Biztonság és válságkezelés, a gazdasági válság alkotóelemei

  • Petra Szalai
Kulcsszavak: gazdasági biztonság, válság, válságkezelés, Nemzeti Biztonsági Stratégia

Absztrakt

A biztonság az egyik alapvető társadalmi igény. Mindenkinek joga van a biztonságos élethez. Mindemellett, a 21. század technikai fejlődése és eredményei ellenére, egész világra kiható problémákat sem sikerült enyhíteni. Ma a válságok időszakát éljük, súlyos gazdasági következményekkel. A szerző ezen túlmenően – a gazdasági biztonság növekvő szerepe miatt, és a biztonság modern értelmezésével – szeretné a válságok és válsághelyzetek alapvető jellemzőit, valamint a válságok gazdasági elemeit is bemutatni.

Hivatkozások

Babos, T., Beregi, A. L. (2018): A védelemgazdaság biztonságpolitikai összefüggései napjainkban [Defense Management System in the Actual Security Threats]. Hadmérnök, 13(3), 339-352.

Barlai, R., Kővágó, Gy. (2004): Krízismenedzsment, kríziskommunikáció [Crisis management, crisis communication]. Századvég Kiadó, 392.

Buzan, B. (1991): New Patterns of Global Security in the Twenty-First Century. International Affairs, 67(3), 431-451. https://doi.org/10.2307/2621945

Endrődi, I., Jósvai, A. (2016): Gyakorlati kézikönyv [A Practical Handbook]. Magyar Polgári Védelmi Szövetség, 111.

Endrődi, I. (2013): A katasztrófavédelem feladat- és szervezetrendszere [A Task and Organizatonal System of Disaster Management]. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet, 65.

Friedman, V. (2007): A konfliktuskezelés új terepei – Az államon belüli konfliktusok regionális, inter- és transznacionális dimenziói [New Terrains of Conflict Management. Intrastate, Regional, Interstate and Trasnational Dimensions]. Kül-Világ, 4(3–4), 75–99.

Gazdag, F. (2012): A biztonságpolitikai kihívások természetéről [On the Nature of Security Policy Challenges]. GROTIUS, (7)2, 35.

Hornyacsek, J. (2017): A biztonságunkat veszélyeztető tényezők, és a katasztrófák elleni védekezés átfogó megközelítése [Factors Threatening out Security and a Comprehensive Approach to the Protection Against Disasters]. Hadmérnök, 12(1), 84-114.

Isaszegi, J. (2015): A 21. század élettérháborúi a földért, a vízért, az élelemért, a létezésért! Válságövezetek konfliktusai és háborúi [The living space wars in the 21st century for soil, water, food and extistence – Conflicts and wars of crisis regions]. Gondolat Kiadó, 21.

Jászay, B., Király, L. (2014): Miért kell védelemgazdaságtant tanulni, elméleti ismereteket és gyakorlati készségeket elsajátítani a honvédtiszt-jelölteknek? [Why the Military Officer Candidates Need to Learn Defense Economics, to Master the Theoretical Knowledge and Practical Skills?] Hadtudományi Szemle, 4, 195-206.

Juhász, K. (2019): A biztonság fogalmának átalakulása, a többdimenziós biztonságfogalom Barry Buzan nyomán; a nemzetközi politikaelméleti irányzatok biztonságfelfogása [Conceptual Changes of Security, the Multidimensional Concept of Security Barry Buzan the Security Concepts of International Schools on Political Theories]. In Biztonságpolitika a 21. században [Security policy in the 21st century]. Online oktatási csomag, 1 lecke

Király, L., Medveczky, M. (2009): Védelemgazdasági ismeretek [Clerks of Defence Management]. Egyetemi kiadvány, 54.

Kuthi, A. (2001): Globális problémák [Global Problems]. Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány

Lakatos, L. (2015): A honvédelmi igazgatási képzés aktuálitása az átfogó megközelítés elvének tükrében [Context of Principles of the Comprehensive Approach With the Education in Field of Defence Administration]. Hadtudományi Szemle, 8(4), 436.

Lentner, Cs. (2013): Bankmenedzsment – Bankszabályozás – Pénzügyi Fogyasztóvédelem [Bank Management. Bank Regulations, Financial Consumer Protection]. Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó, 526.

Matus, J. (2005): A jövő árnyéka - Nemzetközi hatások biztonságunkra és jólétünkre [The Shadow of the Future – Internatinal Effects on Our Security and Well-Being]. Pesti Csoport Kft., 212.

Medveczky, M. (2015): A különleges jogrend egyes kérdései a gazdaságmozgósítás hazai történetéből [Some Questions of Special Legal Order in the National History of Economic Mobilization]. Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság, 83.

Mérő, K. (2012): A bankszabályozás kihívásai és változásai a pénzügyi-gazdasági válság hatására [Challenges and Changes of Bank Regulations as an Effect of the Financial and Economic Crisis]. In Valentiny, P., Kiss, F.L., Nagy. Cs. I. (eds.) (2011): Verseny és szabályozás [Competition and regulation]. MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság- tudományi Intézet, 129-166.

Muhoray, Á. (2012): A katasztrófavédelem aktuális feladatai [Actual Tasks of Disaster Management]. Hadtudomány, 22(3-4), 17.

Padányi, J., Földi, L. (2015): Tasks and Experiences of the Hungarian Defence Forces in Crisis Management. Bilten Slovenske Vojske, 17(1), 32.

Remek, É. (2017): Az EBESZ válságkezelő tevékenysége (intézmények, működési elv, eredmények) ‒ különös tekintettel a válságkezelés elméleti és fogalmi hátterére [The Osce’s Crisis Management Activity (Institutions, Operating Principle, Results) ‒ With Particular Reference to the Theoretical Background and Concepts of Crisis Management]. Hadtudományi Szemle, 10(4), 214-234.

Remek, É.: Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet – kooperatív biztonság [The Organization for Security and Co-operation in Europe – Cooperational Security]. In Molnár, A., Marsai, V., Wagner, P. (eds.) Nemzetközi biztonsági szervezetek [International security organizations]. Dialóg Campus Kiadó, 99-114.

Resperger, I. (2016): A nemzeti és nemzetközi válságkezelés új megközelítése [New Approach to National and International Crisis Management]. Szakmai Szemle, 9(3), 112-149.

Resperger, I. (2014): Hadműveleti környezet értékelése, nemzetbiztonsági aspektusok (Biztonsági kihívások, kockázatok és fenyegetések 2030-ig) [Evaluation of Operational Environmentm Aspects of National Security (Security Challenges, Risks and Threats up t o 2030)]. In Krajnc, Z. (eds.): A katonai vezetői-parancsnoki (harcászati vezetői) kompetenciák fejlesztésének lehetséges stratégiája [Possible strategy for the development of military leader-commander (tactical leader) competencies]. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 47-81.

Siposné, Kecskeméthy, K. (2014): Partnerség a békéért [Partnership for Peace]. In Gelsei, A., Kiss, P., Zsolt, M. (eds.): NATO Partnerség 2014: A szövetségi partnerségi programok múltja, jelene és jövője. Tanulmányok [NATO Partnership 2014: Past, present and future of allied partnership programs. Studies]. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 21-58.

Taksás, B. (2013): Gazdasági biztonsági kihívások napjaink globalizált világában [Economic Security Challenges in Today’s Globalised World]. Phd Thesis. Doktori (PhD) értekezés. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi Doktori Iskola, 204.

Teknős, L. (2020): A lakosság védelmének időszerű kérdései, az önkéntesség jelentősége a katasztrófák elleni védekezésben [Current Topics on the Defence of the Population, the Importance of Defence Against Disasters]. Hadtudomány, 30(SI), 55-79.

Teknős, L. (2019a): A katasztrófavédelem és a rendőrség feladatai: a fenntarthatóság biztonsági aspektusai [Tasks of Disaster Management and Police: Security Aspects of Sustainability]. In Baranyai, G., Besenyei, M., Csernus, D., Fülöp, B., Fülöp, S., Hetesi, Zs., Kovács, L., Németh, Zs., Teknős, L., Baranyai, G. & Csernus, D. (eds.): A fenntartható fejlődés és az állam feladatai. [Sustainable development and the duties of the state]. Dialóg Campus Kiadó, 279-298.

Teknős, L. (2019b): Current Issues in Disaster Management Aspects of Global Climate Change. In Földi, L., Hegedűs, H. (eds.): Effects of Global Climate Change and Improvement of Adaptation Especially in the Public Service Area. Ludovika Egyetemi Kiadó, 145-162.

Teknős, L. (2013): Napjaink globális környezeti problémáinak elemzése, bemutatása [The Analysis of Today’s Global Environmental Issues]. Műszaki Katonai Közlöny, 23, 402-417.

Tircsi, H. (2015): Küldetésorientált parancsnok ‒ válasz a megváltozott műveleti környezetre [Mission Oriented Commander ‒ Answer to a Changed Operational Environment]. Hadtudományi Szemle, 2, 202-203.

Megjelent
2020-11-06
Hogyan kell idézni
SzalaiP. (2020). Biztonság és válságkezelés, a gazdasági válság alkotóelemei. Belügyi Szemle , 68(3. ksz.), 128-139. https://doi.org/10.38146/BSZ.SPEC.2020.3.9
Rovat
Tanulmányok