Információk

A Civil Szemle profilja

A „cselekvő állampolgár” gondolatiságára építő Civil Szemle olyan, ún. „közösségi tanulmányokat” közöl, amelyek tudományosan és szakmailag megalapozottak, ugyanakkor nélkülözik az akadémiai típusú folyóiratokban rejlő túlzott tudományosságot annak érdekében, hogy a lapot a tájékozódni kívánó értelmiségi csoportok, illetve a szűkebb szakmai közeg is sikerrel forgathassák.

A Civil Szemle elméleti folyóirat: a civil szféra, a társadalmi együttműködések, nonprofit szervezetek bemutatásával foglalkozó negyedéves kiadvány, amely támaszkodva a korábbi eredményekre, megkísérli a beilleszkedést a nemzetközi trendekbe. A hazai civil szféra fejlődésének nyomon követésén túl nemzetközileg nyitott, ezen belül tudatosan törekszik az európai térségben zajló folyamatok bemutatására. Kiterjedt szakmai és tudományos kapcsolatokkal rendelkezik Kelet-Közép-Európában, s ezzel egyidejűleg fejleszti szakmai együttműködését a balkáni és kaukázusi térség országainak szakértőivel.

A folyóirat a civil/nonprofit szektor és a civil társadalom valamennyi szegmensét be kívánja mutatni. A tudományterületek tekintetében nyitott a társadalomtudományok valamennyi ágára, amely saját nézőpontjából értelmezi a civil szférát és annak jelenségeit, ugyanakkor elismeri az interdiszciplináris megközelítést is, melyet a téma szerteágazó jellege indokol, s egyben szükségessé tesz. E sokszínűség elismerése és felmutatása mellett a Civil Szemle hozzá kíván járulni a civil/nonprofit szektor önálló tudományterületként történő intézményesüléséhez és elismertetéséhez.

A folyóirat magyar és angol nyelven fogad absztraktokat, ezek befogadása esetén kéziratokat. A kéziratok elbírálása nem jár költséggel a szerző számára. Azon benyújtott cikkeket, melyek a folyóirat profiljába vágnak, a szerkesztőség külső szakértők segítségével értékeli, megfelelnek-e a megjelenés követelményeinek. Minden közlésre szánt írásnak eredetinek kell lennie, azaz nem állhatnak más folyóiratnál bírálat alatt, illetve korábban máshol nem jelenhettek még meg. 

A Civil Szemle évente négyszer (március, június, szeptember, december) jelenik meg. Az egyes számok megjelenésüket követően szabadon hozzáférhetőek, és ingyenesen letölthetőek a Civil Szemle honlapjáról. (https://www.civilszemle.hu/)

A Civil Szemle reklámokat, hirdetéseket nem közöl, direkt marketing tevékenységet kizárólag előfizetők toborzásának céljából folytat. A Civil Szemle működése során betartja az etikus tudományos publikálásra vonatkozó alapelveket és előírásokat, és ezt részletes etikai szabályzatban rögzítette. A szabályzat a COPE (Publikációs Etikai Bizottság (https://publicationethics.org/) irányelvein alapul.

A Civil Szemle ISSN azonosítói: ISSN 1786-3341 (Print), ISSN 3004-2119 (Online)

URL: https://www.civilszemle.hu/

A Civil Szemle székhelye: 1137 Budapest, Pozsonyi út 14. II.9.A Civil Szemle elektronikus levélcíme: civilszemle@gmail.com