A rendészeti igazgatás egyes aspektusai a különleges jogrendben

Kulcsszavak: különleges jogrend, rendészeti igazgatás, rendészet, rendőri intézkedés

Absztrakt

Az állam egyik fő feladata a belső és külső biztonság garantálása. A tanulmány fő témája a minősített, illetve különleges jogrendben megvalósuló igazgatás. Bemutatásra kerülnek rendészeti és közigazgatási szervek, valamint, hogy ezen időszakokban hogyan jelenik meg a rendészet oldalán a védelmi, illetve az igazgatási tevékenység.

Hivatkozások

Balla Z. (2016): Monográfia a rendészetről. Rejtjel Kiadó

Buzás G. (2004): Közrendvédelmi alapismeretek. Rejtjel Kiadó

Buzás G. (2014): Gondolatok a közrendről, közbiztonságról, rendészetről és a rendőri intézkedésről. Pécsi Határőr Tudományos Közlemények, XV, 112.

Buzás G. (2010): Közigazgatási, rendészeti, rendőri intézkedés. Doktori (PhD) értekezés. Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola

Csink L. (2017): Mikor legyen a jogrend különleges? Iustum Aequum Salutare, 4, 7-16.

Finszter G. (1988): Egy mondat a rendvédelemről. In: Szigeti P. (szerk.): Tanulmányok a jogvédelem és a rendvédelem köréből. Rendőrtiszti Főiskola, Jog- és Államtudományi Tanszék, 184.

Finszter G. (2013): A rendészet elmélete és a rendészeti eszközrendszer. Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Finszter G. (2018): Rendészettan. Dialóg Campus Kiadó

Hautzinger Z. (2002): A rendészeti kényszerítő eszközök alkalmazásának alapelvei. Pécsi Határőr tudományos Közlemények, I, 69.

Lakatos L. (2014): A különleges jogrend és a honvédelem szabályozása. Magyar Tudományos Akadémia

Merkl Z. (2016): A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet. A honvédelmi törvény módosításai és egyéb jogszabályi változások a fegyverhasználatban. Belügyi Szemle, 6, 108–119.

Móré S., Szilvásy Gy. P. (2017): A menekültügy jogi, szervezeti és eljárási keretei Magyarországon. Jogtudományi Közlöny, 2, 87–95.

Szamel L. (1990): A rendészet és a rendőrség jogi szabályozásának elméleti alapjai. MTA Államtudományi Kutatások Programirodája

Szilvásy Gy. P. (2010): A Magyar Honvédség és egyes rendvédelmi szervek. In: Kilényi G., Hajas B. (szerk.): Fejezetek az alkotmányjog köréből. Szent István Társulat, 313–335.

Szilvásy Gy. P. (2011): A közigazgatási eljárásjog egyes problémái. In: Gerencsér B., Takács P.

(szerk.): Ratio legis – ratio iuris. Ünnepi tanulmányok Tamás András tiszteletére 70. születésnapja alkalmából. Szent István Társulat, 458–463.

Szilvásy Gy. P. (2016): A rendőrség szerepe egyes közigazgatási eljárások körében. De Iurisprudentia et Iure Publico, 1, 1–16.

Till Sz. (2019): Különleges jogrend. In: Jakab A., Fekete B. (szerk.): Internetes Jogtudományi Enciklopédia. http://ijoten.hu/szocikk/kulonleges-jogrend

Megjelent
2020-11-15
Hogyan kell idézni
MerklZ. (2020). A rendészeti igazgatás egyes aspektusai a különleges jogrendben. Belügyi Szemle , 68(11), 19-38. https://doi.org/10.38146/BSZ.2020.11.2
Rovat
Tanulmányok