Két futurista lenyomat

Kassák Lajos két korai prózaszövegének értelmezéséhez

Kulcsszavak: Kassák Lajos, avantgárd, futurizmus, magyar aktivizmus

Absztrakt

A tanulmány Kassák Lajos két korai prózaszövegének futurista esztétika felőli vizsgálatára vállalkozik, és az ezen megközelítésmódban rejlő új interpretációs lehetőségek bevonásával a magyar aktivizmus poétikájáról mindezidáig kialakult értelmezői konszenzust kívánja árnyalni. A szöveg egy komparatív elemzés keretein belül a Ballada és az Anarkistatemetés című művek narratív és motivikus rendszerének együttes értelmezése közben szándékozik rámutatni az alkotások egyedi struktúrájában meglévő mikro- és makroszintű összefüggésekre. A dolgozat az ezen következtetésekből fakadó egyszerre allegorikus és analógiás kép- és szövegstruktúra szervezőelvének ismertetése közben a magyar aktivizmus központi fogalmának (kollektív individuum) leírhatóságára is törekszik, ezáltal immanens módon beleépítve a művek interpretációjába az 1910-es évek magyar avantgárdjának mozgalmiságából eredő sajátosságok jelentésalakító funkcióit is. A tanulmány egyrészt annak megmutatására törekszik, hogy a művekben feltáruló futurista poétikai jegyek hogyan vonhatóak be produktívan szövegértelmezésbe, másrészt az esztétikát és ideológiát érintő gondolatstruktúrák egymás mellé rendelését célozza meg, ami elősegítheti a magyar aktivista irodalom vélhetően ugyanezen kettős jellegből következő kevésbé hangsúlyos szerepének újragondolását is.

Információk a szerzőről

Hocza-Szabó Marcell, Debreceni Egyetem Irodalom- és Kultúratudományok Doktori Iskola

doktorandusz

Megjelent
2024-03-24
Rovat
Tanulmány