Tudományos előmenetel a katonai pályán

A nemzetközi folyóiratlisták változásainak hatásvizsgálata

Kulcsszavak: tudománymetria, hadtudomány, nemzetközi folyóiratok, , Magyar Tudományos Akadémia, Scopus

Absztrakt

A tudományos előmenetelre a katonai pályán – számos más tényező mellett – a nemzetközifolyóiratlisták változásai is hatást gyakorolnak. Mivel az egyéneknek ezekre nincs közvetlen befolyása, érdemes felkészülni rá, és olyan publikációs stratégiát kidolgozni, amely egyfelől a folyóiratok tudatos megválasztását jelenti, másfelől a kutatási és publikációsmódszerek nemzetközi sztenderdeknek való megfeleltetését, amely lehetővé teszi az ún. kvartilis lapokban történő megjelenést. Tanulmányunkban áttekintjük a tudományoselőmenetel kérdéseit katonai területen, a tudományos teljesítmény értékelését az akadémiaipályán, majd a nemzetközi publikációs listákon belül, a Magyar Tudományos Akadémia IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya, Hadtudományi Bizottságának folyóiratlistáját. Ezután statisztikai módszerekkel megvizsgáljuk a nemzetközi publikációs listaváltozásának feltételezett hatását a tudományos teljesítményre és az előmenetelre. Ennek oka, hogy egy-egy felülvizsgálat után egyes cikkek felkerülnek, mások azonban lekerülnek a nemzetközi listáról, ami befolyásolja a tudományos teljesítmény értékelését. Végül a vizsgálati eredmények alapján javaslatokat fogalmazunk meg az egyének és az intézmények számára egy tudatosabb publikációs gyakorlat kialakítására.

Hivatkozások

Az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának a doktori eljárásra vonatkozó követelményei, Az osztály által elfogadott folyóiratlisták (2023. június 1-től), https://mta.hu/doktori-tanacs/a-ix-osztaly-doktori-kovetelmenyrendszere-105380

Druzsin József 2020. A katonai logisztika szakfolyóiratainak áttekintése és fejlődési lehetőségei. Budapest, Magyarország, Magyar Elektronikus Könyvtár (2018), 112 p. https://mek.oszk.hu/20400/20406/20406.pdf

Fletcher Clive 2001. Performance Appraisal and Management: The Developing Research Agenda. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 74 (4): 473–487. https://doi.org/10.1348/096317901167488

Gőcze István 2015. A hadtudomány részterületeinek empirikus vizsgálata – 2. rész A mértékadó hadtudományi folyóiratok elemzése és értékelése. Hadtudomány, 25 (3–4): 21–35.

Gőcze István 2016. A mértékadó hazai hadtudományi folyóiratok diszciplináris impaktfaktorának meghatározása. Hadtudományi Szemle, 9 (2).

Pohl Árpád; Jobbágy Zoltán 2020. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar tudományos és nemzetközi tevékenysége: 2017–2019. Hadtudomány, 2020 (E-szám).

https://doi.org/10.17047/Hadtud.2020.30.E.80

Sasvári Péter; Nemeslaki András 2017. Tudományos folyóiratok méltányos rangsorolása az MTA Gazdasági és Jogi Osztályában. Magyar Tudomány, 2017/1. Elérhető: http://www.matud.iif.hu/2017/01/12.htm

Sasvári Péter 2022. Társadalomtudománnyal foglalkozó MTA doktorok empirikus vizsgálata. Államtudományi Hírlevél. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.29124.30087

Sasvári Péter; Bakacsi Gyula; Urbanovics Anna 2021. Az Egyetemi előmenetel és a publikációs teljesítmény kapcsolata. Magyar Tudomány 182 (6): 806–822. https://doi.org/10.1556/2065.182.2021.6.8

Sasvári Péter 2022. A Lengyel Oktatási- és Tudományos Minisztérium folyóiratértékelési rendszere és az MTA IX. Osztályának nemzetközi listája. Közigazgatás Tudomány, 2 (1): 140–157.

https://doi.org/10.54200/kt.v2i1.37

Sasvári Péter; Várföldi Krisztián 2022b. Az MTA IX. Osztály folyóiratpontozási rendszerének empirikus vizsgálata 2020-as és 2021-es adatok alapján. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 69 (7): 319–333, 2022.

https://doi.org/10.3311/tmt.13179

Tien, Flora F. 2008. What Kind of Faculty Are Motivated to Perform Research by the Desire for Promotion? Higher Education, 55, 17–32.

https://doi.org/10.1007/s10734-006-9033-5

Megjelent
2024-03-13
Rovat
Társadalomtudomány