Információ Szerzőknek

Érdeklődik a folyóiratnál történő közlés iránt? Javasoljuk, hogy nézze át a Információk a folyóiratról oldalt a folyóirat közzétételi politikájának megismeréséhez, valamint a Szerzői útmutatót. A szerzőknek szükséges regisztrálni ahhoz a folyóirathoz, ahol elsődlegesen szeretnének cikket közölni vagy, ha már regisztráltak, akkor egyszerűen lépjenek be és kezdjék el az 5 lépéses folyamatot.

 

Felhívás a Szerzőkhöz


Az Anthropologiai Közlemények a Magyar Biológiai Társaság Embertani Szakosztályának folyóirata.
Szerkeszti a szerkesztőbizottság.

A Szerkesztőbizottság elfogad a biológiai antropológia, ill. az általános (nem klinikai) humángenetika
témaköréből önálló vizsgálatokon alapuló tanulmányokat, továbbá olyan kritikai vagy szintézist tartalmazó
közleményeket, amelyek az embertani tudomány előbbrevitelét szolgálják. A közlés alapfeltétele az, hogy a
tanulmányt a szerző a MBT Embertani Szakosztályának szakülésén vagy más szakmai rendezvényen előadja.
Az előadásokat a szakosztály titkáránál lehet bejelenteni és azok elfogadásáról a Szakosztály vezetősége dönt.
Az Anthropologiai Közleményekhez közlésre benyújtott kéziratok tartalmi és formai követelményei a
következők:

1. A tanulmányok világosan fogalmazott célkitűzésű, korszerű módszerekkel végzett vizsgálatok igazolt,
bizonyított eredményeit tartalmazzák, tömör és érthető stílusban. A tanulmányok terjedelme mondanivalójuk
mértékéhez igazodjon. Egyedi adatokat nem közlünk, kivéve őskori és honfoglaláskori temetők esetében,
amelyeknél az egyedi adatok közléséről a Szerkesztőbizottság dönt.

2. A tanulmányok tagolásában az alábbi beosztási elvek követését tartjuk kívánatosnak: 1. A tanulmány
címoldalán 150 szónál (max. 5 keywords) nem nagyobb terjedelmű angol nyelvű Abstract-ot közlünk. A
fordítás-ról a szerzőknek kell gondoskodniuk. 2. Bevezetés (a probléma felvetése, mai állása). 3. Anyag és
módszer. 4. A vizsgálat, kutatás eredményei és azok (összehasonlító) értékelése. 5. Összefoglalás.
6. Irodalomjegyzék. 7. A szerző értesítési címe (email címe is).

3. Az irodalomjegyzékben csak azok a művek idézhetők, amelyeknek adatait a szerző tanulmányában
valóban felhasználta. A szövegben a szerző neve után zárójelbe tett évszámmal utalunk a megfelelő irodalomra.
Az irodalomjegyzéket a szerzők nevének „abc” és a megjelenés időrendi sorrendjében kell összeállítani.
Az irodalomjegyzék összeállításához az alábbi példák szolgálnak útmutatásul:
Bartucz, L. (1961): Die internationale Bedeutung der ungarischen Anthropologie. Anthrop. Közl., 5: 5–18.
Lipták, P. (1969): Embertan és emberszármazástan. Egyetemi tankönyv. Tankönyvkiadó, Budapest. pp. 352.

4. A táblázatokat a tudományos dokumentáció elveinek figyelembevételével kell megszerkeszteni. A
folyóirat tükrébe be nem férő táblázatok több részre osztandók; nyomdatechnikai okokból több oldalas
táblázatokat nem fogadunk el. Minden táblázatot külön lapra kell gépelni, sorszámmal és címmel kell ellátni.

5. A táblázatok címeit, az ábraaláírásokat és a táblázatok és az ábrák minden szöveges részét magyar és
angol nyelven is meg kell adni.

Az előírásoktól eltérő kéziratokat a Szerkesztőbizottság nem fogad el. A kéziratot kérjük Winword szövegszerkesztő,
illetve Excel táblázatszerkesztő és ábrakezelő (vagy ezekre konvertálható) programmal elkészíteni.

A kézirat elektronikusan rögzített anyagát az MTA KIK online folyóirat-szerkesztő rendszerén keresztül
kell beküldeni (https://ojs.mtak.hu/index.php/anthropkozl).

A közlésről – a lektori vélemények alapján – a Szerkesztőbizottság dönt. Erről értesítik a szerzőt. A
tanulmányok leadásának határideje: tárgyév május 15.