Újragondolt biztonság, kutatási jelentés

Kulcsszavak: PhD-kutatás, szakmai kérdőív, biztonság megteremtése, magánbiztonság

Absztrakt

Cél: Kiemelkedően izgalmas és úttörő jellegű szakmai küldetés a biztonság megteremtésének és fenntartásának állami és nem állami szereplői vizsgálata, a jelen helyzetet értékelő és a jövőbeni lehetőségeket elemző valós helyzetkép kialakítása. A rendelkezésünkre álló információk alapján eddig ilyen jellegű empirikus kutatás nem készült, amely hiátust kívánjuk az általunk elérhető szerény eszközökkel – legalább részben – pótolni. Kérdőíves kutatásunkkal egyrészről az ezzel megegyező tárgyú PhD-kutatás megalapozottságának és szakmai szükségességének bizonyítására vagy éppen megcáfolására, másrészről pedig egy olyan problématérkép felvázolására törekszünk, amely segíthet a döntéshozóknak, a jogalkotóknak, továbbá a biztonság megteremtésében szerepet vállalók számára a biztonsági szakma megújításában, a tevékenység újra gondolásában.
Módszertan:
Előzetes felkérésünk alapján 32 fő, nyolc szegmentációban és egyenlő reprezentációban töltötte ki a kutatáshoz használt – a több, abban érintett szereplő képviselőjének összefogásával elkészített –, összesen 19 (amelyből 15 feleletválasztós és négy kifejtős) kérdést tartalmazó „Újra gondolt biztonság” online szakértői kérdőívet. Annak kitöltésére a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által biztosított NKE Survey oldalának (https://survey.uni-nke.hu/) használatával 2021. december hónapban került sor. Valamennyi kitöltés önkéntes és (az adott reprezentáción belüli válaszadók személye) anonim volt.
Megállapítások: Jelen anyagban, egy a Rendészettudományi Doktori Iskolában folyó tudományos kutatás szakmai megalapozását célzó kérdőíves kutatás előzményeit, célját, a választott téma újszerűségét, a disszemináció társadalmi, gazdasági és tudományos jelentőségét, a szakmai kérdőív elemzése során tett megállapításokat mutatjuk be.
Érték: Az ifjú rendészettudomány művelőinek arra kell törekedniük, hogy a felmerülő problémákat minél több szinten és perspektívából, a kellő tudományos alapossággal vizsgálják. A módszertani megközelítést olyan érdeklődő attitűdre kell alapozni, amely intézményi és egyéni szinten egyaránt meg kívánja érteni a rendészet valóságának kereteit adó társadalmi jelenségeket. Kutatásunk ehhez nyújt segítséget.

Hivatkozások

Balla Z. (2017). A rendészet alapjai és egyes ágazatai. In Hautzinger Z. (Szerk.), Studia Universitatis Communia sorozat. Dialóg Campus Kiadó.

Balla Z. (2020). Ockham borotvája és a rendészet. Magyar Rendészet, 20(3), 15–26. https://doi.org/10.32577/mr.2020.3.1

Christián L. & Lippai Zs. (2021). Kakukktojás vagy új rendészeti alappillér? In Csaba Z. & Zsámbokiné F. Á. (Szerk.), „Tehetség, szorgalom, hivatás”, Tanulmánykötet (pp. 17–30). Magyar Rendészettudományi Társaság Vám- és Pénzügyőri Tagozat. https://doi.org/10.37372/mrttvpt.2021.1.1

Christián L. & Rottler V. (2019). A magánbiztonság és az önkormányzati rendészet fogalomrendszere. In. Christián L., Major L. & Szabó Cs. (Szerk.), Biztonsági vezetői kézikönyv (pp.13–36). Ludovika Egyetemi Kiadó.

Christián L. & Rottler V. (2021). Magánbiztonsági helyzetértékelés 2019-2020. Glossa Iuridica, 8(1-2), 162–163.

Christián L. (2018a). A magánbiztonság és önkormányzati rendészet egyetemi szintű képzése. Belügyi Szemle, 66(11), 85–86. https://doi.org/10.38146/BSZ.2018.11.8

Christián L. (2018b). Magánbiztonsági számvetés. In Dobák I. & Hautzinger Z. (Szerk.), Szakmaiság, szerénység, szorgalom. Ünnepi kötet Boda József 65. születésnapja alkalmából (pp. 148–150). Dialóg Campus.

Christián L. (2022). Komplementer rendészet. Ludovika Egyetemi Kiadó.

Christián L. (Szerk.) (2017). A magánbiztonság elméleti alapjai. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar.

Concha Gy. (1905). Politika. Közigazgatástan. Grill Károly Könyvkiadó Vállalata.

Czilják J. (2011). Magánbiztonsági szervezetek és a rendvédelem. In Gaál Gy. & Hautzinger Z. (Szerk.), Pécsi Határőr Tudományos Közlemények XII. Tanulmányok a „Rendészeti kutatások – A rendvédelem fejlesztése” című tudományos konferenciáról (pp. 363–368). Magyar Hadtudományi Társaság.

Finszter G. (2009). Közbiztonság és közbátorság. In Németh Zs. (Szerk.), Írások Tauber István emlékére: (1949-2003) (pp. 177–178). ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Magyar Kriminológiai Társaság, Rendőrtiszti Főiskola.

Finszter G. (2010). Erőszakszervezet vagy biztonságot szolgáltató hatóság. Tanulmány a rendőrségről. In Virág Gy. (Szerk.), Kriminológiai Tanulmányok 47 (pp. 177–180). Országos Kriminológiai Intézet.

Finszter G. (2012). A rendőrség joga. Duna Mix Kft.

Finszter G. (2017). Közrend-közbiztonság-jogbiztonság (2000-2015). In Finszter G. & Sabjanics I. (Szerk.), Biztonsági kihívások a 21. században (pp. 140–141). Dialóg Campus Kiadó.

George, B. & Button, M. (2000). Private Security Vol.1. Perpetuity Press.

Gottlieb G., Krözsel K. & Prestel B. (1998). A magyar rendőrség reformja. Eljárás, módszerek, eredmények. FelixVerlag.

Hornyacsek J. (2014). A tudományos kutatás elmélete és módszertana. Nemzeti Közszolgálati Egyetem.

Jasenszky N., Regényi K. M. & Lippai Zs. (2022). Biztonságtudatosság fogalma, fejlődése nemzetbiztonsági, terrorelhárítási és magánbiztonsági szempontból. Nemzetbiztonsági Szemle, 9(4), 12–13. http://doi.org/10.32561/nsz.2021.4.1

Kempa, M., Carrier, R., Wood, J. & Shearing, C. (1999). Reflections on the Evolving Concept of „Private Policing”. European Journal on Criminal Policy and Research, 7(2), 197‒223. https://doi.org/10.1023/A:1008705411061

Kerezsi K. & Papp A. L. (2015). Rendészet, tudomány, doktori iskola. Magyar Rendészet, 15(4), 67–69.

Korinek L. (2008). Út a statisztikától a rendészet elméletéig. JURA, (1), 69–94.

Lippai Zs. (2020). Könyvismertetés a Biztonsági vezetői kézikönyvről. Magyar Rendészet, 20(4), 249–253. https://doi.org/10.32577/mr.2020.4.17

Lippai Zs. (2021). Az elmosódó határvonalak margójára. Szakmai Szemle, 19(1), 1785–1189.

Loader, I. (1999). Consumer Culture and the Commodification of Policing and Security. Sociology, 33(2), 373‒392. https://doi.org/10.1177/S003803859900022X

Marton Á. (1961). A reprezentatív módszer alkalmazásának néhány kérdése a külkereskedelmi árindex számításban. Statisztikai Szemle, 2, 147–159.

Salgó L. (1994). Az új típusú biztonság. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Stenning, M. P. (2000). Les pouvoirs et les responsabilités de la police privée, In Les pouvoirs et responsabilités de la police dans une société démokratique. Rapports présentés au 12 Colloque criminologique. Editions du Conseil de l’Europe.

Szabó A. (1980). Bűnözés-ember-társadalom. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Szigeti P. (2001). Vázlat a közbiztonság három dimenziójáról: világrendszer, nemzetállami szint és lokalitás. Jogtudományi Közlöny, 56(4), 153–161.

Megjelent
2023-01-27
Hogyan kell idézni
LippaiZ., & ChristiánL. (2023). Újragondolt biztonság, kutatási jelentés. Belügyi Szemle , 71(1), 53-76. https://doi.org/10.38146/BSZ.2023.1.3
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmányok