Beküldések

Ez a folyóirat jelenleg nem fogad beküldéseket

Ellenőrzőlista a benyújtás előkészítéséhez

A benyújtási folyamat része, hogy a szerzők ellenőrizzék le a benyújtandó anyaguk mindenben megfelel az alábbi listában szereplő elvárásoknak, és azokat a beadványokat, amelyek nem tartják be a az útmutatóban leírtakat, azokat vissza lehet küldeni a szerzőnek.
  • A beküldött anyag nem lett korábban publikálva, és megelőzően egy másik folyóiratnál sem lett lektorálva (bővebb magyarázatot lásd a Megjegyzések a szerkesztőnek résznél).
  • A szerző a kézirat benyújtásával nyilatkozik, hogy a mű a saját szellemi terméke.
  • A benyújtott fájl Microsoft Word (docx) dokumentum fájlformátum.
  • Ahol lehetséges, ott a kézirat tartalmaz megadott DOI vagy URL hivatkozásokat.
  • A szöveg készüljön 1,05 sorközzel és 11 pontos betűmérettel, valamint Time New Roman betűtípussal.
  • A szöveg feleljen meg azoknak a stiláris és bibliográfiai követelményeknek, amelyek a Szerzői útmutatóban szerepelnek.
  • Amennyiben a beküldött kézirat megjelentetésre kerül, a szerző hozzájárul, hogy a Belügyi Szemle Szerkesztősége rögzítse és a későbbiekben kezelje a kézirat rekordját a Magyar Tudományos Művek Tára (www.mtmt.hu) adatbázisába.

Szerzői útmutatók

Szerzői útmutató

Általános közlési elvek

A Belügyi Szemle olyan tudományos, szakmai közleményeket fogad be és jelentet meg, amelyek elsősorban a rendvédelemmel, a közrenddel és a közbiztonsággal, a biztonságpolitikával, az önkormányzatisággal összefüggő kérdésekkel, a társadalmi devianciákkal foglalkozik, valamint a rendészet kérdéseit kriminológiai, kriminálpszichológiai, büntetőjogi és rendészeti szempontból elemzi és értékeli. Mindezek mellett helyet kapnak a vízügyi, a pszichológiai, az orvostudományi és más határtudományokhoz kapcsolódó tanulmányok is.

Az új absztraktra vonatkozó irányelveket az alábbi linken olvashatják: https://belugyiszemle.hu/hu/node/2238 

A Belügyi Szemle szerkesztőségének megküldött tanulmányok bírálat (lektorálás) utáni változata, valamint a kiadói változat nyomtatott és elektronikus (pdf) változata a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY-NC-ND 2.0) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/) feltételei szerint publikált Open Access közlemények, amelynek szellemében a cikkek bármilyen médiumban szabadon felhasználhatók, megoszthatók és újraközölhetők, feltéve, hogy az eredeti szerző és a közlés helye, illetve a CC License linkje feltüntetésre kerülnek. 

Terjedelem

A kézirat elfogadható terjedelme tanulmányok esetében általában 20-40.000 leütés (kb. 10-20 oldal). A kéziratban ábrák és képek is szerepelhetnek. A beküldött kézirat első lábjegyzetében – amennyiben ez releváns – a támogatási forrásokat fel kell tüntetni. A beszámolók, recenziók terjedelme lehetőleg ne haladja meg a 8-12.000 leütést (kb. 4-8 oldal).

A közlemény szerkezete és formája

A közlemény a szerző nevével (középre, Times New Roman 12-es betűmérettel, félkövér kiemeléssel) kezdődik. A szerző neve alá a közlemény címe (középre, Times New Roman 15-es betűmérettel, félkövér kiemeléssel) és annak angol nyelvű fordítása kerül (középre, Times New Roman 12-es betűmérettel, kiemelés nélkül).

Ezt követi egy legfeljebb 2000-2500 leütésszámú magyar és angol nyelvű absztrakt, valamint öt-öt kulcsszó magyar és angol nyelven (1,05-ös sortávolsággal, Times New Roman 11-es betűmérettel). A szerzőnek, a közlemény címének az absztraktnak és a kulcsszavaknak az előbbiekben ismertetett feltüntetése mellett, a cikk iránti érdeklődés felkeltése érdekében, a honlapon történő közzététele mellett kérjük a cikk maximum 2500 karakterszámú téziseinek ismertetését is. A tézisek megadása nem feltétele a cikk megjelentetésének, az csupán a honlapon megjelenítendő médiamarketing célokat szolgál.

A közlemény szöveges részét 1,05-ös sortávolsággal, Times New Roman 11-es betűmérettel kell elkészíteni, a felhasznált irodalom jegyzékét a kézirat zárásaként kell feltüntetni. Szövegközi kiemelésként dőlt formázást szükséges alkalmazni a szó szerinti hivatkozások esetén. Félkövér formázás kizárólag a fejezetcímek esetén alkalmazandó. A fejezetcímek sorszámozás nélkül kerüljenek megjelenítésre, Times New Roman 13-as betűmérettel, félkövér kiemeléssel. Ritkítás (a karakterek közötti távolság módosítása), VERZÁL (a folyó szöveg egyes elemeinek vagy részeinek NAGYBETŰVEL szedése), kiskapitális (small capitals) és aláhúzás nem alkalmazható a kéziratban.

A szerzői nyilatkozat letölthető és szerkeszthető űrlapját a Szerzői nyilatkozat almenüben találja meg, amelyet kitöltést követően Szerkesztőségünkbe azonnal beküldhet, a visszaküld gombra kattintva. Többes szerzői tanulmány esetén minden szerzőre nézve kérjük kitölteni a nyilatkozatot.

A Belügyi Szemle az APA (American Psychological Association) hivatkozási rendszert alkalmazza és várja el annak alkalmazását a szerzőktől. Az APA a nemzetközi életben az egyik legelterjedtebb hivatkozási rendszer. Az APA stílus egy olyan szöveges hivatkozási rendszer, amely azonnal biztosítja az olvasó számára, hogy lássa az információk forrását. A szöveges hivatkozások tipikusan a szerző vezetéknevét, a kiadás dátumát, és az idézett szöveg oldalszámát tartalmazza. Ennek a stílusnak a részletes szabályrendszerre vonatkozó instrukciókat alább tesszük közzé. Az APA egységes hivatkozási rendszer a Belügyi Szemle 2019/7-8. számától kerül alkalmazásra.


A Belügyi Szemle Szerkesztősége a Publication manual of the American Psychological Association (The Official Guide to APA style) 7-ik kiadásban megjelent hivatkozási szabályokat kéri alkalmazni a szerzőktől a benyújtott kéziratokban az alábbiak szerint.                                                                                                                                 

1. Folyóiratcikkre történő hivatkozás DOI azonosítóval

A szerzők nevének alkalmazásánál minden esetben a családnevet írjuk előre. Ezt követi a keresztnév kezdőbetűje. Magyar szerző esetében a családnév után nem kell vessző. Kivétel abban az esetben, amikor a magyar szerzőtől angol nyelvű publikációra hivatkoznak. Külföldi szerzőnél a családnév után vesszőt alkalmazunk, majd a megjelenés éve zárójelben, amit ponttal zárunk. Ezt követi a hivatkozott cikk címe, majd a folyóirat neve, az évfolyam (mind a kettő döntve), majd az adott évben megjelentetett folyóirat szám és az adott oldalszám. DOI azonosítóval zárjuk a pontos hivatkozást. Kettős szerzőség esetében a & (ampersand) jellel határoljuk el a két szerzőt. Kettőnél több szerző esetében az ampersand jelet az utolsó szerző elé helyezzük. A többi szerző vesszővel kerül elválasztásra. 

Példaként:

McCauley, S. M. & Christiansen, M. H. (2019). Language learning as language use: A cross-linguistic model of chlld language development. Psychological Review, 126(1), 1-51. https://doi.org/10.1037/rev0000126  

A hivatkozási rendszer sajátossága, hogy a főanyagban zárójelben a szerző családneve és az évszám közzétételével utalunk a hivatkozott műre. Példaként: (McCauley & Christiansen, 2019). Háromtól ötig terjedő szerzőség esetében az első hivatkozásnál minden szerző neve kiírásra kerül. Például: (Kovács-Széles, Almási, Balaskó, Bíró & Bodor, 2020). Azonos műben történő további hivatkozás esetében az et al (és munkatársai) kifejezést használjuk. Hat, vagy több szerző esetében az első szerző vezetékneve, majd az et al kifejezést használjuk és a megjelenés éve. Példaként: (McCauley et al., 2019).

Amennyiben egyazon szerzőnek egynél több, ugyanabban az évben megjelent művére hivatkoznak, abban az esetben a zárójeles idézetekben úgy kell hivatkozni, hogy ábécé sorrendbe helyezik őket a szerző a hivatkozási listában. Példaként: Kovács, 2019a; Kovács, 2019b).

Az ugyanazon vezetéknevű szerzőkre történő hivatkozás esetén a szerző keresztnevének első kezdőbetűjét szükséges alkalmazni a megkülönböztetés érdekében. Példaként: R. Kovács, 2019; B. Kovács, 2019).

2. Könyvre történő hivatkozás DOI azonosítóval

Eltérés a folyóiratcikkre történő hivatkozástól, hogy a kiadó feltüntetése a kötelező elem és a cím kerül megdöntésre. A főanyagban zárójelben a szerző családneve és a kiadás éve kerül közzétételre. Példaként: (Brown, 2018).

Brown, L. S. (2018). Feminist therapy. American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000092-000

3. Fejezetekre történő hivatkozás szerkesztett műben

Szerkesztett műben (tanulmánykötet, konferenciakötet) megjelenő fejezetre az alábbiak szerint hivatkozunk. Eltérés a korábbi hivatkozási formáktól, hogy a mű címe után a szerkesztők neve kerül a bemutatott példa alapján alkalmazásra In megjelöléssel. Ezt követi a magyar nyelvű hivatkozás esetében a (Szerk), angol nyelvű hivatkozás esetében az (Eds). A befoglaló mű címét vesszővel választjuk el, majd a hivatkozott műnek az oldalszámait tüntetjük fel zárójelbe. Mind a magyar, mind az angol nyelvű változatokban a pp. oldalszám formát alkalmazzuk. Ezt követi a kiadó és a DOI azonosító. A főanyagban zárójelben a szerző családneve és a kiadás éve kerülnek közzétételre. Példaként: (Balsam, Martell, Jones & Safren, 2019). A többszerzős szabály ebben az esetben is alkalmazandó.

Példaként:

Balsam, K. F., Martell, C. R., Jones, K. P. & Safren, S. A. (2019). Affirmative cognitive behavior therapy with sexual and gender minority people. In Iwamasa, G. Y. & Hays, P. A (Eds.), Culturaly responsive cognitive behavior therapy: Practice and supervision (pp. 287-314). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000119-012

4. Online hivatkozások

Amennyiben internetes írásra, weblapra történik a hivatkozás, abban az esetben fel kell tüntetni a szerző nevét, amennyiben rendelkezésre áll. Amennyiben nincs szerző, akkor a hivatkozott internetes tartalom címét kell feltüntetni. Ezt a címet döntjük meg. Ezt követi az URL link. Nem kell letöltési idő, azonban a végső megjelentetés előtt minden esetben ellenőrizni szükséges, hogy aktív-e a hivatkozott URL link. A főanyagban az internetes hivatkozásokat egymást követő sorszámozással látjuk el és ezt a sorrendet alkalmazzuk a felhasznált irodalomban is. Példaként: (URL1), (URL2) stb. Az URL-hivatkozások az irodalomjegyzék legvégén szerepeljenek, tekintet nélkül az ábécé szerinti sorrendre.

URL1: Valletta Declaration on Road Safety, 29 March 2017 Valletta. https://www.eu2017.mt/en/Documents/Valletta_Declaration_on_Improving_Road_Safety.pdf

5. Alkalmazott jogszabályokra történő hivatkozás

Az alkalmazott jogszabályok jegyzéke arra szolgál, hogy az olvasó megtekinthesse azt a jogszabályt (törvényt, rendeletet stb.), amelyet a szöveg megemlít, vagy amelynek egy részletére utalást történt a szövegben. Minden esetben a jogszabály pontos közlöny állapotát kell feltüntetni. A fő anyagban (amennyiben feltétlenül szükséges) lábjegyzet alkalmazására van lehetőség a jogszabályok feltüntetésére.

6. Ábrák, táblázatok, képek alkalmazása

A főanyagba beillesztésre kerülő táblázat felett kell elhelyezni az elnevezést és a címet. A számozást vastagítjuk és a címet döntjük. Fontos, hogy a szerzők a diagramok és táblázatok betűtípusaként mindenhol Times New Roman betűtípust használjanak. A felesleges térhatások / árnyékolások / hátterek megzavarják a diagramok gyors értelmezését, a gyors eligazodást az adatok között.

Példaként: 1. számú táblázat: A Belügyi Szemle 2021. évi lapterve

A beillesztett anyag alá helyezzük el a forrásmegjelölést. A forrás döntött, kettőspont, majd a hivatkozást jelöljük. Ez lehet internetes hivatkozás, szerző és évszám megjelölés, majd pont a végén. Nem kell zárójel.

Példaként: Forrás: Kovács, 2021.

Példaként: Forrás: URL2.

Példaként: Forrás: A táblázatot a szerző készítette.

A hivatkozások jegyzékét mindig a közlemény végén, ábécérendben szükséges megadni. A felhasznált irodalomban, valamint a lábjegyzetekben legfeljebb az irodalomjegyzékre vonatkozó utalások lehetnek.

További információk

Kérjük, az idegen nyelvű ábrák szövegét fordítsák le magyar nyelvre, vagy mellékeljék az idegen szavak fordítását. Magyar szövegkörnyezetben tizedesvesszőt használjanak, ne tizedespontot, a cikkben használt idézeteknél mindig jelöljék azok forrásait. Ha a szerző nem saját illusztrációit használja, akkor fel kell tüntetni annak forrását. A szerző feladata és felelőssége, hogy kiderítse a copyright tulajdonosát, és amennyiben az nem szabad felhasználású, engedélyt szerezzen a közléshez. Valamennyi tudományos folyóiratban megjelent cikk esetében a közlés elengedhetetlen feltétele a szerző(k) nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a közölt tanulmány saját szellemi alkotásuk és tulajdonuk. A szerzői nyilatkozatot a Szerzői Nyilatkozat almenü megnyitását követően tudja kitölteni.

Angol nyelvű cikkek esetében a felhasznált irodalomban szereplő hivatkozott magyar nyelvű közlemények címét angolul is kérjük megjeleníteni. 

Példaként: 

Ritecz Gy. & Sallai J. (2016). A migráció trendjei, okai és kezelésének lehetőségei 2.0 [Trends, reasons and management of migration]. Hanns Seidel Alapítvány.

Sallai J. (2013). A határrendészet első kézikönyve [The first manual of border control] In Gaál Gy. & Hautzinger Z. (Szerk.), A modernkori magyar határrendészet száztíz éve [Hundred and ten years of modern Hungarian border control] (pp. 35-52). Magyar Rendészettudományi Társaság Határrendészeti Tagozata.

Recenzió

Könyvismertető a szakfolyóiratokban szokásos formában és tartalommal kerül közzétételre. A Belügyi Szemle kb. 8.000-12.000 karakteres ismertetőket vár. A szerző(k) az elemzésben törekedjen a szaktudományos értelmezésre és közérthető fogalmazásra.

Kérjük, hogy az ismertetett mű kiadójától szerezzen be jó minőségű címlapfotót, amelyet a fokozott figyelemfelkeltés érdekében szintén megjelentetünk. A könyvészeti adatokat – szerző, szerkesztő, összeállító stb., teljes cím, (sorozat), kiadás helye, kiadó, évszám, összoldalszám – a szöveg végén, zárójelben kell feltüntetni. Egyebekben ugyanazok a követelmények érvényesek a recenziókra, mint a tanulmányokra.

A kézirat leadása

Havi folyóirat lévén a Belügyi Szemle tördelt levonatokat nem küld a szerzőnek, de elfogadás előtt elküldi egyeztetésre közleménye szerkesztett példányát, amelynek áttekintését és visszaküldését kérjük két munkanap alatt teljesíteni. Amennyiben olyan kisebb nyelvhelyességi, stilisztikai javítások szükségessége merül fel, amelyek a közlemény tartalmi lényegét nem érintik, a szerző részére történő visszaküldéstől eltekintünk. Abban az esetben, ha a vaklektorálást követően a szaklektor a tanulmány átdolgozását javasolja, a szerző közleménye szerkesztett példánya mellé megkapja a javasolt változtatásokra vonatkozó jegyzéket is, megfelelő határidő kitűzése mellett. Késedelmes visszaküldés esetén a közlemény megjelentetése a tervezett időponthoz képest jelentősen csúszhat. Amennyiben ezeket figyelembe véve a közlemény átdolgozása megtörténik, abban az esetben sor kerül annak megjelentetésére.

Leadási határidő

A folyóiratok tervezetten minden hónap 15-ig jelennek meg. A kéziratok leadása folyamatos. Kérjük a szerzőket, hogy vegyék figyelembe, hogy a beküldött kéziratok megjelenésének átfutási ideje 3-6 hónap, figyelemmel az éves és a féléves laptervre.

Az esetleges észrevételeket, kérdéseket a csaba.szabo3@bm.gov.hu e-mail címre várjuk.

Adatvédelmi nyilatkozat

A folyóiratnál megadott nevek és email címek kizárólag annál a folyóiratnál lesznek felhasználva, más célokra, harmadik félnek nem kerül átadásra.