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa.

Mostowik, P. (2017) ‘Kilka uwag o ochronie małżeństwa na tle Konstytucji i prawa międzynarodowego,’ in Łukaszewicz, J. M., Arkuszewska, A. M., Kościółek, A. (eds.) Wokół problematyki małżeństwa w aspekcie materialnym i procesowym. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Mróz, D. (2018), ‘Krytycznie wobec postulatu zniesienia ubezwłasnowolnienia w kontekście harmonizacji polskiego prawa cywilnego z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych’, Acta Iuris Stetinensis, 4 (24).

Nazar, M. (2005) ‘Problemy nowelizacji prawa rodzinnego’, Rejent, 2005/9.

Nazar, M. (2014) ‘Nowelizacje i interpretacje małżeńskiego prawa majątkowego – czy potrzebne są zmiany przepisów?’ Acta Iuris Stetinensis, 2014/6.

Nazar, M. (2015) ‘O znaczeniu adekwatnego rekonstruowania zasad prawa rodzinnego’ in Nazar, M. (ed.) Prawo cywilne – stanowienie, wykładnia i stosowanie. Księga pamiątkowa dla uczczenia setnej rocznicy urodzin Profesora Jerzego Ignatowicza. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Nazar, M. (2019) ‘Projekt kodeksu rodzinnego i postulaty gałęziowego wyodrębnienia prawa rodzinnego’, Przegląd Sądowy, 2019/7–8.

Nitecki S. (2008) Prawo do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym. Warszawa: Wolters Kluwer.

Ofiarski, Z. (2008) ‘Wybrane aspekty opodatkowania dochodów osób samotnie wychowujących dzieci’ in Andrzejewski, M., Kociucki, L, Łączkowska M., Schulz A.N. (eds.) Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Smyczyńskiego. Toruń: Wydawnictwo “Dom Organizatora”, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa.

Pawliczak, J. (2014) Zarejestrowany związek partnerski a małżeństwo. Warszawa: Wolters Kluwer.

Pawliczak, J. (2017) ‘Komentarz do Art. 63 K. r. o.’ in Osajda, K. (ed.) Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Pudzianowska, D. (ed.) (2014) Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną w świetle międzynarodowych instrumentów ochrony praw człowieka. Warszawa: Wolters Kluwer.

Radwański, Z. (1981) ‘Pojęcie i funkcja “dobra dziecka” w polskim prawie rodzinnym i opiekuńczym’, Studia Cywilistyczne XXXI.

Roszkowski, W. (2019) Roztrzaskane lustro. Upadek cywilizacji zachodniej. Kraków: Biały Kruk.

Smyczyński, T. (2013) ‘Małżeństwo – konkubinat – związek partnerski’ in Andrzejewski, M. (ed.) Związki partnerskie: debata na temat projektowanych zmian prawnych. Wydawnictwo “Dom Organizatora”, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa.

Smyczyński, T. (2014) ‘Małżeńskie prawo majątkowe – uwagi krytyczne’, Acta Iuris Stetinensis, 2014/6.

Smyczyński, T., Andrzejewski, M. (2020) Prawo rodzinne i opiekuńcze (10th edition). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Sokołowski, T. (1996) Skutki prawne rozwodu. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Sokołowski, T. (2016) Prawo rodzinne – zarys wykładu (6th edition). Poznań: Ars boni et aequi.

Sokołowski, T. (2020) ‘Ochrona praw ze stosunków prawno-rodzinnych’ in Pisuliński, J., Zawadzka, J. (eds.) Aksjologia prawa cywilnego i cywilnoprawna ochrona dóbr. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Sosnowski, I. (ed.) (2014) Dyktatura gender. Kraków: Biały Kruk.

Sztychmiler, M. (2015) ‘Konstytucyjna ochrona małżeństwa i rodziny’, Studia Prawnoustrojowe, 2015/27.

Szurgacz, H. (1993) Wstęp do prawa pomocy społecznej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Published
2021-09-01
How to Cite
AndrzejewskiM. (2021). Marriage in the Light of Selected Judgements of the Constitutional Tribunal of the Republic of Poland. Law, Identity and Values, 1(1), 7-21. https://doi.org/10.55073/2021.1.7-21
Section
Articles