Unortodox kérdések a kriminalisztikai azonosításelmélet köréből

Kulcsszavak: azonosításelmélet, nyom, anyagmaradvány, szakértői azonosítás

Absztrakt

A társadalom egészére, ezáltal a bűnelkövetői magatartásokra és a bűnüldözés eszköztárára kiható változások törvényszerűen felvetik a korábbi kriminalisztikai módszerek és elméletek szükségszerű újragondolását. Ebben a formálódó rendszerben kiemelt szerephez jut a kriminalisztika fókuszának is tekinthető azonosításelmélet. A tanulmány több kérdés megfogalmazásával világít rá az aktuális problémafelvetésekre. Elveti az azonosítás elméletének önállóan létező fogalmi és tartalmi egységét, rámutat a kriminalisztikai elméletek szoros összekapcsolásának szükségességére, felhívja a figyelmet egyes fogalmak hibásnak tűnő használatára, széles skálán értelmezi a tartalmi elemeket, majd újabb definíció kidolgozására tesz javaslatot.

Hivatkozások

Fenyvesi Cs. (2014). A kriminalisztika tendenciái: A bűnügyi nyomozás múltja, jelene, jövője. Dialóg Campus Kiadó.

Hautzinger Z. (2014). A kriminalisztikai azonosítás elmélete. In Deres P. & Homicskó Á. (Szerk.), Studia in honorem Lajos Kovács (pp. 142-150). Károli Gáspár Református Egyetem.

Katona G. (2004). Kriminalisztikai elméletek. In Bócz E. (Szerk.), Kriminalisztika. BM Kiadó.

Petrétei D. & Angyal M. (2018). Hol tart most a kriminalisztika ontogenezise? Magyar Jog, 65(1), 51-57.

Megjelent
2021-10-04
Hogyan kell idézni
VighA. (2021). Unortodox kérdések a kriminalisztikai azonosításelmélet köréből. Belügyi Szemle , 69(10), 1783-1792. https://doi.org/10.38146/BSZ.2021.10.7
Rovat
Tanulmányok

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei